SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Ɔsɛnkafo 7:1)

 1. 1. Yɛn nkwa nna nyi-naa, Ye-be-tie Ye-ho-wa.

  Yɛ-bɛ-bɔ mmɔ-den A-hwe-hwɛ din pa daa.

  Mo-mma yen-nya gyi-di, Na yɛ-bɛ-sɔ n’a-ni;

  Ne ko-ma be-di A-hu-ru-si.

 2. 2. Wia-se a-nuo-nyam, E-tu-mi sɔ yɛn hwɛ

  Sɛ ɛ-de e-din Ne dwe-tɛ bɛ-brɛ yɛn.

  Ɛ-yɛ a-hu-hu-de; Ɛ-sɛ sɛ yɛ-kwa-ti.

  Ye-ho-wa bɛ-ma Yɛn a-ni-gye.

 3. 3. Yɛ-bɛ-pɛ din pa Wɔ Nyan-ko-pɔn a-nim.

  Na ɔ-bɛ-kae yɛn; Yɛn dɔ ne yɛn gyi-di.

  Ɔ-no ne yɛn Bo-tan, Yɛ-ka n’a-sɛm-pa daa.

  Yɛ-bɛ-bɔ mmɔ-den A-nya din pa.