Nɔma a ɛhyehyɛ ano no yɛ eti a wobɛhu mfatoho no.

aba a ɛkɔguu asase ahorow mu 43

ademude a ahintaw wuram 43

adwumayɛfo a obiara nyaa denare baako 97

agya de nnepa ma ne mma 35

agya bi somaa ne mma mmienu kɔɔ ne bobeturom 106

ahweneɛ a ne boɔ yɛ den 43

akoa a ɔretwɛn sɛ ne wura bɛba 78

akoa a wakɔ afuo mu aba 89

akoa bi a wamfa bɔne ankyɛ 64

akoa nokwafo ne ɔbadwemma 111

akokɔbaatan boaboa ne mma ano 110

akuafo awudifo 106

akuafo a wɔkum bobeturo wura no ba 106

asase so nkyene 35

asau 43

ayuo aba tɔ fam wu a, ɛso aba 103

ayuo ne nwura 43

bobesa foforo, nsa kotokuo dada 28

bobeturo mu adwumayɛfo 97

borɔdɔma dua 79

drakma a ɛyerae no 85

dwetikɛseɛ 113

efiehwɛfoɔ a ɔntene 87

efiehwɛfoɔ nokwafoɔ 78

ɛdan fapem 35

ɛpono teateaa 35

Farisifo mmɔreka 58

honhommɔne bi a wɔtuu no a ɔsan bae 42

mmaabun du no 112

mmɔreka a ɔbaa bi de fraa esiam 43

mmɛnnaa 100

mmofra a wɔwɔ dwa so 39

monnto nhwenneɛ nngu mprako anim 35

nea wakɔsɔ funtumdadeɛ mu 65

nnipa a wɔhwehwɛ mpanin tenabea 83

nnipa mmienu a wɔde ka 40

nnipa yifo 22

nnomaa ne sukooko 35

nnwan ne mmirekyie 114

nokware bobe 120

ntɛtɛ a ɛda wo nua ani so 35

ntoma mono a wɔde tɛ dada mu 28

obi a ɔhuu ne drakma a ayera 85

obi a ɔpɛ sɛ ɔsi aban 84

obi a ɔredwan ne yɔnko ho 74

obi a ɔsii ne fie sii ɔbotan so 35

odwan a ɔyerae 63

Odwanhwɛfoɔ Pa 80

ogufo 43

ogufo a ɔdae no 43

okunafo ne ɔtemmufo 94

ɔba a ɔyerae 86

ɔba hohwini 86

ɔdefo a ɔsisii asan akɛse 77

ɔdefo no ne Lasaro 88

ɔhene bi a ɔresim akɔko 84

ɔhene bi de obi ka kɛse kyɛɛ no 64

ɔhene bi hyiaa ayeforo maa ne babarima 107

paneɛ aniwa 96

Samariani mmɔborɔhunufo no 73

sinapi aba, Ahenni 43

sinapi aba, gyidi 89

towgyeni ne Farisini no 94

woto pono a, to nsa frɛ ahiafo 83

wɔn a wɔfrɛɛ wɔn a wɔyiyii wɔn ho ano 83

wɔsɔne yi nwansena, wɔmene yoma 109

yoma bɛfa paneɛ aniwa mu 96

NNAKA

“Nna a Wɔde Dwiraa Wɔn Ho” no Soe 6

Akwantu a Ɛyɛ Anika 10

Ná Samariafo Yɛ Nnipa Bɛn? 19

Nnipa a Wɔwɔ Ahonhommɔne 23

Mmuadadi Ho Mfatoho 28

Ɔtii Nsɛm Mu De Sii Nneɛma So Dua 35

Ne Ho Fifiri Yɛɛ Sɛ Mogya a Ɛresosɔ 123

Mogya Asase 127

Mpire 129

“Bɔ no Asɛndua Mu!” 132