Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

 TI 77

Yesu De Ahonyade Ho Afotu Maa Nkurɔfo

Yesu De Ahonyade Ho Afotu Maa Nkurɔfo

LUKA 12:1-34

  • MFATOHO A ƐFA ƆDEFO BI HO

  • YESU KAA NKWAAKWAADABI NE SUKOOKO HO ASƐM

  • “NNWANKUO KETEWA” NA WƆBƐKƆ AHENNI NO MU

Bere a Yesu redidi wɔ Farisini no fie no, na nnipa abɛgu fie no abɔnten retwɛn no. Galilea nso, saa ara na wɔyɛɛ no. (Marko 1:33; 2:2; 3:9) Ɔbɛduu Yudea no, na wɔn mu pii pɛ sɛ wɔhu no na wɔtie ne nkyerɛkyerɛ; ná wɔnte sɛ Farisifo a wɔne Yesu redidi no.

Asɛm a ɛdi kan a Yesu kaa wɔ hɔ no, na ɛbɛboa n’asuafo no paa. Ɔkaa sɛ: “Monhwɛ yie wɔ Farisifoɔ mmɔreka a ɛyɛ nyaatwom no ho.” Ná Yesu de saa kɔkɔbɔ no ama wɔn pɛn, nanso nea na ɛrekɔ so wɔ hɔ nti, na saa afotuo no hia paa. (Luka 12:1; Marko 8:15) Farisifo no ampɛ sɛ nkurɔfo bɛhu sɛ wɔyɛ nnipabɔnefo, enti wɔyɛɛ wɔn ho kronkron. Nanso na Yesu pɛ sɛ nkurɔfo hu sɛ wɔnni suban. Ɔkaa sɛ: “Biribiara nni hɔ a wɔakata so a ɛrenna adie, anaa ahunta a wɔrenhunu.”—Luka 12:2.

Nnipa bebree a wɔbɛguu hɔ no, ɛbɛyɛ sɛ na wɔyɛ Yudeafo, enti bere a ɔrekyerɛkyerɛ wɔ Galilea no, na wɔnni hɔ. Ɛno nti Yesu san kaa nsɛm bi a waka dada. Ɔka kyerɛɛ nnipa a ahyia hɔ no sɛ: “Monnsuro wɔn a wɔkum nipadua na ɛno akyi no wɔntumi nyɛ hwee bio no.” (Luka 12:4) Ɔsan sii so dua sɛ ɛsɛ sɛ n’asuafo nya awerɛhyem sɛ Onyankopɔn bɛhwɛ wɔn. Afei nso ɛsɛ sɛ wɔnya onipa Ba no mu gyidi na wɔhu sɛ Onyankopɔn deɛ, biribiara nso no yɛ.—Mateo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Afei ɔbarima bi a ɔwɔ nnipa no mu de bɛtoo Yesu anim sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, ka kyerɛ me nua na ɔne me nkyɛ awunnyadeɛ no.” (Luka 12:13) Wei nyɛ asɛm a anka ɛsɛ sɛ ɔde ba, efisɛ na Mmara no aka ato hɔ sɛ wɔrekyɛ agyapade a, ɛsɛ sɛ abakan nya biribiara mmɔho mmienu. (Deuteronomium 21:17) Sɛnea asɛm no kɔyɛe no ma yɛhu sɛ ebia na ɔbarima no mpɛ sɛ wɔkyɛ agyapade no sɛnea Mmara no kyerɛ. Yesu amfa n’ano antom; mmom ɔbisaa ɔbarima no sɛ: “Onipa, hwan na ɔde me sii mo so ɔtemmufoɔ anaa ɔdekyɛfoɔ?”—Luka 12:14.

Afei Yesu de afotuo maa wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa sɛ: “Momma mo ani nna hɔ na monhwɛ yie wɔ anibereɛ biara ho, ɛfiri sɛ sɛ onipa nya ma no bu so mpo a, ɛnyɛ nneɛma a ɔwɔ no mu na ne nkwa fire.” (Luka 12:15) Sɛ obi wɔ sika sɛ dɛn ara koraa a, ɔrenkyene boɔ; ɛyɛ dɛn ara a ɔbɛwu agya hɔ. Yesu de mfatoho bi a seesei agye din sii asɛm no so. Saa mfatoho no ma yɛhu bio sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden nya din pa wɔ Onyankopɔn anim. Ɔkaa sɛ:

“Ɔdefoɔ bi asase soo aba pii. Enti ɔsusuu ne mu sɛ, ‘Ɛdeɛn na menyɛ, seesei a menni baabiara a mɛboaboa me nnɔbaeɛ ano aguo yi?’ Enti ɔkaa sɛ, ‘Deɛ mɛyɛ nie: Mɛdwiri m’asan agu na masisi akɛseɛ, na ɛhɔ na mɛboaboa m’ayuo ne me nneɛma pa nyinaa ano aguo; na mɛka akyerɛ me kra sɛ: “Ɔkra, wowɔ nneɛma pa pii a woaboa ano ama mfeɛ pii, dwodwo wo ho, didi, nom, gye w’ani.”’ Nanso Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Wo a wonni adwene, anadwo yi wɔregye wo kra afiri wo nsam. Afei, hwan na nneɛma a wode asie no bɛyɛ ne dea?’ Saa ara na onipa a ɔhyehyɛ ademudeɛ fa nanso ɔnyɛ ɔdefoɔ Onyankopɔn fam no teɛ.”—Luka 12:16-21.

Yesu asuafo no ne nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa, sɛ wɔanhwɛ yie a, sikanibere ne ahonyade akyi di bɛtumi ayɛ afidie ama wɔn. Afei nso asetenam dadwene bɛtumi atwetwe wɔn afiri Yehowa som ho. Enti Yesu de afotuo bi a ɔde ama pɛn san mae. Bɛyɛ afe ne fã a na atwam no na ɔkaa saa asɛm no wɔ ne Bepɔ so Asɛnka no mu sɛ:

“Monnnwennwene mo kra ho wɔ deɛ mobɛdie ho anaa mo nipadua ho wɔ deɛ mobɛhyɛ ho. . . . Monhwɛ sɛ nkwaakwaadabi ngu aba na wɔntwa, na wɔnni adekoradan anaa asan, nanso Onyankopɔn ma wɔn aduane. Mprɛ ahe ara  na monsom bo nsene nnomaa? . . . Monhwɛ sɛdeɛ sukooko nyini; ɛnyɛ adwuma na ɛnto asaawa; nanso mese mo sɛ, Solomon animuonyam nyinaa mu mpo no, wanhyehyɛ ne ho sɛ yeinom mu baako. . . . Enti, monnhwehwɛ deɛ mobɛdie ne deɛ mobɛnom, na monnnwennwene nnha mo ho . . . Mo Agya nim sɛ mohia saa nneɛma yi. Mmom monkɔ so nhwehwɛ n’ahennie, na wɔde saa nneɛma yi bɛka mo ho.”—Luka 12:22-31; Mateo 6:25-33.

Hwannom na Yesu kaa wɔn ho asɛm sɛ wɔbɛhwehwɛ Onyankopɔn Ahenni no? Ɔkyerɛɛ sɛ treneefo kakraa bi, na ɔfrɛɛ wɔn “nnwankuo ketewa.” Akyiri yi ɛbɛdaa adi sɛ wɔn dodow yɛ nnipa 144,000 pɛ. Dɛn na wɔbɛnya? Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ: “Agya no apene so sɛ ɔde ahennie no bɛma mo.” Saafo no, wɔnhwehwɛ nneɛma a ɛwɔ asase so, efisɛ ɛno deɛ akorɔmfo bɛtumi awia. Wɔde wɔn koma nyinaa hwehwɛ “ademudeɛ a ɛnsa da wɔ soro,” na ɛhɔ na wɔne Kristo bɛdi hene.—Luka 12:32-34.