Egyptfo no de Israelfo yɛɛ nkoa. Wɔmaa Israelfo no yɛɛ adwuma denneennen. Yehowa somaa Mose ne Aaron sɛ wɔnkɔka asɛm yi nkyerɛ Farao: ‘Ma me nkurɔfo nkɔ nkɔsom me wɔ sare anaa ɛserɛ so.’ Ná Farao mmu ade koraa, enti ɔkaa sɛ: ‘Nea Yehowa bɛka biara, ɛmfa me ho, meremma Israelfo no nnkɔ.’ Afei Farao hyɛɛ wɔn ma wɔyɛɛ adwuma pii kaa nea na wɔyɛ no ho. Nanso na Yehowa bɛtwe Farao aso. Wunim nea ɔyɛe? Ɔde Ɔhaw Du baa Egyptfo so. Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: ‘Farao mpɛ sɛ otie me. Ɔbɛkɔ Nil Asubɔnten no ho anɔpa. Kɔ ne nkyɛn na kɔka asɛm yi kyerɛɛ no. Ma onhu sɛ, esiane sɛ wamma me nkurɔfo ankɔ nti, nsu a ɛwɔ Nil Asubɔnten mu nyinaa bɛdan mogya.’ Mose tiee Yehowa na ɔkɔɔ Farao nkyɛn. Aaron de ne poma no bɔɔ nsu no mu wɔ Farao anim, na nsu no danee mogya. Nsu no mu nam nyinaa wui. Afei, na nsu no bɔn kankaankan. Nsu a ɛwɔ Nil mu nyinaa sɛee. Wonom a, na ɛnyɛ yiye. Ne nyinaa akyi, Farao amma Israelfo no ankɔ.

 Nna mmaako mmaako nson akyi no, Yehowa san somaa Mose sɛ ɔnkɔka nkyerɛ Farao sɛ: ‘Sɛ woamma me nkurɔfo ankɔ a, mpɔtorɔ bebree bɛba Egypt asase so.’ Aaron maa ne poma so kyerɛɛ soro na mpɔtorɔ bebree baa Egypt asase so. Mpɔtorɔ no kowurawuraa wɔn afie ne wɔn nkyɛnsee mu. Ebi nso kɔɔ wɔn mpa so. Baabiara a wobɛfa biara, na mpɔtorɔ wɔ hɔ. Farao ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔmpa Yehowa kyɛw na ɔhaw no nnyae. Ɔkaa sɛ, sɛ ɔhaw no gyae a ɔbɛma Israelfo no akɔ. Enti Yehowa maa ɔhaw no gyaee. Ɛnna Egyptfo no prapraa mpɔtorɔ a awuwu no boaboaa ano. Ná ɔman no mu nyinaa bɔn papaapa. Wei nso ampusuw Farao, na wamma nkurɔfo no ankɔ.

Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose bio sɛ: ‘Ma Aaron mfa ne poma no mmɔ fam, na mfuturu a ɛwɔ fam no bɛdan ntummoa anaa mmoa nketenkete a wɔkeka.’ Ɛhɔ ara na mmoa nketenkete no baa baabiara. Ɛbaa saa no, Farao nkurɔfo no bi ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ɔhaw yi deɛ, efi Onyankopɔn.’ Nanso Farao kɔɔ so yɛɛ asoɔden, na wamma Israelfo ankɔ.

‘Mɛma wɔahu me nsam ahoɔden ne me tumi, na mɛma wɔahu sɛ me din ne Yehowa.’—Yeremia 16:21