VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Salimo 146:2)

 1. 1. Tilumbe Ya;

  Timwimbire!

  Wakutipa umoyo na vyose.

  Tilumbenge

  Zina lake,

  Chitemwa na vya nkhongono zake.

  Timwimbire, tipharazge zina.

 2. 2. Tilumbe Ya;

  Wakulyeska.

  Wakuzgora na kutipa vinthu.

  Woko lake

  Likukhozga;

  Mzimu wake ukufighilira.

  Tiyowoye vya nkhongono zake.

 3. 3. Tilumbe Ya;

  Ni murunji;

  Wakupembuzga, tamugomezga.

  Wagowoka;

  Na kuchizga.

  Ufumu uzam’tumbika ŵanthu.

  Timulumbe pamoza m’chimwemwe!