VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Mika 6:8)

 1. 1. Yendaninge na Chiuta;

  Longorani lusungu.

  Muŵe ŵakugomezgeka nadi;

  Wam’paninge nkhongono.

  Pulikirani Mazgu ghake,

  Mupulukenge cha;

  Yehova wam’longozgani,

  Apo m’kupulikira.

 2. 2. Yendaninge na Chiuta;

  Chitani vyakutowa.

  Nanga chiyezgo chikure wuli,

  Wam’lekaninge yayi.

  Para mukughanaghanira

  Vinthu vyakuzirwa,

  Na vinthu vyaunenesko,

  Chiu-ta waŵenge namwe.

 3. 3. Yendaninge na Chiuta;

  Pakuŵa m’bwezi winu.

  Muwongenge ivyo wamupani,

  Na njombe zamuyaya.

  Kondwani pakwenda na Chiu-ta,

  M’yimbirani sumu.

  Ndipo wose ŵamanyenge,

  Kuti muli ŵa Chiu-ta.