VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Chivumbuzi 21:1-5)

 1. 1. Mujiwone, muniwone;

  Tijiwone tili m’charu chiphya.

  M’ghanaghane waka kuti,

  Tikukhala mwamtende nadi

  Ŵakwananga ŵafumapo.

  Ufumu wa Chiuta withu,

  Uzamuwusa pa charu chapasi,

  Tizamwimba malumbo

  na mtima wose:

  (KORASI)

  ‘Yehova Chiu-ta, ise tawonga!

  Vinthu vyose mwavizgora viphya.

  Tikwimba vyakufuma mu mtima withu;

  Uchindami, ntchindi, malumbo ni vinu.’

 2.  2. M’jiwoneso, muniwone;

  Na kulaŵiska ku charu chiphya.

  Kulijeso kalikose

  Kakuchiluska panji kofya.

  Mazgu ghake ghafiskika;

  Wadikiska ŵanthu chihema.

  Wazamuwuska awo ŵali kufwa;

  Nawo ŵazamwimba

  nase na kulumba:

  (KORASI)

  ‘Yehova Chiu-ta, ise tawonga!

  Vinthu vyose mwavizgora viphya.

  Tikwimba vyakufuma mu mtima withu;

  Uchindami, ntchindi, malumbo ni vinu.’