VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Mateyu 5:7)

 1. 1. Yehova wakulongora,

  Lusungu ku ŵanthu wose.

  Wakukondwa pakutipa

  Vinthu ivyo tikusoŵa.

  Wakugowokera wose

  Awo ŵalapa zanadi.

  Watilongora lusungu,

  Pakumanya ndise fuvu.

 2. 2. Para tachita kwananga,

  Tilombe chigowokero.

  Yesu wakatisambizga

  Kupempha lusungu kuti,

  ‘Dada, mutigowokere,

  Naseso tikugowoka.’

  Vyakusingo tivitaye,

  Ndipo tiŵenge na mtende.

 3. 3. Para tili ŵalusungu,

  Tipengeko ŵanji vinthu.

  Tikupenja malumbo cha,

  Tikukhorwa na chimwemwe.

  Chiu-ta wakuwona vyose

  Ndipo wawezgerengepo.

  Ŵalusungu mbakukondwa,

  Kwa Chiuta mbakutowa.

(Wonaniso Mat. 6:2-4, 12-14.)