VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(1 Yohane 4:19)

 1. 1. Yehova Chiu-ta ntchakuwonerapo,

  Tawona chitemwa.

  Watisambizga chitemwa chanadi

  Kwizira mu ntchito zake.

  Watipa Mwana wake wapadera

  Kuti watigowokere kwananga.

  Mbukaboni wa chitemwa chikuru!

  Nthowa yake ntchitemwa nadi.

 2. 2. Para tikwenda m’nthowa ya Yehova,

  Tiŵenge ŵawemi.

  Titemwe ŵanji na kuŵawovwira,

  Ŵalara na ŵana wuwo.

  Para Chiuta tikum’temwa nadi

  Ŵabali ŵithu tiŵatemwengeso.

  Tigowokenge maubudi ghawo,

  Kulongora tikuŵatemwa.

 3. 3. Chitemwa ndicho chatigumaniska

  Tiŵenge ŵamoza.

  Adada ŵithu ŵakuchema tose,

  ‘Zani muwone umoza.’

  Zani muwone chitemwa chanadi.

  Mzimu na Mazgu ghake vyatitozga.

  Ŵabali ŵithu ŵakutikumbuska,

  Nthowa ya Yehova ntchitemwa.