Yobu wakakumana na masuzgo ghakupambanapambana kweni wakalutilira kugomezgeka. Wonelerani vidiyo iyi ndipo muwonenge kuti banja la Bannister nalo likakumana na masuzgo ghakuyana waka. Kasi ntchivichi chikaŵawovwira kuti ŵalutilire kugomezgeka?