Kale, Ŵaisrayeli ŵakarwanga nkhondo mu zina la Yehova Chiuta. Kasi ichi chikung’anamura kuti Chiuta wakuzomerezga nkhondo izo zikuchitika mazuŵa ghano?

Chifukwa wuli Ŵaisrayeli ŵakarwanga nkhondo?

IVYO ŴANTHU ŴANYAKE ŴAKUYOWOYA

 

Ŵaisrayeli ŵakasopanga ‘chiuta wankhondo.’

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Ŵaisrayeli ŵakarwanga nkhondo na kuthereska mitundu iyo yikachitanga vinthu viheni nga nkhugona chinyama, kugonana paubali, na kupeleka ŵana sembe. Chiuta wakayichenjezga mitundu iyi nyengo yitali kuti yisinthe. Chiuta wakati: “Mitundu iyo nkhuyichimbizga panthazi pinu yajifipiska na vinthu vyose ivi.”—Levitiko 18:21-25; Yeremiya 7:31.

“Kweni Yehova Chiuta winu wakuyichimbizga mitundu iyi panthazi pinu chifukwa cha uheni wawo.”—Dotoronome 9:5.

Kasi mazuŵa ghano Chiuta wakunjilirapo pa nkhondo?

PANJI MULI KUWONAPO

 

Pa nkhondo zinandi izo zikuchitika, ŵalongozgi ŵavisopa ŵa vigaŵa vyose viŵiri ŵakuti Chiuta wali ku chigaŵa chawo. Buku linyake likuti: “Pa nkhondo zose izo zachitikapo, visopa vyanjilirapo.”—The Causes of War.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Ŵakhristu ŵakwenera yayi kurwa nkhondo. Mpositole Paulosi wakalembera Ŵakhristu ŵanyake kuti: “Usange ntchamachitiko, muŵe pamtende na ŵanthu wose, kuyana na umo mungafiskira. Kuwezgera nduzga mwekha yayi.”—Ŵaroma 12:18, 19.

M’malo mwakuti watume ŵasambiri ŵake kukarwa nkhondo, Yesu wakaŵaphalira kuti: “Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu na kulombera awo ŵakumutambuzgani, mwakuti mulongore kuti ndimwe ŵana ŵa Awiskemwe ŵakuchanya.” (Mateyu 5:44, 45) Nanga vingaŵa kuti mu charu icho ŵakukhala mukuchitika nkhondo, Ŵakhristu ŵakunjilirapo yayi, chifukwa ŵali ku “chigaŵa cha charu chara.” (Yohane 15:19) Pakuti Chiuta wakukhumba kuti awo ŵakumusopa pa charu chose ŵatemwenge ŵalwani ŵawo kweniso kuti ŵajipature ku charu, ipo wangawovwira wuli ŵasilikari ŵa chigaŵa chimoza panyengo ya nkhondo?

“Ufumu wane ngwa charu chino chara. Ufumu wane uŵenge wa charu chino mphanyi ŵateŵeti ŵane ŵarwa nkhondo kuti nileke kupelekeka ku Ŵayuda. Kweni Ufumu wane ngwakufuma ku charu chino chara.”—Yohane 18:36.

 Kasi nkhondo yizamumara?

IVYO ŴANTHU ŴANYAKE ŴAKUYOWOYA

 

Nkhondo tingayigwentha yayi. Buku linyake likuti ‘nkhondo yikovwira kuti vinthu vilongosoke.’ Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti vingazachitikapo yayi kuti pa charu pazakaŵe mtende.—War and Power in the 21st Century.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Nkhondo yizamumara para ŵanthu ŵazakaleka kuŵa na mtima wakukhumba kurwa nkhondo. Ufumu wa Chiuta uwo ni boma ilo likuwusa kuchanya sonosono apa uzamuwuskapo vilwero vyankhondo pa charu. Ŵanthu ŵazamusambizgika umo ŵangaŵira ŵamtende. Baibolo likutisimikizgira kuti Chiuta ‘wazamunyoloskera vinthu mitundu yankhongono yakutali. Ŵanthu ŵazamuskana malupanga ghawo kuŵa vyakulimira, mikondo yawo kuŵa vyakuphatilira makuni. Mtundu uzamuwuskira lupanga mtundu unyake chara, ndipo ŵanthu ŵazamusambiraso nkhondo chara.’—Mika 4:3.

Baibolo likuti para Ufumu wa Chiuta wamba kuwusa kuzamuŵavya maboma agho ghakudangizga waka vyakukhumba vyawo, panji malango ghakutemwera chigaŵa chimoza agho ghakupangiska viwawa mu charu kweniso kuti ŵanthu ŵasankhanenge mitundu. Ntheura nkhondo kuzamuŵavya. Chiuta wakulayizga kuti: “Vizamupwetekana chara panji kuparanyana mu phiri lane lose lituŵa, chifukwa charu chapasi chizamuzura na kumanya Yehova nga umo maji ghakuzuzgira nyanja.”—Yesaya 11:9.

“Wakulekeska nkhondo pa charu chose chapasi. Wakuphyora uta na kuswa mkondo. Wakotcha na moto magileta ghankhondo.”—Salimo 46:9.