Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI

Lekani Kuchita Vinthu Mwachizgoŵi Waka

Lekani Kuchita Vinthu Mwachizgoŵi Waka
  • AUSTIN wakuŵa mu tulo para alamu yake yikulira. Kweni wakuvuluvunduka nyengo yeneyiyo pa bedi. Mbwenu wakuvwara vyakuvwara vyake vyakuchimbilira ivyo wakaŵikirathu pakweru mayiro. Kufuma apo, wakuluta kukachimbira. Kwamba chaka chamara, wakuchimbira katatu pa sabata.

  • Laurie wambana na mfumu wake. Wati wakwiya, wakuchimbilira mu khichini, wakutora paketi la chokoleti na kurya chose. Ndimo wakuchitira para wakwiya.

Kasi Austin na Laurie ŵali na suzgo wuli? Kwali ŵenecho ŵakumanya kwali yayi, wose ŵakwendera waka ivyo ŵali kuzgoŵera.

Imwe ke? Kasi vilipo vizgoŵi viwemi ivyo mungatemwa kuŵa navyo? Panyake mukukhumba kuti nyengo zose muchitenge maseŵero ghakukhozga thupi, mugonenge mwakukwana, panji muchezgenge na ŵabali ŵinu pafupipafupi.

Panyake mukukhumba kuti muleke vizgoŵi vinyake viheni, nga nkhukhweŵa hona, kurya chomene vyakurya vyambura kulongosoka, panji kumalira nyengo yinandi pa Intaneti.

Kuyowoya unenesko, ntchipusu yayi kuleka vizgoŵi viheni. Nakuti ŵanyake ŵali kuyowoyapo kuti vizgoŵi viheni vili nga ni bedi lakuthukira makora mu nyengo yakuzizima. Ŵakuti ntchipusu kugonapo kuluska kuwukapo.

Ipo kasi mungachita wuli kuti vizgoŵi ivyo muli navyo vimovwirani m’malo mwa kumupwetekeskani? Wonani fundo zitatu izi zakufuma mu Baibolo.