KASI mukugomezga kuti Baibolo ndakupelekeka na Chiuta, panji ni buku ilo muli waka maghanoghano gha ŵanthu?

Ŵanthu ŵanandi nanga ni awo ŵakuti Mbakhristu ŵali na maghanoghano ghakupambana pa nkhani iyi. Mwachiyelezgero, kafukufuku uyo wakachitika ku United States mu 2014, wakalongora kuti ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti “Baibolo ndakufuma kwa Chiuta.” Kweni munthu yumoza pa ŵanthu 5 awo ŵakafumbika ŵakati Baibolo ni “buku la vidokoni vyakale ivyo ŵanthu ŵakalemba.” Ipo ntchakuzirwa kumanya icho Baibolo likung’anamura para likuti Malemba “ngakupelekeka na Chiuta.”—2 Timote 3:16.

KASI BAIBOLO LIKUNG’ANAMURACHI PARA LIKUTI ‘MALEMBA NGAKUPELEKEKA NA CHIUTA’?

Mu Baibolo muli mabuku 66 agho ghakalembeka na ŵanalume 40. Baibolo lose likatora vyaka 1,600 kuti lilembeke. Kweni usange ŵanthu ndiwo ŵakalemba Baibolo, ipo ‘ndakupelekeka wuli na Chiuta’? Fundo iyi yikung’anamura kuti uthenga uwo uli mu Baibolo ngwakufuma kwa Chiuta. Baibolo likuti: “Ŵanthu ŵakayowoyanga vyakufuma kwa Chiuta pakulongozgeka na mzimu utuŵa.” (2 Petrosi 1:21) Chiuta wakaŵawovwira na mzimu utuŵa kuti ŵalembe uthenga wake. Ivi vingayanako waka na ivyo bwana wakuchita. Iyo wakuphalira sekeletare uthenga wakuti walembe. Bwana ndiyo wakuŵa mweneko wa kalata, sekeletare yayi.

Ŵanalume ŵanyake awo ŵakalemba Baibolo ŵakapulikanga mazgu gha Chiuta kwizira mwa mungelo. Ŵanyake Chiuta wakaŵawoneskanga mboniwoni, ndipo ŵanji wakayowoyanga nawo mu maloto. Nyengo zinyake Chiuta wakazomerezganga ŵanthu ŵanyake kulemba uthenga wake mu mazgu ghawo na ghawo. Kweni ŵanyake wakaŵaphaliranga vyakuti ŵalembe. Mulimose umo vikaŵira, ivyo ŵanthu aŵa ŵakalemba ni maghanoghano gha Chiuta, ghawo yayi.

Kasi pali ukaboni wuli wakuti Chiuta ndiyo wakaphalira ŵanthu aŵa kulemba Baibolo? Wonani maukaboni ghatatu agho ghakulongora kuti Baibolo ndakufuma nadi kwa Chiuta.