Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 VYAKOVWIRA MABANJA | NTHENGWA

Kasi Mukudumbiskana Wuli Para Pali Suzgo?

Kasi Mukudumbiskana Wuli Para Pali Suzgo?

SUZGO

Kasi para imwe na mfumu panji muwoli winu mukudumbiskana vya suzgo linyake, paumaliro vinthu vikunangikirathu kuluska pakwamba? Para ndimo vikuŵira, vilipo vyakuti mungachita kuti vinthu viŵenge makora. Kweni chakwamba, mukwenera kumanya kuti ŵanalume na ŵanakazi ŵakupambana pa nkhani ya kudumbiskana. *

IVYO MUKWENERA KUMANYA

Kanandi ŵanakazi ŵakutemwa kuti ŵayowoye dankha suzgo pambere ŵandapulike umo ŵangalimazgira. Nakuti nyengo zinyake para ŵayowoya waka, mbwenu nkhani yamalira papo.

Sirppa * wakati: “Nkhujipulika makora para naŵaphalira afumu ŵane ivyo vili mu mtima wane kweniso para namanya kuti ŵanipulikiska. Para nayowoya waka, pakujumpha na nyengo wuwo yayi, mbwenu ku mtima pepu.”

Ae-Jin wakati: “Para nindaŵalongosolere afumu ŵane ivyo vili mu mtima, vikunisuzga kuti niluweko suzgo ilo lilipo. Kweni para nayowoya waka, mbwenu ku mtima vyafumako.”

Lurdes wakati: “Vikuŵa nga umo ŵakuchitira ŵapolisi. Para nkhuyowoya, nkhusanda kalikose kuti nimanye icho chambiska suzgo.”

Kanandi ŵanalume ŵakughanaghana waka umo ŵangamazgira suzgo ilo laŵapo. Ichi ntchakupulikikwa, chifukwa para suzgo lamara, mwanalume wakujiwona kuti ni mwanalume nadi. Nakuti kumazga masuzgo ni nthowa yimoza iyo mwanalume wakukhumba kulongolera muwoli wake kuti wakwenera kumugomezga. Lekani ŵanalume ŵakutindikika usange ŵawoli ŵawo ŵakukhumba viŵi yayi kuti ŵaŵaphalire umo ŵangamazgira masuzgo. Mwanalume munyake zina lake Kirk, wakati: “Icho chikunizizika ntchakuti munthu wovwiri wakuwukhumba yayi, kweni wakukuphalira suzgo.”

Buku linyake likuchenjezga kuti: “Pulikiskani pambere mundapeleke ulongozgi. Pambere mundayowoye icho chingawovwira, mulongorani muwoli winu kuti mwapulikiska ivyo wayowoya ndipo namwe vyamukhwaskani. Nyengo zinyake icho muwoli winu wakukhumba ntchakuti imwe mumupulikizge waka mbwenu. Wakukhumba kuti mumuphalire chakuchita yayi.”

 IVYO MUNGACHITA

Ŵafumu: Sambirani kutegherezga na kupulikiska. Mwanalume munyake zina lake Tomás wakuti: “Nyengo zinyake para napulika ivyo muwoli wane wayowoyanga, nkhughanaghana kuti, ‘So vyawovwira vichi nthe?’ Kweni kanandi ndivyo muwoli wane wakukhumba, kuti nimupulikizge waka.” Stephen nayo wakukolerana nayo fundo iyi. Iyo wakuti: “Nkhuwona kuti vikuŵa makora para muwoli wane namuleka kuti wayowoye vyose ivyo vili ku mtima wake kwambura kumudumulizga. Kanandi para wamara waka kuyowoya, mbwenu wakuniphalira kuti wakujipulika makora.”

Yezgani kuchita ichi: Ulendo wasono para mukudumbiskana vya suzgo na muwoli winu, lekani kuchimbilira kuyowoya icho chingawovwira. Mulaŵiskani kumaso, ndipo tegherezgani chomene ivyo wakuyowoya. Mungakuntchira mutu kulongora kuti muli lumoza. Werezganipo fundo yinyake iyo wayowoya kulongora kuti mwapulikiska. Mwanalume munyake zina lake Charles wakati: “Nyengo zinyake muwoli wane wakukhumba waka kumanya kuti nkhumupulikiska kweniso kuti nili ku chigaŵa chake.”—Fundo ya mu Baibolo: Yakobe 1:19.

Ŵawoli: Ŵaphalirani ŵafumu ŵinu ivyo mukukhumba. Mwanakazi munyake zina lake Eleni wakuti: “Nyengo zinyake tikukhazga waka kuti ŵafumu ŵithu ŵamanyenge icho tikukhumba. Kweni tikwenera kuŵaphalira waka icho tikukhumba.” Ynez wakusachizga umo wangayowoyera, wakuti: “Ningati, ‘pali chinthu chinyake icho chikunisuzga mu mtima, ndipo nkhukhumba kuti muchipulike waka. Nkhukhumba kuti munovwire yayi, kweni nkhukhumba waka kuti mupulike ivyo vili mu mtima wane.’”

Yezgani kuchita ichi: Usange mfumu winu wakuchimbilira kumuphalirani icho chingawovwira, lekani kughanaghana kuti walije navyo ntchito ivyo mwayowoya. Vingachitika kuti wakukhumba kumovwirani. Mwanakazi munyake zina lake Ester wakuti: “M’malo mwa kukwiya, nkhuyezga kupulikiska kuti mfumu wane wakunighanighanira ndipo wakukhumba nadi kutegherezga, kweniso kuti wakukhumba kunovwira.”—Fundo ya mu Baibolo: Ŵaroma 12:10.

Mose ŵaŵiri: Kanandi tikutemwa kuchitira ŵanyithu umo nase tikukhumba kuti ŵatichitire. Kweni kuti mudumbiskane makora masuzgo, mukwenera kumanya umo mfumu panji muwoli winu wakukhumbira kuti muchitirenge nayo. (1 Ŵakorinte 10:24) Mwanalume munyake zina lake Miguel wakuti: “Para ndimwe mfumu, mutegherezgenge para muwoli winu wakuyowoya. Para ndimwe muwoli, nyengo zinyake mupulikenge para mfumu winu wakumuphalirani ivyo vingawovwira.” Para waliyose wakuyezga kupulikiska munyake, mose mukukondwa.”—Fundo ya mu Baibolo: 1 Petrosi 3:8.

^ ndime 4 Vinthu ivyo vikuyowoyeka mu nkhani iyi vingaŵa kuti mu mabanja ghanyake ndimo vikuchitikira yayi. Kweni fundo zake zingawovwira waliyose uyo wali pa nthengwa kuti wapulikiskenge dankha na kuyowoyeskana makora na mfumu panji muwoli wake.

^ ndime 7 Mazina mu nkhani iyi ghasinthika.