Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  Na. 3 2016

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YA

Chipulikano

Chipulikano

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti ŵakutemwa kusopa, kweni ŵakulimanya yayi ng’anamuro la lizgu lakuti “chipulikano.” Kasi chipulikano ntchivichi, ndipo chifukwa wuli ntchakuzirwa?

Kasi chipulikano ntchivichi?

IVYO ŴANTHU ŴANYAKE ŴAKUYOWOYA

Ŵanthu ŵanandi ŵakuti munthu uyo wali na chipulikano wakugomezga waka vinthu kwambura ukaboni wenecho. Chiyelezgero, munthu uyo wakutemwa kusopa wangayowoya kuti, “Nkhugomezga kuti Chiuta waliko.” Kweni para mungamufumba kuti, “Chifukwa wuli mukugomezga?” Wangazgora kuti, “Ndivyo nkhumanya kufuma pawana” panji, “Ndivyo nili kusambizgika.” Vingawoneka nga pali mphambano yichoko waka pakati pa kuŵa na chipulikano na kugomezgeramo bweka vinthu.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

“Chipulikano ntchilindizga chanadi cha vinthu ivyo tikugomezga, ukaboni wakukhorweska wa vinthu vyenecho ivyo ni vyambura kuwoneka.” (Ŵahebere 11:1) Kuti munthu wagomezge kuti ivyo wakulindilira vizamuchitika nadi, wakwenera kuŵa na vifukwa vyakupulikikwa vyakugomezgera. Nakuti lizgu ilo kuli kufuma mazgu ghakuti ‘chilindizga chanadi’ likung’anamura vinandi padera pa kughanaghana waka panji kudokera chinthu chinyake. Ntheura lizgu lakuti chipulikano, likung’anamura kuti munthu wakwenera kukhorwa na vinthu ivyo vili na ukaboni.

“Makhaliro [gha Chiuta] ghambura kuwoneka, agho ni nkhongono yake yamuyirayira na Uchiuta wake, ghakuwoneka makora chomene chifukwa ghakumanyikwa kwizira mu vinthu ivyo wali kulenga.”Ŵaroma 1:20.

Chifukwa wuli ntchakukhumbikwa kuŵa na chipulikano?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

“Kwambura chipulikano ntchambura machitiko kumukondweska Chiuta, pakuti uyo wakusendelera kwa Chiuta wakwenera kugomezga kuti waliko ndipo wakuŵapa njombe awo ŵakumupenja na mtima wose.”—Ŵahebere 11:6.

Nga umo tayowoyera kale, ŵanandi ŵakugomezga kuti kuli Chiuta chifukwa chakuti ndimo ŵali kusambizgikira. Ŵangayowoya kuti, ‘Ndivyo nkhumanya kufuma pawana.’ Kweni Chiuta wakukhumba kuti awo ŵakumusopa ŵaŵenge na ukaboni wakuti waliko nadi kweniso kuti wakuŵatemwa. Lekani Baibolo likuyowoya kuti munthu wakwenera kumupenja na mtima wose Chiuta, mwakuti wamumanye makora.

“Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.”Yakobe 4:8.

 Kasi mungachita wuli kuti muŵe na chipulikano?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Baibolo likuti: “Munthu wakuŵa na chipulikano para wapulika mazgu.” (Ŵaroma 10:17) Ntheura chakwamba munthu wakwenera ‘kupulika’ ivyo Baibolo likusambizga kuti waŵe na chipulikano mwa Chiuta. (2 Timote 3:16) Para mungasambira Baibolo musangenge mazgoro gha mafumbo ghakuzirwa nga ni agha: Kasi Chiuta ni njani? Kasi pali ukaboni wuli wakuti Chiuta waliko nadi? Kasi ine Chiuta wali nane na ntchito? Kasi Chiuta wakukhumba kuzakaŵachitira vichi ŵanthu munthazi?

Ukaboni wakuti Chiuta waliko uli palipose

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵangamovwirani kuti musambire Baibolo. Ndivyo vikuyowoyeka pa webusayiti yithu ya jw.org, kuti: “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakutemwa kusambizga ŵanthu Baibolo, kweni tikuchichizga munthu yayi kuti wasopenge nase. M’malo mwake, tikuphalira waka ŵanthu ivyo Baibolo likuyowoya, chifukwa tikumanya kuti munthu waliyose wali na wanangwa wa kusankha ivyo wakwenera kugomezga.”

Chaumaliro, chipulikano chinu chikwenera kuŵa na ukaboni uwo mukuwuwona apo mukusanda usange ivyo mukuŵazga mu Baibolo ni vyaunenesko. Para mukuchita nthena, muyanenge na ŵanthu ŵanyake ŵakale, awo “ŵakapokera mazgu na kunweka kukuru, ŵakasandanga Malemba mwakupwelelera zuŵa lililose kuwona usange vinthu ivi ndimo vikaŵira.”—Milimo 17:11.

“Kuti ŵaŵe na umoyo wamuyirayira, ŵakwenera kumumanyani imwe Chiuta waunenesko yekha, ndiposo Yesu Khristu, uyo mukamutuma.”Yohane 17:3.