Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 VYAKOVWIRA MABANJA | ŴAWUKIRANO

Kasi Mungachita Wuli Para Mupapi Winu Wafwa?

Kasi Mungachita Wuli Para Mupapi Winu Wafwa?

SUZGO

Dami wakaŵa na vyaka 6 apo adada ŵake ŵakafwiranga. Derrick wakaŵa na vyaka 9 apo adada ŵake ŵakafwanga na nthenda ya mtima. Jeannie wakaŵa na vyaka 7 apo amama ŵake ŵakafwanga na kansa. Iwo ŵakasuzgika na nthenda iyi kwa chaka chimoza. *

Ŵawukirano wose ŵatatu aŵa ŵapapi ŵawo ŵakutemweka ŵali kufwa. Kasi namwe mupapi winu wali kufwa? Usange ni nthena, ipo nkhani iyi yimovwiraninge kumanya ivyo mungachita kuti muzizipizge. * Chakwamba, tiyeni tiwone umo tingachitira para tili na chitima.

IVYO MUKWENERA KUMANYA

Taŵanthu tikuŵa na chitima munthowa zakupambana. Fundo iyi yikulongora kuti umo imwe mungalongolera chitima vingayana yayi na munthu munyake. Buku linyake likuti: “Palije dango pa nkhani ya umo munthu wangachitira kuti wazizipizge nyifwa ya munthu uyo wakamutemwanga.” (Helping Teens Cope With Death) Chakuzirwa chomene nkhuleka kubisa chitima icho muli nacho. Chifukwa ntchakuti . . .

Kubisa kuti muli na chitima nkhuheni. Jeannie, uyo tamuzunura wakati: “Nkhaghanaghananga kuti ntchiwemi yayi kuti munung’una wane wamanye kuti nili na chitima chomene, ntheura nkhajikhwimiskanga waka. Nichali kujikhwimiska m’paka sono nangauli nkhumanya kuti ntchiheni kuchita nthena.”

Nkhwantha zinandi zikuzomerezga fundo iyi. Buku linyake likuti: “Para munthu wakubisa chitima, wakwenera kumanya kuti wangachibisa yayi umoyo wake wose. Nyengo zinyake munthu wangamba waka kulira pa nyengo iyo wakhazganga yayi, kweniso wangajipulika makora yayi muthupi.” (The Grieving Teen) Kweniso wangamba kumwa chomene moŵa panji munkhwala na chilato chakuti waluweko suzgo.

Munthu uyo wali na chitima wangatimbanizgikaso maghanoghano. Mwachiyelezgero, ŵanthu ŵanyake ŵakukwiyira munthu uyo wafwa chifukwa cha “kuŵaleka.” Ŵanji ŵakudandawulira Chiuta pakuleka kuvikilira mubali wawo kuti waleke kufwa. Ndipouli, ŵanthu ŵanandi ŵakujiyimba mulandu pa ivyo ŵakachitira mubali wawo pambere wandafwe chifukwa sono ŵakumanya kuti palije icho ŵangachitapo.

 Nadi, pakutora nyengo kuti chitima chimare. Kweni kasi mungachita wuli kuti mupembuzgike na kwambiraso kuchita vinthu mwanyengo zose?

IVYO MUNGACHITA

Phalirani ŵanji. Nyengo zinyake mungamba kujipatura. Kweni para mukuphalira mubali panji mubwezi winu umo mukujipulikira, vingamovwirani kuti muzizipizge.—Fundo ya mu Baibolo: Zintharika 18:24.

Lembani umo mukujipulikira. Mungalemba vinthu vyakukhwaskana na mupapi winu uyo wali kufwa. Mwachiyelezgero, kasi ni vinthu wuli viwemi ivyo muzamuviluwa yayi? Mungalemba makhaliro ghawemi agho wakaŵa nagho na ivyo mukukhumba kutolerako.

Usange mukusuzgika maghanoghano chifukwa cha ivyo mukayowoyera mupapi winu pambere wandafwe, mungalemba chifukwa chake. Mwachiyelezgero, mungalemba kuti: “Nkhuwona kuti nili na mulandu chifukwa nkhayowoyeskana makora yayi na adada pambere ŵandafwe.”

Lekani kujiyimba mulandu pa kalikose. Buku linyake likuti: “Mukwenera yayi kujiyimba mulandu pa ivyo mukamuchitira nesi kuyowoya kuti nimanyenge mphanyi nkhachita yayi chifukwa pasono palije icho mungachitapo.” (The Grieving Teen)—Fundo ya mu Baibolo: Yobu 10:1

Pwelelerani umoyo winu. Mupumurenge mwakukwana, kuchita maseŵera ghakukhozga thupi, na kurya vyakurya vyakwenelera. Usange mulije khumbo la chakurya, mukwenera kurya tuvyakurya tunyake uto tungamovwirani kuŵa na umoyo uwemi. Mukwenera kuchita ivi m’paka apo muzamuŵira na khumbo la chakurya. Para muli na chitima mukwenera yayi kurya chakurya icho chingamovwirani viŵi yayi nesi kumwa waka moŵa. Ivi vingananga waka umoyo winu.

Muphalirani Chiuta mu lurombo. Baibolo likuti: “Katundu wako umuthwikiske Yehova, ndipo wakovwirenge.” (Salimo 55:22) Lurombo ndakovwira chomene. Ni nkhani waka yakuti para mwalomba mujipulike makora yayi. Kweni ni nthowa yanadi iyo tikuyowoyeskerana na Chiuta “uyo wakutisanguluska mu suzgo yithu yose.”—2 Ŵakorinte 1:3, 4.

Nthowa yimoza iyo Chiuta wakutisanguluskira nkhwizira mu Mazgu ghake, Baibolo. Ntheura mukwenera kusambira ivyo likusambizga pa nkhani ya awo ŵali kufwa na nkhani ya chiwuka. *Fundo ya mu Baibolo: Salimo 94:19.

^ ndime 4 Mungaŵazga nkhani yakulondezgapo kuti mumanye vinandi vyakukhwaskana na Dami, Derrick, na Jeannie.

^ ndime 5 Nangauli nkhani iyi yikulongosora ivyo mungachita para mupapi winu wafwa, kweni fundo zake zingamovwiraniso para mubwezi panji mubali winu wafwa.

^ ndime 19 Ŵazgani mutu 16 mu buku la Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa—Buku Loyamba. Mungachitaso dawunilodi buku ili pa www.jw.org/ny. Lutani pa MABUKU.