SUZGO

Nthengwa yikwenda makora chomene usange waliyose wakuwonga munyake. Ndipouli, ŵanandi ŵali kuleka kuwona viwemi ivyo munyawo wakuchita, ntheura ŵakuwonga yayi para munyawo wachita makora. Nkhwantha yinyake iyo yikovwira ŵakutorana yikalemba kuti: “Ŵakutorana ŵanandi ŵakuŵika chomene mahara pa ivyo munyawo wakutondeka wakuchita makora, m’malo mwa kuwona waka viwemi ivyo wakuchitika na kumuwonga. Para ŵiza, ŵakutemwa kuyowoya ivyo ŵakukhumba kuti visinthe mu nthengwa yawo, kweni ŵakuyowoya yayi viwemi ivyo ŵakukhumba kuti vilutilire. Ŵakutorana ŵanandi ŵakuwonga yayi munyawo wamunthengwa, lekani nthengwa zawo zikwenda makora yayi.”—Emotional Infidelity

Kasi imwe mungachita wuli kuti muwongenge muwoli panji mfumu winu?

IVYO MUKWENERA KUMANYA

Munyinu wangafipa mtima chomene yayi para mukumuwonga. Usange waliyose wakuwona tuwemi uto mfumu panji muwoli wake wakuchita na kumuwonga, nthengwa yikwenda makora. Kweniso para mukuwonga munyinu, vikovwira kuti waleke kufipa mtima chomene.

Ŵawoli. Buku linyake likuti: “Ŵanakazi ŵanandi ŵakutemwa kuyuyura udindo uwo ŵanalume ŵali nawo wakupwelelera banja.” Suzgo ili likusangika nanga ni mu nthengwa izo mfumu na muwoli wose ŵakusanga ndalama zinandi.

Ŵafumu. Ŵanalume ŵanandi ŵakuwongera viŵi yayi ntchito izo ŵanakazi ŵakuchita pa nyumba nga nkhulera ŵana na ntchito zinyake za pa nyumba. Mwanakazi munyake uyo wakhala pa nthengwa kwa vyaka vitatu zina lake Fiona, * wakati: “Tose tikubudiska, ndipo para nane nabuda, nkhujipulika makora yayi. Ntheura para mfumu wane wakuniwonga pa ivyo nachita makora, nkhumanya kuti wakunitemwa chomene nangauli nyengo zinyake nkhubudiska. Ntheura nkhukondwa chomene.”

Para waliyose wakuwonga yayi munyake, nthengwa yikuŵa pangozi. Mwanakazi munyake zina lake Valerie wakati: “Para mfumu wako wakukuwonga yayi, chikuŵa chipusu kuti wambe kukopeka na munthu munyake uyo wakukuwonga.”

 IVYO MUNGACHITA

Ŵani maso. Mu sabata yakulondezgapo, yezgani kuwona viwemi ivyo munyinu wakuchita. Wonaniso ivyo wakuchita pa nyumba kuti vinthu vyendenge makora. Paumaliro wa sabata, lembani (1) viwemi vyose ivyo munyinu wachita makora na (2) ivyo mwawona kuti vyawovwira kuti nthengwa yende makora mu sabata iyo.—Fundo ya mu Baibolo: Ŵafilipi 4:8.

Chifukwa wuli mukwenera kuŵa maso? Muwoli munyake zina lake Erika wakati: “Para pajumpha vyaka vichoko waka kufuma apo mukatolerana, mungamba kuwona kuti munyinu ngwambura kuzirwa. Kanandi munthu wakuleka kuwonga viwemi ivyo munyake wakuchita na kwamba kuŵika chomene mtima pa ivyo ŵakutondeka.”

Jifumbani kuti: ‘Kasi nkhumuwonga munyane chifukwa cha kulimbikira ntchito?’ Mwachiyelezgero, usange mfumu winu wakugwira kantchito kanyake panyumba, kasi mukumuwonga yayi chifukwa chakuti ni udindo wake? Usange ndimwe mwanalume, kasi mukuleka kuwonga muwoli pakulera ŵana chifukwa mukuwona kuti ni ntchito yake? Ntheura nyengo zose muwonenge na kuwonga vyose ivyo munyinu wakuchita nanga vingaŵa vichoko wuli chikuru vikovwira kuti nthengwa yinu yendenge makora.—Fundo ya mu Baibolo: Ŵaroma 12:10.

Muwongenge kufuma pasi pa mtima. Baibolo likuti tikwenera ‘kulongora kuti tili ŵakuwonga.’ (Ŵakolose 3:15) Ntheura ntchiwemi kuti nyengo zose muwongenge viwemi ivyo munyinu wakuchita. Mfumu munyake zina lake James wakati: “Para muwoli wane wakuniwonga, nkhongono zikukwera ndipo vikunovwira kuti nilimbikirenge ntchito na kuŵa mfumu muwemi.”—Fundo ya mu Baibolo: Ŵakolose 4:6.

Mfumu na muwoli ŵakutemwana chomene usange waliyose wakuwonga munyake. Mfumu munyake zina lake Michael wakati: “Nkhuwona kuti nthengwa zinandi zate zimalenge yayi viwenge kuti waliyose wakuwona viwemi ivyo munyake wakuchita na kumuwonga. Para pawuka suzgo, ŵangachimbilira pa kumazga nthengwa yayi chifukwa mphanyi waliyose wakukumbuka viwemi ivyo munyake wakuchita.”

^ ndime 9 Mazina ghanyake ghasintha.