Mazuŵa ghano, pa charu chose ŵanthu ŵanandi ŵakufumiska nthumbo. Ndipo ŵana awo ŵakufwa mbanandi chomene kuluska chiŵelengero cha ŵanthu mu vyaru vinyake.

Kasi ntchiwemi kufumiska nthumbo?

IVYO ŴANTHU ŴAKUYOWOYA

Ŵanakazi awo ŵakufumiska nthumbo ŵakuchita nthena pa vifukwa vyakupambanapambana, nga ukavu, kukhumba kuŵa na m’pata wakulutizga masambiro panji kugwira ntchito. Ŵanji ŵakopa kuzakalera ŵekha mwana. Ndipouli, ŵanyake ŵakuwona kuti kufumiska nthumbo nkhwananga chomene chifukwa Yehova wali kupeleka ku mwanakazi mulimo wakupwelelera mwana uyo wandababike.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Umoyo wa munthu, ngwakuzirwa chomene pa maso pa Chiuta. (Genizesi 9:6; Salimo 36:9) Ndimo Chiuta wakuwoneraso umoyo wa mwana uyo wali mu nthumbo iyo ni malo ghawemi na ghakuvikililika agho Chiuta wali kupanga kuti mwana wapangikiremo. Mulembi munyake wa Baibolo wakati: “Mukanivungilizga mu nthumbo ya amama. Maso ghinu ghakaniwona nkhati namba waka kupangika mu nthumbo. Viŵaro vyane vyose vikalembeka mu buku linu kuyana na mazuŵa agho vikapangikira.”—Salimo 139:13, 16.

Dango ilo wakapa Ŵaisrayeli, Chiuta wakayowoyaso umo wakuwonera umoyo wa mwana uyo wandababike. Kweniso njuŵi iyo Chiuta wali kutipa yikutovwiraso. Dango likatenge para munthu wapweteka mwanakazi wanthumbo na kukoma mwana uyo wandababike, uyo wamupweteka nayo wakeneranga kukomeka. (Ekisodo 21:22, 23) Ndipouli, ŵeruzgi ŵakeneranga kuwona dankha usange vyachitika mwangozi panji yayi.—Maŵazgo 35:22-24, 31.

Munthu waliyose wali kulengeka na njuŵi. Para mwanakazi wapulikira njuŵi yake na kuleka kufumiska nthumbo, wakuzakadandawura yayi pamasinda. * Kweni para wafumiska nthumbo, njuŵi yikuzakamusuzga chomene. (Ŵaroma 2:14, 15) Kafukufuku wakulongora kuti ŵanakazi awo ŵali kufumiskapo nthumbo ŵakusuzgika chomene maghanoghano.

Kasi mungachita wuli para mwatora nthumbo kwambura kunozgekera, ndipo mukuwona kuti mungafiska yayi kulera mwana? Wonani ivyo Baibolo likuyowoya kwa wose awo ŵakugomezga chomene Yehova na kulondezga fundo zake. Likuti: “Uyo ngwakugomezgeka mukuchita nayo mwakugomezgeka. Munthu [panji kuti mwanakazi] wambura kafukwa mukuchita nayo kwambura kafukwa.” (Salimo 18:25) Baibolo likuyowoyaso kuti: “Yehova wakutemwa urunji, ndipo waŵasidenge yayi ŵakugomezgeka ŵake.”—Salimo 37:28.

“Ndiwo ŵakulongora fundo za dango kuti zili kulembeka mu mitima yawo, uku njuŵi zawo zikuŵachitira ukaboni, ndipo mu maghanoghano ghawo ŵakususkika panji kuzomerezgeka.”Ŵaroma 2:15.

 Wuli usange mukafumiskapo nthumbo?

IVYO ŴANTHU ŴAKUYOWOYA

Ruth, mama uyo wakulera yekha ŵana, wakati: “Nkhaŵa na ŵana ŵatatu ndipo nkhawonanga kuti ningafiska yayi kupwelelera mwana munyake wachinayi. Kweni nati nafumiska nthumbo, nkhawona kuti nachita chinthu chiheni chomene.” * Kweni kasi ndikuti Chiuta wangamugowokera yayi?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Yesu wakayowoya umo Chiuta wakuwonera vinthu pa nkhani iyi apo wakati: “Nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji yayi, kweni ŵakwananga kuti wang’anamuke mtima.” (Luka 5:32) Nadi, para munthu wajinyumwa ndipo wapera na kulomba Chiuta kuti wamugowokere, nanga wangaŵa kuti wachita zakwananga zikuru, Chiuta ngwakunozgeka kumugowokera. (Yesaya 1:18) Lemba la Salimo 51:17 likuti: “Mtima wakuphyoka na kuteketeka, A Chiuta, muwukanenge chara.”

Para munthu walomba kufumira pasi pa mtima, Chiuta wakumupa njuŵi yituŵa kweniso mtende wa mu maghanoghano. Lemba la Ŵafilipi 4:6, 7 likuti: “Lekani kwenjerwa na chinthu chilichose, kweni mu vinthu vyose, mu lurombo na maŵeyelero pamoza na kuwonga, madandawuro ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta. Ndipo mtende wa Chiuta uwo ukuluska maghanoghano ghose, uvikilirenge mitima yinu na maghanoghano ghinu.” * Ndimo mwanakazi munyake zina lake Ruth wakajipulikira wati wasambira Baibolo. Iyo wakasambira kuti Chiuta ‘wakugowokera zanadi.’—Salimo 130:4.

[Chiuta] wakuchita nase kuyana na kwananga kwithu chara, panji kutiwezgera kuyana na maubudi ghithu.”Salimo 103:10.

^ ndime 8 Nyengo zinyake umoyo wa mama ungaŵa pangozi chifukwa chakuti wali na nthumbo. Para vyaŵa nthena, mfumu na muwoli ŵakwenera kusankha ŵekha kuponoska umoyo wa mama panji mwana. Ndipouli mu vyaru visambazi, vinthu vyanthena ivi vikuchitika viŵi yayi.

^ ndime 12 Mazina ghanyake ghasinthika.

^ ndime 14 Chigomezgo cha chiwuka chingawovwiraso munthu kuŵa na mtende wa mu mtima. Wonani “Mafumbo Ghakufuma ku Ŵaŵazgi” mu Gongwe la Mulinda la Epulero 15, 2009, ilo likulongosora usange mwana uyo wafwira mu nthumbo ya anyina wangazakawuskika.