• CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1928

  • UKO WAKABABIKIRA: COSTA RICA

  • MBIRI YAKE: WAKATEMWANGA CHOMENE MASEŴERA NA NJUGA

UMO NKHAŴIRA KALE

Nkhakulira mu msumba wa Puerto Limón tawuni iyo yili pafupi na dowoko ku Costa Rica. Kukwithu tiliko ŵana 8 ndipo ine ndine wa nambara 7. Adada ŵakafwa apo nkhaŵa na vyaka 8. Ntheura tikaleleka na amama.

Nkhatemwanga chomene baseball nanga ni apo nkhaŵa mwana. Apo nkhaŵa muwukirano, nkhanjira timu yinyake. Zuŵa linyake apo tikaseŵeranga kochi wakanipempha kuti nkhaseŵerenge mu timu yikuru ku Nicaragua. Pa nyengo iyi nkhaŵa na vyaka vya m’ma 20. Kweni nkhakana chifukwa amama ŵakalwaranga. Pamasinda, kochi munyake wakanipempha kuti nkhaseŵerenge mu timu ya charu cha Costa Rica. Pa nyengo iyi nkhazomera. Nkhaseŵera na timu iyi kwamba mu 1949 m’paka 1952. Ndipo tikaseŵerapo na matimu gha ku Cuba, Mexico na ku Nicaragua. Nkhaŵa kaswiri pa maseŵera agha, ndipo nkhaseŵerapo maulendo 17 kwambura kubudiskapo. Nkhakondwanga chomene para ŵanthu ŵakunichemelera.

Chachitima ntchakuti nkhamba kuchita nkharo zinyake ziheni. Nangauli nkhaŵa kale na chibwezi, kweni nkhaŵangaso na vibwezi vinyake. Nkhawututangaso moŵa kwazanimuwone. Zuŵa linyake nkhawututa mwakuti apo nkhawukanga nkhamanya yayi kuti nkhiza wuli pa nyumba. Kweniso nkhachitangaso njuga.

Pa nyengo iyi amama ŵakasambira Baibolo na kuŵa Kaboni wa Yehova. Nangauli ŵakaniphaliranga ivyo Baibolo likusambizga, kweni nkhasintha yayi pakuti nkhatemwanga chomene maseŵera. Nakuti para nkhuseŵera, njara nkhayipulikanga na kuyipulika wuwo yayi. Mtima wane wose ukaŵanga waka pa maseŵera. Nkhatemwanga chomene baseball kuluska chilichose.

Ndipouli, apo nkhaŵa na vyaka 29, nkhapwetekeka apo nkhaseŵeranga. Nati nachira, nkhaleka kuseŵera mu matimu ghakurughakuru. M’malo mwake nkhasambizganga waka ŵanyamata umo ŵangaseŵelera.

 UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE

Mu 1957 nkhaluta ku ungano wa Ŵakaboni ŵa Yehova uwo ukachitikira mu sitediyamu iyo tikaseŵelerangamo. Nati nafika nkhazizwa kuwona kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita vinthu mwantchindi apo ku maseŵero ghithu kukaŵanga vitimbaheti vyazanimuwone. Ivyo nkhawona vikanovwira kuti nambe kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova na kwamba kusangika pa maungano ghawo.

Nkhakondwanga chomene na ivyo nkhasambiranga mu Baibolo. Mwachiyelezgero, Yesu wakayowoyerathu kuti mu mazuŵa ghaumaliro ŵasambiri ŵake ŵazamupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta pa charu chose. (Mateyu 24:14) Nkhasambiraso kuti Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuteŵetera Chiuta kuti ŵasangirepo phindu yayi. Yesu wakati: “Mukapokera kwawanangwa, pelekani kwawanangwa.”—Mateyu 10:8.

Apo nkhasambiranga Baibolo, nkhayaniskanga ivyo likuyowoya na ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita. Nkhakondwanga chomene kuwona kuti ŵakulimbikira kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta pa charu chose. Nkhawona kuti ŵali na mtima wakupeleka nga umo Yesu wakayowoyera. Nati naŵazga Mariko 10:21 na kuwona kuti Yesu wakuti “wize uŵe mulondezgi wane,” nkhakhumba kuŵa Kaboni wa Yehova.

Pakatora nyengo kuti nileke nkharo yane yiheni, kweni nkhaŵikapo mtima. Mwachiyelezgero kwa vyaka vinandi, sabata yiliyose nkhaguranga kadi yakuchitira njuga (lottery). Ndipouli, nkhasambira mu Baibolo kuti Chiuta wakutinkha awo ŵakusopa “chiuta wa Mwaŵi,” na ŵanthu ŵambunu. (Yesaya 65:11; Ŵakolose 3:5) Ntheura nkhaleka kuchita njuga. Pa Sabata nati naleka waka njuga, kadi yane ndiyo yikawina. Ŵanthu ŵakaninenanga chifukwa nkhaŵa kuti naleka kale. Ndipo ŵanyake ŵakanichichizganga kuti nilutilire waka, kweni nkhakana. Nkhalekerathu njuga.

Pa zuŵa ilo nkhabatizikira pa ungano wa Ŵakaboni ŵa Yehova, nkheneranga kulongora kuti navwara “wunthu uphya.” (Ŵaefeso 4:24) Usiku wa zuŵa ili, apo nkhalutanga ku hotelo kukagona, nkhasanga mwanakazi uyo wakaŵa chibwezi chane wakunilindilira pa mulyango wa chipinda icho nkhakhalanga. Mwanakazi uyu wakati: “Zanga, Sammy. Tiye tikanjoyepo.” Kweni nyengo yeneyiyo nkhati: “Chaa!” Nkhamukumbuska kuti nili kuleka nkharo zawakawaka ndipo sono nkhulondezga ivyo Baibolo likuyowoya. (1 Ŵakorinte 6:18) Mwanakazi uyu wakati: “Vichi?” Iyo wakasuska ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya kugonana ndipo wakakosera kuti chibwezi chilutilire. Nkhafumapo waka na kunjira mu chipinda na kujara chijaro, iyo nkhamuleka pawaro. Mazuŵa ghano nkhukondwa chomene chifukwa kufuma waka apo nkhaŵira Kaboni wa Yehova mu 1958, nichali wakugomezgeka.

UMO NASANGIRA CHANDULO

Para nkhughanaghanira nkhuŵa nga ningalemba mu buku vyandulo ivyo nasanga chifukwa cha kulondezga fundo za mu Baibolo. Mwachiyelezgero, pasono nili na ŵabwezi ŵanadi, nili na chilindizga cha munthazi kweniso ndine wakukondwa chomene.

Nangauli nichali kuseŵera baseball, kweni nkhuyitemwa chomene yayi nga umo nkhayitemweranga kale. Apo nkhachitanga maseŵero nkhatchukanga na kusanga ndalama zinandi, kweni vyose ivi ni vyakanyengo. Ubwezi wane na Chiuta kweniso Ŵakhristu ŵanyane pa charu chose uzamumara yayi. Baibolo likuti: “Charu chikuluta na makhumbiro ghake, kweni uyo wakuchita khumbo la Chiuta wakukhalilira muyirayira.” (1 Yohane 2:17) Pasono nkhutemwa chomene Chiuta na ŵanthu ŵake kuluska chilichose!