Kasi urunji uzamuŵapo nadi pa charu chapasi?

Kasi mungati?

  • Enya

  • Yayi

  • Panyake

Ivyo Baibolo likuyowoya

“Nkhumanya kuti Yehova wavikilirenge munthu wakuyuyulika, na kuchitira urunji mukavu.” (Salimo 140:12) Ufumu wa Chiuta uzamupangiska kuti pa charu chapasi paŵe urunji.

Ni vichi vinyake ivyo tikusambira mu Baibolo?

  • Chiuta wakuwona ivyo vikuchitika pa charu chapasi ndipo wanozgenge vinthu.—Mupharazgi 5:8.

  • Chiuta wakutemwa urunji, ntheura pa charu pazamuŵa mtende na chivikiliro.—Yesaya 32:16-18.

Kasi Chiuta wakuwona kuti mtundu unyake wa ŵanthu ngwakuzirwa kuluska unyake?

Ŵanyake ŵakugomezga kuti Chiuta wali kutumbika panji kutemba mtundu unyake wa ŵanthu, apo ŵanji ŵakuti Chiuta wakuwona wose kuŵa ŵakuyana waka. Imwe mukuti wuli?

Ivyo Baibolo likuyowoya

“Chiuta wakutemwera yayi. Kweni wakupokelera munthu wa mtundu uliwose uyo wakumopa na kuchita urunji.” (Milimo 10:34, 35) Kwa Chiuta taŵanthu tose tikuyana waka.

Ni vichi vinyake ivyo tikusambira mu Baibolo?

  • Baibolo lili na “makani ghawemi ku mtundu uliwose, fuko lililose, lulimi lulilose, na ŵanthu wose.”—Chivumbuzi 14:6