Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhawopanga Chomene Nyifwa!

Nkhawopanga Chomene Nyifwa!
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1964

  • UKO WAKABABIKIRA: ENGLAND

  • MBIRI YAKE: NKHAŴA MSUNGWANA WAKUSUZGA

UMO NKHAŴIRA KALE

Nkhababikira ku Paddington ku London, England. Msumba uwu uli na ŵanthu ŵanandi chomene. Nkhakhalanga na amama na ŵakuru ŵane ŵatatu. Adada ŵakakhaliskangapo yayi panyumba pakuti ŵakaŵa ŵaloŵevu.

Apo nkhaŵa mwana, amama ŵakanisambizga kuti nilombenge usiku uliwose. Nkhaŵa na Kabaibolo ka buku la Masalimo pera ndipo nkhimbanga sumu za mu kabuku aka. Zuŵa linyake nkhaŵazganga buku ilo mukaŵa mazgu ghambura kuluwika. Mukaŵa mazgu ghakuti: “Zuŵa linyake charu chizamumara.” Ntheura nkhagonanga yayi chifukwa nkhaghanaghaniranga ivyo vizenge munthazi. Mu mtima nkhati ‘nkhwenera kumanya vinandi vyaumoyo. Kweniso nkhajifumbanga kuti, chifukwa wuli niliko?’ Nkhawopanga chomene nyifwa!

Nkhatemwanga kuchita vyamasalamusi. Nkhayezganga kuyowoya na ŵakufwa, kuluta ku malaro na ŵanyane ŵakusukulu, na kuwonelera mafilimu ghakofya gha masalamusi. Nangauli nkhaghatemwanga mafilimu agha, kweni ghakaŵa ghakofya chomene.

Nkhamba kusuzga chomene apo nkhaŵa na vyaka 10. Nkhamba kukhweŵa hona ndipo pamasinda nkhakhaliranga waka kukhweŵa. Pamanyuma, nkhamba kukhweŵa vyamba. Ndipo apo nkhaŵa na vyaka 11, nkhambaso kumwa moŵa. Nangauli ukaŵaŵanga, kweni nkhakhumbanga waka kuloŵera. Nkhatemwangaso sumu na kuvina. Nkhalutanga ku bala na mu viphikiro. Nkhagwenthanga panyumba para kwafipa na kukawerako usikusiku. Pakuti nkhavukanga, nkhagwenthangaso ku sukulu na kuseŵera waka. Kweni para nindagwenthe, moŵa ukaŵanga kuti uli mu mutu.

Tikati talemba mayeso ghaumaliro, nkhatondekerathu. Pakuti amama ŵakamanyanga yayi ivyo nkhachitanga, ŵakakwiya chomene nati nafeluka. Tikakwesana chomene na amama ndipo pamanyuma nkhafumapo pa nyumba. Kwa kanyengo, nkhakhala na chibwezi chane, Tony uyo wakaŵa Rasi. Iyo wakapalamuranga tumilandu tuchokotuchoko, kweniso wakaguliskanga minkhwala yakuzweteska wongo. Wakamanyikwanga  kuŵa munthu wankhaza. Pati pajumpha kanyengo, nkhatora nthumbo apo nkhaŵa na vyaka 16. Pamasinda, nkhababa mwana mwanalume.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE

Nkhakumana na Ŵakaboni ŵa Yehova kakwamba apo nkhakhalanga ku malo agho boma likasungirangako ŵanakazi awo ŵandatengwe kweni ŵali na ŵana. Ŵanakazi ŵaŵiri, Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵakizanga uko tikakhalanga ndipo ŵakasambizganga ŵanakazi ŵanyake. Zuŵa linyake nkhaŵapo apo ŵakasambiranga. Chilato chane chikaŵa chakuti niŵasuske Ŵakaboni ŵa Yehova. Kweni ŵakanizgora mwakuzika mafumbo ghane ghose kweniso mwakupulikikwa makora kufuma mu Baibolo. Iwo ŵakaŵa ŵanthu ŵakuzika na ŵalusungu. Ivi vikanikopa ndipo nkhazomera kwamba kusambira Baibolo.

Pamasinda nkhasambira chinthu chinyake icho chikasintha umoyo wane. Kwamba kale, nkhawopanga chomene nyifwa. Kweni nkhakondwa chomene kusambira ivyo Yesu wakasambizganga pa nkhani ya chiwuka. (Yohane 5:28, 29) Kweniso nkhasambira kuti Chiuta wakunighanaghanira. (1 Petrosi 5:7) Mazgu gha pa Yeremiya 29:11 ghakanifika pa mtima chomene. “Yehova wakuti: ‘Pakuti nkhumanya maghanoghano agho nkhughanaghanira imwe, maghanoghano gha mtende, gha soka chara, kumupani munthazi muwemi na chigomezgo.’” Ntheura nkhamba kugomezga kuti nane ningazakakhala mu Paradiso kwamuyirayira pa charu chapasi.—Salimo 37:29.

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanitemwanga zanadi. Pa zuŵa lakwamba kuwungana nawo, wose ŵakanipokelera makora chomene. (Yohane 13:34, 35) Vikapambana chomene na umo vikaŵiranga ku tchalitchi kwithu. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanipokelera makora chomene nangauli nkhaŵa na nkharo yiheni. Iwo ŵakategherezganga para nkhuyowoya kweniso ŵakanovwiranga chomene. Nkhajipulikanga kuti nili mu mbumba yikuru yachitemwa.

Apo tikasambiranga Baibolo, nkhamanya kuti nkhwenera kusintha nkharo yane kuti yikolerane na fundo za Chiuta. Kweni chikaŵa chipusu yayi kuleka hona. Kweniso nkhamanya kuti nkhwenera kuleka kutegherezga sumu zinyake chifukwa zikanitumanga kukhweŵa chamba. Nakuti nkhaleka kuluta mu viphikiro vinyake na kuloŵera. Kweniso nkhamba kuchezga na ŵabwezi ŵawemi kuti ŵanovwirenge kuchita viwemi.—Zintharika 13:20.

Kweniso Tony wakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Nayo wakakhorwa kuti ivyo Ŵakaboni ŵakamusambizganga vikaŵa vyaunenesko chifukwa ŵakamuzgora mafumbo ghake ghose kufuma mu Baibolo. Nakuti wakasintha nkharo yake. Wakaleka kwenda na ŵanthu ŵankhaza, kupalamura milandu, na kukhweŵa vyamba. Paumaliro, tose tikawona kuti ntchiwemi kulekerathu tunkharo tose tuheni kuti tikondweske Chiuta kweniso kuti tilere makora mwana withu. Tikatorana mu 1982.

“Pasono nkhusoŵaso tulo yayi usiku, ndipo nkhuwopaso yayi nyifwa”

Nkhatemwanga kuŵazga nkhani za mu Gongwe la Mulinda na Wukani! * izo zikulongosora ŵanthu awo pakwamba ŵakachitanga viheni kweni ŵali kulekerathu. Nkhakhozgeka chomene na nkhani izi. Nane nkhaŵikapo mtima kuti nilekerethu nkharo yane yiheni. Nkhalombanga kwa Yehova kuti wanovwire. Mu Julayi 1982, Ine na Tony tikabatizika na kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova.

UMO NASANGIRA CHANDULO

Nichali wamoyo chifukwa nili mubwezi wa Yehova. Kweniso ine na mfumu wane tawona kuti Yehova wakutipwelelera nadi para takumana na masuzgo. Tasambira kuthemba chomene Chiuta para takumana na masuzgo, kweniso tikuwona kuti Chiuta wawovwira chomene banja lithu.—Salimo 55:22.

Chakukondweska ntchakuti tawovwira ŵana ŵithu kuti ŵamumanye makora Yehova. Nkhukondwa chomene kuwona kuti ŵazukuru ŵane nawo ŵakusambira vya Chiuta.

Sono nkhusoŵaso tulo yayi usiku, ndipo nkhuwopaso yayi nyifwa. Ine na mfumu wane sabata yiliyose tikwendera mipingo ya Ŵakaboni ŵa Yehova na kuyikhozga. Tikovwirana nawo pa ntchito yakusambizga ŵanthu unenesko kuti nawo ŵaŵe na chipulikano mwa Yesu na kusanga umoyo wamuyirayira.

^ ndime 17 Lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.