Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kuleka Kupulikiska Baibolo Ni Ngozi

Kuleka Kupulikiska Baibolo Ni Ngozi

Kasungwana kanyake kavyaka 4 kakawona josi likufuma mu fakitare. Lati lafika muchanya likawonekanga nga ni mabingu. Ntheura kasungwana aka kakawonanga nga kuti ntchito ya fakitare iyi nkhupanga mabingu. Ivyo kasungwana aka kakayowoya vingaŵa nga vyakusekeska. Kweni ivi vikulongora kuti umoyo withu ungaŵa pangozi para tindapulikiske fundo yinyake. Mwachiyelezgero, munthu wangaŵika umoyo wake pangozi para watondeka kupulikiska kamwero ka munkhwala.

Kweni chakofya chomene nkhutondeka kupulikiska fundo za mu Baibolo. Mwachiyelezgero, ŵanthu ŵanyake ŵakatondeka kupulikiska ivyo Yesu wakasambizganga. (Yohane 6:48-68) M’malo mwakuti ŵapulikiske, iwo ŵakakana kusambizgika na Yesu. Iyi yikaŵa ngozi yikuru nadi!

Kasi namwe mukuŵazga Baibolo kuti limulongozgani? Usange mukuŵazga, mukuchita makora chomene. Kweni kasi mukupulikiska yayi fundo zinyake izo mukuŵazga? Usange ndimo viliri, manyani kuti muli mwekha yayi. Tiyeni tiwone fundo zitatu izo kanandi ŵanthu ŵakuzipulikiska yayi.

  • Ŵanthu ŵanyake ŵakupulikiska yayi dango lakuti munthu waliyose wakwenera ‘kopa Chiuta waunenesko.’ Ŵanji ŵakughanaghana kuti tikwenera kopa Chiuta nga umo tikopera chinthu chakofya icho chingatikoma. (Mupharazgi 12:13) Kweni Chiuta wakukhumba yayi kuti ŵanthu awo ŵakumusopa ŵamuwopenge nthena. Iyo wakuti: “Ungawopanga yayi, pakuti nili nawe. Ungenjerwanga chara, pakuti ndine Chiuta wako. Nikukhozgenge, enya, nikovwirenge.” (Yesaya 41:10) Kopa Chiuta chikung’anamura kumupulikira na kumuchindika.

  • Kasi Chiuta wazamuwotcha charu chapasi na moto?

    Ŵanthu ŵanyake ŵakubendezga mazgu gha mu Baibolo ghakuti: “Kanthu kalikose kali na nyengo yake yakutemeka . . . nyengo ya kubabika na nyengo ya kufwa.” Iwo ŵakuti Chiuta wali kulemberathu nyengo iyo munthu waliyose wazamufwira. (Mupharazgi 3:1, 2) Ndipouli, mavesi agha ghakuyowoya waka ivyo vikuchitikira munthu waliyose. Para wababika wangagwentha yayi nyifwa. Mazgu gha Chiuta ghakuyowoyaso kuti ivyo taŵanthu tikuchita, vingawovwira kukhala vyaka vinandi panji yayi. Mwachiyelezgero, Baibolo likuti: “Kopa Yehova kukusazgirako umoyo.” (Zintharika 10:27; Masalimo 90:10; Yesaya 55:3) Munthowa wuli? Usange munthu wakopa na kuchindika Chiuta, wangachita yayi nkharo ziheni nga nkhuloŵera na uzaghali.—1 Ŵakorinte 6:9, 10.

  • Ŵanthu ŵanyake ŵakupulikiska yayi ng’anamuro la mazgu ghakuti Chiuta ‘wasungira moto’ kuchanya na charu chapasi. Iwo ŵakugomezga kuti Chiuta wazamuwotcha charu icho tikukhalamo. (2 Petrosi 3:7) Kweni Chiuta wakulayizga kuti wazamuparanya yayi charu cheneko icho tikukhalamo. Baibolo likuti Chiuta “wakhazika charu chapasi pa malufura ghake. Chisezgekengepo chara pa malo ghake muyirayira swii.” (Salimo 104:5; Yesaya 45:18) Baibolo likuti charu chiheni ichi, kung’anamura ŵanthu ŵaheni ndiwo ŵazamuparanyikirathu nga umo vikuŵira para moto wananga vinthu. Charu icho tikukhalamo chizamuparanyikapo yayi. Para Baibolo likuyowoya za kuchanya, nyengo zinyake lingang’anamura mtambo, nyenyezi panji uko kukukhala Yehova. Vyose ivi vizamuparanyikapo yayi.

CHIFUKWA WULI NYENGO ZINYAKE ŴANTHU ŴAKUTONDEKA KUPULIKISKA BAIBOLO?

Nga umo tawonera, ŵanthu ŵanandi ŵakupulikiska yayi fundo izo ŵakuŵerenga mu Baibolo. Kweni kasi ntchifukwa wuli Chiuta wakuzomerezga kuti ŵanthu ŵanyake ŵatondeke kupulikiska? Ŵanthu ŵanyake ŵakujifumba kuti: ‘Chifukwa wuli Chiuta wavinjeru kweniso uyo wakumanya vyose, wandapeleke buku lipusu lakuti waliyose walipulikiskenge?’ Ghanaghanirani vifukwa vitatu ivyo ŵanthu ŵanyake ŵakutondekera kupulikiska Baibolo.

  1. Baibolo lili kulembeka munthowa yakuti ŵanthu awo ŵakukhumba kusambira ndiposo  mbakujiyuyura ndiwo ŵangalipulikiska. Yesu wakaphalira Adada ŵake kuti: “Nkhumulumbani pakweru Adada, Fumu yakuchanya na charu chapasi, chifukwa mwabisa vinthu ivi ku ŵavinjeru na ŵamahara ndipo mwavivumbura ku ŵana ŵachoko.” (Luka 10:21) Baibolo lili kulembeka munthowa yakuti ŵekha awo ŵali na maghanoghano ghakwenelera ndiwo ŵangalipulikiska. Ŵanthu awo mbakujikuzga ndipo ŵakujiwona kuti ‘mbavinjeru na ŵamahara,’ kanandi ŵakutondeka kupulikiska Baibolo. Kweni awo ŵakuŵazga Baibolo na maghanoghano ghakwenelera ndipo mbakujiyuyura nga ‘mbana ŵachoko,’ ndiwo ŵakupulikiska uthenga wa mu Baibolo. Ichi chikulongora kuti Baibolo lili kulembeka mwapadera chomene.

  2. Baibolo lili kulembekera ŵanthu awo ŵakuthemba nadi Chiuta kuti waŵawovwire kulipulikiska. Yesu wakalongora kuti ŵanthu ŵakakhumbikwiranga wovwiri wa Chiuta kuti ŵapulikiske ivyo wakasambizganga. Kasi wakayowoyanga za wovwiri wuli? Yesu wakati: “Movwiri, mzimu utuŵa uwo Adada ŵazamutuma mu zina lane, uzamumusambizgani vinthu vyose na kumukumbuskani vinthu vyose ivyo namuphalirani.” (Yohane 14:26) Ntheura Chiuta wakupeleka nkhongono yake ya mzimu utuŵa kuti uwovwire ŵanthu kupulikiska ivyo ŵakuŵazga mu Baibolo. Kweni Chiuta wakupeleka yayi mzimu utuŵa ku awo ŵakujithemba, ntheura ŵakutondeka kupulikiska Baibolo. Mzimu utuŵa ukovwiraso Ŵakhristu ŵaunenesko kuti ŵawovwire ŵanthu awo ŵakukhumbisiska kupulikiska Baibolo.—Milimo 8:26-35.

  3. Fundo zinyake izo zili mu Baibolo ni mauchimi ndipo ŵanthu ŵangazipulikiska para nyengo yake yakwana. Mwachiyelezgero, mungelo wakaphalira ntchimi Daniyeli kuti yilembe ivyo vizamuchitika kunthazi. Mungelo uyu wakati: “Daniyeli, sunga chisisi mazgu agha, na kujalira buku m’paka nyengo yaumaliro.” Kwa vyaka vinandi ŵanthu ŵakaŵazganga buku la Daniyeli kweni ŵakalipulikiskanga yayi. Nakuti nanga ni Daniyeli mwenecho wakapulikiska yayi fundo zinyake izo wakaphalirika kuti walembe. Lekani iyo wakati: “Ine nkhapulika, kweni nkhatorapo kanthu yayi.” Kweni nyengo yakuŵikika ya Chiuta yikati yakwana, ŵanthu ŵakamba kupulikiska uchimi uwo Daniyeli wakalemba. Mungelo wakati: “Lutanga Daniyeli, chifukwa mazgu agha ghakwenera kusungika chisisi na kujalirika m’paka mu nyengo yaumaliro.” Kasi mbanjani awo ŵangapulikiska uthenga wa mu Baibolo? Baibolo likuti: “Palije muheni uyo wazamupulikiska. Kweni awo ŵali na mahara ŵazamupulikiska.” (Daniyeli 12:4, 8-10) Ntheura palije uyo wangapulikiska mauchimi ghanyake gha mu Baibolo para nyengo ya Chiuta yindakwane.

Kasi vikachitikapo kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakatondeka kupulikiska fundo zinyake za mu Baibolo chifukwa chakuti nyengo ya Chiuta yikaŵa kuti yindakwane? Enya. Kweni nyengo ya Chiuta yikati yakwana, iwo ŵakapulikiska fundo izi ndipo ŵakasintha nyengo yeneyiyo ivyo ŵakagomezganga. Iwo ŵakuyezga ŵapositole ŵa Yesu awo nawo ŵakasintha ivyo ŵakaghanaghananga Yesu ŵati waŵangweluska.—Milimo 1:6, 7.

Ivyo kasungwana kakayowoya vyakuti fakitare yikupanga mabingu ni nkhani yikuru viŵi yayi. Kweni kumanya ivyo Baibolo likusambizga ni nkhani yakuzirwa chomene kwa imwe. Ntheura ntchakuzirwa chomene kuti munthu waliyose waŵazgenge Baibolo payekha na kupulikiska. Ipo mukwenera kupempha wovwiri kuti mupulikiskenge ivyo mukuŵazga. Mungapempha wovwiri kwa awo ŵakuŵazga Baibolo na maghanoghano ghakwenelera. Ŵanthu aŵa mbakujiyuyura, ŵakuthemba mzimu utuŵa wa Yehova kweniso ŵakugomezga kuti tili mu nyengo iyo mauchimi ghanyake gha mu Baibolo ghakufiskika. Pemphani mwaluŵiro Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵamovwirani panji lutani pa webusayiti ya jw.org kuti mumanye vinandi. Baibolo likutilayizga kuti: “Usange ukulilira kuti upulikiske vinthu . . . umanyenge . . . nadi Chiuta.”—Zintharika 2:3-5.