Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  November 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI CHIUTA WAKUTI WULI PA NKHANI YA NKHONDO?

Umo Chiuta Wakuwonera Nkhondo Mazuŵa Ghano

Umo Chiuta Wakuwonera Nkhondo Mazuŵa Ghano

Lero ŵanthu ŵakusuzgika chomene. Ŵanandi ŵakulilira Chiuta kuti waŵawovwire ndipo ŵakukayika usange wovwiri uwu usangikenge. Kasi Chiuta wakupulika kulira kwawo? Kasi wakuti wuli na awo ŵakurwa nkhondo kuti ŵajithaske ku nkhaza? Kasi Chiuta wakukolerana nawo, na kuwona kuti ŵakuchita makora kurwa nkhondo?

Haramagedoni ndiyo yizamumazga nkhondo zose

Chakwamba, manyani fundo iyi: Chiuta nayo wakuwona umo ŵanthu ŵakusuzgikira mazuŵa ghano, ndipo wachitengepo kanthu. (Salmo 72:13, 14) Chiuta wakulayizga kwizira mu Mazgu ghake kuti awo ‘ŵakusuzgika ŵazamupumuzgika.’ Pawuli? ‘Apo Fumu Yesu yizamuvumbukwa kufuma kuchanya pamoza na ŵangelo ŵake ŵankhongono apo yizenge na nduzga pa awo ŵakumumanya yayi Chiuta na awo ŵakuleka kupulikira makani ghawemi ghakuyowoya vya Fumu yithu Yesu.’ (2 Ŵatesalonika 1:7, 8) Yesu wazamuvumbukwa kunthazi, pa ‘nkhondo ya zuŵa likuru la Chiuta Wankhongonozose,’ iyo yikuchemekaso Haramagedoni.—Uvumbuzi 16:14, 16.

Pa nyengo iyo, Chiuta wazamutuma Mwana wake, Yesu Khristu, na ŵangelo kuzakarwa nkhondo na ŵaheni. Ŵankhondo ŵakuchanya aŵa ndiwo ŵazamumazga nkhaza zose.—Yesaya 11:4; Uvumbuzi 19:11-16.

Chiuta wandasinthe umo wakuwonera nkhondo. Wachali kuwona nkhondo kuŵa nthowa yakumazgira nkhaza na uheni. Kweni Chiuta pera ndiyo wakumanya nyengo yakulwera nkhondo kweniso uyo wangarwako. Nga umo tawonera, Chiuta wakumanya kale kuti nkhondo yakumazgira uheni na kuwezgera nduzga awo ŵakuyuzga ŵanyawo yizamuŵako kunthazi. Kweniso wakumanya kuti Mwana wake, Yesu  Khristu, ndiyo wazamurwa nkhondo iyi. Ichi chikung’anamura kuti Chiuta wakukondwa nazo yayi nkhondo izo ŵanthu ŵakurwa mazuŵa ghano, nanga ŵangaŵa na vifukwa vyakupulikikwa.

Wonani fundo iyi: Tiyelezgere kuti dada wafumapo pa nyumba, mbwenu ŵana ŵake ŵaŵiri, paukuru na unung’una, ŵakwamba kutimbana. Ŵanyamata aŵa ŵakuleka dankha kutimbana na kwimbira foni awiskewo. Yumoza wakuphalira awiske kuti munyake ndiyo wangwambiska mbembe, munyake yura wakuti munyake wamusuzganga. Waliyose wakudandawulira awiske. Ndipo waliyose wakugomezga kuti awiske ŵamovwirenge. Kweni dada yura wati waŵapulika wose, wakuŵaphalira kuti ŵaleke kutimbana, ŵalindilire kuti wazakamazge nkhani para wawelera ku nyumba. Ŵanyamata ŵara ŵakulekezga nadi kutimbana. Kweni pati pajumpha nyengo yichoko waka, ŵakwambaso kutimbana. Dada wati wawerako, wakuŵakalipira ŵana wose ŵaŵiri na kuŵalanga chifukwa cha kuleka kumupulikira.

Mazuŵa ghano, vyaru ivyo vikutimbana kanandi vikupempha Chiuta kuti wawovwirepo. Kweni Chiuta wakunjilirapo yayi pa nkhondo mazuŵa ghano. Mazgu ghake Baibolo ghakuti: “Kuwezgera munthu uheni pa uheni chara.” Kweniso ghakuti: ‘Kuwezgera nduzga mwekha yayi.’ (Ŵaroma 12:17, 19) Nakuti Chiuta wali kuyowoya kuti ŵanthu ‘ŵamulindilire mwakuzika’ kuti wachitepo kanthu. Ndipo wazamuchitapo nadi kanthu pa Haramagedoni. (Salmo 37:7) Para ŵanthu ŵakutondeka kulindilira Chiuta kuti wachitepo kanthu na kwamba kurwa nkhondo, Chiuta wakuŵawona kuti mbakujiŵikamo ndipo vikumukondweska yayi. Ntheura pa Haramagedoni Chiuta wazamulongora ukali wake na kumazga mphindano za ŵanthu. ‘Wazamulekeska nkhondo pa charu chose chapasi.’ (Salmo 46:9; Yesaya 34:2) Nadi, Haramagedoni ndiyo yizamumazga nkhondo zose.

Kumazga nkhondo ntchimoza mwa vinthu ivyo Ufumu wa Chiuta uzamuchita. Yesu wakayowoya vya ufumu uwu mu lurombo lwa fumu, wakati: ‘Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.’ (Mateyu 6:10) Ufumu wa Chiuta uzamumazga nkhondo zose kweniso uzamuwuskapo uheni uwo ukwambiska nkhondo. * (Salmo 37:9, 10, 14, 15) Lekani ŵasambiri ŵa Yesu ŵakulindilira na kunweka kuzakapokera vitumbiko mu Ufumu wa Chiuta.—2 Petrosi 3:13.

Kasi tilindilirenge m’paka pawuli kuti Ufumu wa Chiuta uzakamazge masuzgo, nkhaza, na uheni? Mauchimi gha mu Baibolo agho ghakufiskika ghakulongora kuti tili mu “mazuŵa ghaumaliro” gha charu ichi. (2 Timote 3:1-5) * Sonosono apa, Ufumu wa Chiuta uzamumazga mazuŵa ghaumaliro agha pa nkhondo ya Haramagedoni.

Umo tawonera kale, awo ŵazamuparanyika pa nkhondo yaumaliro iyi mbanthu awo ŵakukana ‘kupulikira makani ghawemi ghakuyowoya vya Fumu yithu Yesu.’ (2 Ŵatesalonika 1:8) Kweni kumbukani kuti Chiuta wakukondwa yayi kuti ŵanthu ŵafwenge, nanga ŵangaŵa ŵaheni. (Ezekiel 33:11) Chiuta ‘wakukhumba yayi kuti munyake wazakaparanyike’ pa nkhondo yaumaliro iyi. Ntheura sono wawoneseska kuti makani ghawemi gha Fumu Yesu ‘ghakupharazgika mu charu chose chapasi kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose’ pambere umaliro undize. (2 Petrosi 3:8, 9; Mateyu 24:14; 1 Timote 2:3, 4) Nadi, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga pa charu chose, kupeleka mwaŵi ku ŵanthu kuti ŵamanye Chiuta, ŵapulikire makani ghawemi gha Yesu, kweniso kuti nawo ŵazakaŵepo apo nkhondo kuzamuŵavya.

^ ndime 9 Ufumu wa Chiuta uzamuwuskaposo nyifwa, iyo ni mulwani wakofya wa ŵanthu. Nga umo nkhani ya pa peji 16 yikulongosolera, Chiuta wazamuwuska ŵanthu ŵanandi awo ŵali kufwa, kusazgapo ŵanandi awo ŵali kukomeka pa nkhondo.

^ ndime 10 Kuti mumanye vinandi vya mazuŵa ghaumaliro, wonani mutu 9 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.