Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  October 2015

Kasi Chiuta Tingamusanga Nadi?

Kasi Chiuta Tingamusanga Nadi?

Philo, munthu wavinjeru wa ku Alexandria, wakati: “Munthu wangamupulikiska yayi Chiuta.”

Saulosi, wa ku Taraso wakaphalira ŵanthu ŵavinjeru ŵa ku Ateni kuti: ‘Chiuta wali kutali chara na waliyose wa ise.’

PA ŴAŴIRI aŵa, kasi imwe mukukolerana na nju? Ŵanthu ŵanandi ŵakuwona kuti ivyo wakayowoya Saulosi wa ku Taraso, uyo wakuchemekaso mpositole Paulosi, ni vyakupembuzga kweniso vyakukwezga nkhongono. (Milimo 17:26, 27) Mu Baibolo muliso fundo zinyake zakukhozga nga ni iyi. Mu lurombo, Yesu wakayowoya fundo iyo yikulongora kuti awo ŵakumulondezga ŵangamanya Chiuta na kutumbikika.—Yohane 17:3.

Kweni ŵanthu ŵavinjeru nga ni Philo ŵakaŵa na maghanoghano ghanyake. Iwo ŵakatenge vingachitika yayi kuti timumanye Chiuta chifukwa tingamupulikiska yayi. Kasi unenesko ngwakuti wuli?

Mbunenesko kuti Baibolo likuyowoyapo kuti pali vinthu vinyake vyakukhwaskana na Chiuta ivyo taŵanthu tingavipulikiska yayi. Mwachiyelezgero, munthu wangamanya yayi vyaka ivyo Mlengi waŵirako, unandi wa mahara ghake, na vinjeru vyake. Munthu wangavipulikiska yayi vinthu ivi. Kweni chikung’anamura kuti tingatondeka kumumanya yayi. Nakuti para tikughanaghanira vinthu ivi, vikutovwira kuti ‘tisendelerenge kwa Chiuta.’ (Yakobe 4:8) Tiyeni tiwonepo vinthu vichoko waka ivyo tingavipulikiska yayi. Kufuma apo, tiwonenge vinthu vinyake vyakukhwaskana na Chiuta ivyo tingavipulikiska.

 Kasi Ni Vinthu Wuli Ivyo Tingavipulikiska Yayi?

VYAKA IVYO CHIUTA WAŴIRAKO: Baibolo likuti Chiuta wali kuŵako “kufuma ku muyirayira na kuya ku muyirayira.” (Salmo 90:2) Panji tiyowoye kuti Chiuta walije pakwambira na umaliro. Munthu wangamanya yayi ‘unandi wa vilimika vya Chiuta.’—Job 36:26.

Umo vingamovwilirani: Chiuta wakuti usange mwamumanya nadi, muzamusanga umoyo wamuyirayira. (Yohane 17:3) Chiuta waŵenge kuti ngwamuyirayira yayi, mphanyi tikuti layizgo ili ndautesi. “Themba lamuyirayira” pera ndilo lingayowoya na kufiska layizgo ili.—1 Timote 1:17.

MAHARA GHA CHIUTA: Baibolo likusambizga kuti ‘mahara gha Chiuta ngambura mapenjeko’ chifukwa maghanoghano ghake ngapachanya kuluska ghithu. (Yesaya 40:28; 55:9) Lekani Baibolo likuti: “Ni njani wafika pa kumanya maghanoghano gha Yehova, kuti wamulongozge?”—1 Ŵakorinte 2:16.

Umo vingamovwilirani: Para ŵanthu mamiliyoni ghanandi ŵakulomba pa nyengo yimoza, Chiuta wakuŵapulika wose. (Salmo 65:2) Chiuta wakuwona nanga ni mpheta yimoza iyo yawa pasi. Kasi Chiuta wangatondeka kumuwonani na kupulika para mukulomba kwa iyo chifukwa chakuti wali na vinandi ivyo wakughanaghana? Yayi, chifukwa mahara ghake ghalije chigoti. Kweniso imwe “muli ŵakuzirwa kuluska mpheta zinandi” kwa iyo.—Mateyu 10:29, 31.

NTHOWA ZA CHIUTA: Baibolo likusambizga kuti munthu ‘wangamanya yayi mulimo wakuchitika na Chiuta kwamba ku jando kufikira ku umaliro.’ (Mupharazgi 3:11) Ntheura, vingachitika yayi kuti timanye vyose vyakukhwaskana na Chiuta. Baibolo likuti nthowa za Chiuta ni “zambura kubowozgeka.” (Ŵaroma 11:33) Kweni Chiuta ngwakunozgeka kuvumbura nthowa zake ku awo ŵakukhumba kumukondweska.—Amosi 3:7.

Munthu wangamanya yayi vyaka ivyo Mlengi waŵirako, unandi wa mahara ghake, na vinjeru vyake

Umo vingamovwilirani: Usange mukuŵazga na kusambira Baibolo, mumanyenge vinthu viphya vya Chiuta kweniso nthowa zake. Ichi chikulongora kuti tingaŵa pafupi na Dada withu wakuchanya m’paka muyirayira.

Ivyo Mungavipulikiska

Tawona vinthu vinyake vyakukhwaskana na Chiuta ivyo tingavipulikiska yayi. Kweni ichi chikung’anamura kuti tingatondeka kumumanya yayi. Mu Baibolo muli vinandi ivyo vingatovwira kuti timumanye makora Chiuta. Tiyeni tiwonepo vinyake.

ZINA LA CHIUTA: Baibolo likusambizga kuti Chiuta wali na zina. Iyo wakuti: “Ine ndine Yehova; ili ndilo zina lane.” Zina la Chiuta likusangika mu malo pafupifupi 7,000 mu Baibolo.—Yesaya 42:8.

Umo vingamovwilirani: Mu lurombo, Yesu wakati: ‘Ŵadada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike.’ (Mateyu 6:9) Kasi namwe mungazunura zina la Chiuta para mukulomba? Yehova ngwakunozgeka kuzakaponoska waliyose uyo wakuchindika zina lake.—Ŵaroma 10:13.

UKO CHIUTA WAKUKHALA: Baibolo likusambizga kuti pali malo ghaŵiri ghakukhalako, charu chapasi na kuchanya. (Yohane 8:23; 1 Ŵakorinte 15:44) Kanandi para Baibolo likuzunura “kuchanya” likunena uko kukukhala ŵangelo. “Kuchanya” uku ndiko kuli ‘malo ghakukhalako’ Mlengi.—1 Mathemba 8:43.

 Umo vingamovwilirani: Mungamumanya makora Chiuta. Chiuta, uyo ni Mlengi ni nkhongono waka yambura kuwoneka yayi iyo yikusangika palipose panji mu vinthu vyose. Yehova ni Munthu wanadi uyo wali na malo ghakukhalako. Kweni ‘kulije chilengiwa icho ntchambura kuwonekera pamaso pake.’—Ŵahebere 4:13.

WUNTHU WA CHIUTA: Baibolo likusambizga kuti Yehova ni muwemi. ‘Chiuta ntchitemwa.’ (1 Yohane 4:8) Wakuteta yayi. (Tito 1:2) Wakutemwera yayi, ngwalusungu, wachiwuravi, kweniso wakukalipa luŵiro yayi. (Exodus 34:6; Milimo 10:34) Ŵanthu ŵanandi ŵangazizwa kupulika kuti Chiuta wakukhumba kuŵa “bwezi” la awo ŵakumuchindika.—Salmo 25:14.

Umo vingamovwilirani: Mungaŵa mubwezi wa Chiuta. (Yakobe 2:23) Para mwamanya wunthu wa Yehova, mungapulikiska makora nkhani za mu Baibolo.

‘MUPENJANI’

Baibolo likutipa chithuzithuzi cha umo Yehova Chiuta waliri. Iyo ngwakuti tingatondeka kumupulikiska yayi. Nakuti Mlengi uyu wakukhumba kuti timumanye. Mazgu ghake ghakuti: “Usange ukumupenja iyo tiwasangike na iwe.” (1 Midauko 28:9) Namwe ŵazgani Baibolo na kughanaghanirapo kuti mumanye Chiuta. Baibolo likuti usange muchitenge nthena, Chiuta “wasendelerenge kwa imwe.”—Yakobe 4:8.

Usange mukuŵazga na kusambira Baibolo, mumanyenge vinthu viphya vya Chiuta kweniso nthowa zake

Kweni mungajifumba kuti, ‘Kasi ningaŵa wuli mubwezi wa Chiuta uku ningapulikiska yayi vyose vya iyo?’ Wonani fundo iyi: Kasi dokotala wakuŵa paubwezi na munthu uyo ni dokotala munyake pera? Yayi. Dokotala wangaŵa paubwezi na munthu uyo wakugwira ntchito yinyake. Kweni ŵakuŵa paubwezi wakukhora. Icho chikukhumbikwa ntchakuti mubwezi wa dokotala wamanye wunthu wa dokotala kweniso ivyo wakutemwa na ivyo wakutinkha. Ndimo namwe mungachitira. Mungasambira mu Baibolo umo Yehova waliri, mungamanya vinthu ivyo vikukhumbikwa kuti muŵe mubwezi wa Chiuta.

Mu Baibolo muli fundo zakukhumbikwa kuti timumanye makora Chiuta. Kasi mungatemwa kumanya vinandi vya Yehova Chiuta? Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambizga ŵanthu Baibolo kwambura kulipiliska. Tikumupemphani kuti mukumane na Ŵakaboni mu chigaŵa chinu panji lutani pa www.jw.org/tum.