Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Nasanga Chinthu Chiwemi Chomene Kuluska Kutchuka

Nasanga Chinthu Chiwemi Chomene Kuluska Kutchuka

Zuŵa linyake mu 1984 nkhasoleka kuŵa Miss Hong Kong. Kufuma pa nyengo yira, nkhamba kutchuka chomene. Ŵanthu ŵakajamburanga vithuzithuzi vyane na kuviŵika pa peji lakwamba la mabuku na manyuzipepara. Nkhimbanga, kuvina, kuyowoya pa nkhumano, na kuchitiska mapulogiramu ghanyake pa TV. Nkhavwaranga malaya ghakutowa, ndipo nkhakhalanga pafupi na ŵanthu ŵakuchindikika. Ulendo unyake nkhakhala pafupi na nduna yikuru ya ku Hong Kong.

Chaka chakulondezgapo, nkhamba kuchitako mafilimu, ndipo kanandi nkhaŵanga na chigaŵa chikuru mu filimu. Ŵamutolamakani ŵakaŵa waka nyomi pa ine, ŵakujambura nawo makamera mwetumwetu. Ŵanthu ŵakanichemanga kuti nkhaŵepo para ŵamufumiska mafilimu, para ŵamujulira vinthu vinyake, na ku maphwando gha ŵanthu ŵakuchindikika. Nyengo zose ŵanthu maso ghakaŵanga pa ine.

Apa nkhaŵa mu filimu

Kweni pachoko na pachoko nkhamba kuwona kuti vyose ivi ni vyakuzirwa yayi. Kanandi nkhaŵanga mu mafilimu ghakofya, gha nkhondo, na vinyake vyantheura. Kanandi ku Hollywood ŵakayezgeleranga waka pakuchita vigaŵa vinyake vyakusuzga, kweni ndimo vikachitikiranga yayi ku Hong Kong. Ntheura ine nkhendeska nadi muthuthuthu pachanya pa galimoto. Mafilimu ghanandi agho nkhachitangako ghakaŵanga gha vinthu viheni kweniso ghakutimbana. Ghanyake ghakaŵanga ghaufwiti.

Mu 1995, nkhatengwa kwa munthu wakupanga mafilimu. Nangauli nkhawonekanga kuti nili na vyose vyakuti niŵe wakukondwa nga nkhutchuka, usambazi, mwanalume muwemi, kweni nkhasuzgikanga maghanoghano na kuŵa wachitima. Ntheura nkhaleka kuchita mafilimu.

NKHAKUMBUKA IVYO NKHAGOMEZGANGA APO NKHAŴA MWANA

Nkhamba kukumbuka makora ivyo nkhagomezganga apo nkhaŵa mwana. Pa nyengo iyo, Chisulo chilichose ine na mukuru wane tikalutanga kukachezga ku nyumba yinyake ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Dada wa pa nyumba yira zina lake Joe McGrath wakasambiranga nase Baibolo pamoza na ŵana ŵake ŵatatu ŵasungwana. Ŵanthu aŵa ŵakaŵa ŵakuchezgeka kweniso ŵakutemwana, ndipo a Joe ŵakachindikanga chomene muwoli wawo pamoza na ŵana. Nkhakondwanga kukasopa nawo ku tchalitchi lawo. Nyengo zinyake tikalutanga ku maungano ghakurughakuru. Nyengo izo, nkhakondwanga chomene. Nkhafwasanga para nili pamoza na Ŵakaboni.

 Kweni pa nyumba yithu pakachitikanga vinthu viheni chomene. Amama ŵakakwenyeleranga chomene na ivyo adada ŵakachitanga, ntheura amama ŵakasuzgikanga chomene maghanoghano. Apo nkhaŵa na vyaka 10, amama ŵakaleka kuwungana na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ine nkhalutilira mwakuchichizgika waka ndipo nkhabatizika nili na vyaka 17. Kweni pakati pajumpha nyengo yichoko waka nkhamba kuchita vinthu vyambura kwenelera ndipo nkhasezgeka mu mpingo.

NKHAGHANAGHANA VYA KUWELERA

Nyengo yichoko waka nkhati nachita ukwati, ŵalara ŵaŵiri ŵa mpingo wa Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanendera. Ŵakaniphalira umo ningachitira kuti niŵeso paubwezi na Chiuta, ndipo ŵakapempha mishonale munyake zina lake Cindy kuti wanovwire. Pa nyengo iyi, vyose ivyo nkhagomezganga vikachimbiramo mu mutu. Ntheura nkhaphalira Cindy kuti wanilongore ukaboni wakuti Baibolo ni Mazgu gha Chiuta nadi. Cindy wakanilongosolera ivyo Baibolo likayowoyerathu ivyo vili kuchitika nadi. Tikamba kutemwana chomene, ndipo wakanipempha kuti tisambirenge Baibolo. Ine nkhazomera. Sono ndipo nkhamanya kuti Yehova ni Chiuta wachitemwa, ndipo wakukhumba kuti ine nikondwenge.

Nkhati nambaso kusopa, nkhawona kuti nkhakondwanga chomene kuchezga na Ŵakaboni kuluska ŵanthu awo tikachitiranga lumoza mafilimu. Kweni chifukwa cha umo vinthu vikaŵira apo nkhaŵa mwana, nkhagomezganga munthu waliyose yayi. Nakuti nkhajiwonanga kuŵa wambura kwenelera. Mwanakazi munyake mu mpingo wakanovwira kufuma mu Baibolo umo ningalekera kuŵa na maghanoghano ghaheni. Kweniso nkhasambira kusanga ŵabwezi ŵawemi.

CHINTHU CHIWEMI CHOMENE KULUSKA KUTCHUKA

Mu 1997, ine na mfumu wane tikasamira ku Hollywood, California, U.S.A. Nkhamba kulimbikira kusambizga ŵanthu Mazgu gha Chiuta. Nkhakondwanga chomene kusambizga ŵanthu Baibolo kuluska kutchuka mu mafilimu. Mu 2002, nkhasangana na Cheri, munyane uyo tikaŵira lumoza ku Hong Kong. Ivyo vikachitikira Cheri vikayananga waka na ivyo vikachitikira ine. Cheri wakaŵa Miss Hong Kong pambere ine nindasankhike. Nakuti Cheri ndiyo wakanivwalika chisoti apo nkhaŵa Miss Hong Kong. Nayoso wakamba kuchita mafilimu ndipo pamanyuma wakamba kupanga mafilimu na ŵanthu ŵakumanyikwa chomene. Cheri nayo wakasamira ku Hollywood.

Chitima chikanikora apo Cheri wakaniphalira kuti chibwezi chake chili kufwa na nthenda ya mtima. Ku chisopa cha Chibuda ŵakamupembuzga yayi pa nkhani iyi. Nga ndine, Cheri nayo wakatchuka chomene, kweni nayo wakaŵa wachitima ndipo wakagomezganga munthu waliyose yayi. Ntheura nkhamba kumuphalirako ivyo nkhusambira mu Baibolo kweni wakaŵikangako mahara yayi pakuti wakaŵa Mubuda.

Apa munyane Cheri wakaŵa mu filimu

Zuŵa linyake mu 2003, Cheri wakaniyimbira foni kufuma ku Vancouver, Canada, uko wakapanganga filimu. Wakakondwa chomene kuniphalira kuti apo wakendeskanga galimoto wakawona malo ghakutowa. Ndipo mwamabuchi wakamba kulomba mwakukwezga kuti: “Niphalirani, Kasi ndimwe Chiuta waunenesko? Zina linu ndimwe anjani?” Pa nyengo iyi, wakajumphanga pa Nyumba ya Ufumu ndipo wakawona zina lakuti Yehova. Ntheura wakawona kuti Chiuta wamuzgora ndipo wakakhumbisiska kuti wakumane na Ŵakaboni ŵa Yehova mwaluŵiro. Nkhadumbiskana nayo, ndipo pakati pajumpha mazuŵa ghachoko, wakaluta ku ungano ku Vancouver.

 Pamanyuma Cheri wakaniphalira kuti: “Ŵanthu aŵa ŵakuwoneka kuti ŵakunitemwa chomene. Nkhufwatuka kuŵaphalira vyakusingo.” Nkhati napulika ivi nkhakondwa chomene chifukwa apo Cheri wakachitanga mafilimu wakaŵavya ŵabwezi. Cheri wakalutilira kusopa na Ŵakaboni. Kweni mu 2005, Cheri wakasanga ntchito yakuti wakapange mafilimu ghaŵiri ku China, ntheura wakawelera ku Hong Kong. Mu 2006, Cheri wakajipeleka kwa Yehova ndipo wakabatizika kuŵa Kaboni wa Yehova pa ungano wa ku Hong Kong. Nangauli wakakhumbanga kuchita vinandi pakuteŵetera Yehova, kweni wakatondekanga chifukwa cha ntchito yake ya mafilimu. Ntheura wakaŵa wakukondwa yayi.

KUKONDWA CHIFUKWA CHA KOVWIRA ŴANJI

Mu 2009, Cheri wakaleka vya mafilimu mwakuti wateŵetere Yehova mwakukwana. Wakasanga ŵabwezi ŵanandi mu mpingo. Wakamba kumalira nyengo yinandi kupharazga makani ghawemi gha Ufumu na kukondwa kovwira ŵanthu kuti ŵazakasange umoyo uwemi.—Mateyu 24:14.

Pamanyuma Cheri wakasambira chiyowoyero cha ku Nepal kuti wawovwire gulu la Ŵakaboni awo ŵakayowoyanga chiyowoyero ichi mu Hong Kong. Ku Hong Kong ŵanthu ŵakuŵikako mahara yayi ku awo ŵakuyowoya Chinepali. Nyengo zinyake ŵakuŵanena chifukwa chakuti ŵakumanya viŵi yayi Chingelezi panji Chitchayinizi kweniso ŵakupambana mitheto. Cheri wakaniphalira kuti wakukondwa chomene kovwira ŵanthu aŵa kuti ŵamanye Baibolo. Mwachiyelezgero, zuŵa linyake apo wakapharazganga wakasangana na mama uyo wakamanyanga vichoko chomene pa nkhani ya Yesu. Kweniso wakamumanyanga yayi Yehova. Cheri wakamujulira Baibolo mama yura na kumulongosolera kuti Yesu wakalombanga kwa Awiske kuchanya. Mama yura wakati wamanya kuti wakwenera kulomba kwa Chiuta waunenesko uyo ni Yehova, wakazomera kusambira Baibolo. Pakajumpha nyengo yichoko waka, mfumu na mwana wake nawo ŵakamba kusambira Baibolo.—Salmo 83:18; Luka 22:41, 42.

Cheri mazuŵa ghano

Nkhati nawona kuti Cheri wakukondwa chomene chifukwa cha kumalira nyengo yinandi pakupharazga, nkhajifumba kuti: ‘Kasi ine nkhutondekerachi?’ Pa nyengo iyi, nane nkhakhalanga ku Hong Kong. Nkhaghanaghana kuti nisinthe vinthu vinyake mwakuti niŵe na nyengo yakukwana yakusambizgira ŵanthu Baibolo. Sono nkhovwira ŵanthu kuti ŵapulikiske Mazgu gha Chiuta na kutegherezga ivyo ŵakuyowoya. Ndipo nkhukondwa chomene.

Nkhukondwa chomene kovwira ŵanthu kuti ŵapulikiske Mazgu gha Chiuta

Mwachiyelezgero, nkhusambira Baibolo na mama yumoza wa ku Vietnam uyo wakakhaliranga waka kudandawura na kulira. Kweni sono wali kusintha ndipo wakukondwa kuwungana na mpingo.

Ine na Cheri tili kusanga chinthu chiwemi chomene kuluska kutchuka. Nangauli chikaŵa chakukondweska kuchita mafilimu na kumanyikwa, kweni sono ndipo tikukondwa chomene para tikusambizga ŵanthu vya Yehova Chiuta. Tajiwonera tekha kuti ivyo Yesu wakayowoya ni vyaunenesko. Iyo wakati: “Muli kukondwa kukuru mu kupeleka kuluska mu kupokera.”—Milimo 20:35.