Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  September 2015

Kasi Mukughanaghana Kuti Chiuta Wali Kumutayani?

Kasi Mukughanaghana Kuti Chiuta Wali Kumutayani?

SIDNEI wa ku Brazil uyo wali na vyaka 24 wakachita ngozi pa maseŵera ghakuskeneneka mu maji. Pasono wakwenda pa njinga ya ŵanthu ŵakupendera. Iyo wakadandawura kuti: “Kasi nili kunanga vichi? Chifukwa wuli Chiuta wazomerezga kuti ivi vinichitikire?”

Ŵanthu ŵakukaŵa yayi kumupa mulandu Chiuta para ŵakusuzgika chifukwa cha ngozi, ulwari, nyifwa, nkhondo panji masoka. Ivi vyamba sono yayi. Mu nyengo yakale, Yobu nayo wakasangana na masuzgo ghakupambanapambana. Mwakupuvya, wakamba kunena Chiuta kuti: ‘Nkhulilira kwa Imwe ndipo kuti mukundipulika chara; nkhwimilira, kweni kuti mukundipwelelera chara. Mwazgoka wankhaza kwa ine; na nkhongono ya woko linu mukundisuzga.’—Job 30:20, 21.

Yobu wakamanyanga yayi uyo wakachitiska masuzgo pa iyo kweniso chifukwa chake. Ise tili na mwaŵi chifukwa Baibolo likutiphalira chifukwa icho paliri masuzgo kweniso umo tikwenera kuchitira.

KASI CHIUTA WAKUKHUMBA KUTI ŴANTHU ŴASUZGIKENGE?

Baibolo likuti: ‘Chiuta ndiyo Jalawe, mulimo wake ngwakufikapo; pakuti nthowa zake zose ni urunji. Chiuta wa unenesko na wambura kwananga, Iyo ni urunji ndipo ngwakunyoloka.’ (Duteronome 32:4) Pakuti Chiuta “ngwakufikapo kweniso waurunji,” kasi wangapeleka masuzgo ku ŵanthu kuti waŵalange?

Yayi, Baibolo likutiphalira kuti: ‘Para yunji wakuyezgeka, waleke kuyowoya kuti: “Nkhuyezgeka na Chiuta.” Pakuti Chiuta wangayezgeka na vinthu viheni chara, ndipo iyo kuti wakuyezga waliyose chara.’ (Yakobe 1:13) Kweni Baibolo likuti Chiuta wakapeleka vinthu viwemi ku ŵanthu kufuma pakwamba peneko. Wakaŵika Adamu na Eva mu munda wakutowa chomene. Mukaŵa vyose vyakukhumbikwa pa umoyo kweniso wakaŵapa ntchito yiwemi. Chiuta wakaŵaphalira kuti: ‘Babanani, mwandane, muzuzge charu, muchithereske.’ Ntheura, Adamu na Eva ŵakamanya kuti Chiuta wakakhumbanga yayi kuti iwo ŵasuzgikenge.—Genesis 1:28.

Kweni mazuŵa ghano, vinthu vili makora yayi. Nakuti ŵanthu ŵali kwamba kusuzgika ni kale chomene. Baibolo likuneneska apo likuti: ‘Chilengiwa chose chikulutilira kutampha pamoza na kuŵa mu vyakuŵinya mpaka sono.’ (Ŵaroma 8:22) Kasi ntchivichi chachitika?

CHIFUKWA WULI PALI MASUZGO?

Kuti tipulikiske chifukwa icho paliri masuzgo, tiwone dankha apo ghakambira. Satana Dyabulosi wakapusika Adamu na Eva. Ŵakarya chipambi cha ‘khuni lakumanyiska uwemi na uheni’ icho Chiuta wakaŵakanizga. Ntheura ŵakakana kulondezga fundo za Chiuta pa icho ntchiwemi na chiheni. Dyabulosi wakaphalira Eva kuti ŵafwenge yayi usange ŵangaleka kupulikira Chiuta, ndipo vikaŵa nga wakuti Chiuta ni mutesi. Satana wakasuskaso Chiuta kuti wakunora ŵanthu ŵake wanangwa wa kujisankhira chiwemi na chiheni. (Genesis 2:17; 3:1-6) Fundo ya Satana yikaŵa yakuti ŵanthu ŵangakhala makora chomene kwambura kuwusika na Chiuta. Vyose ivi vikawuska nkhani yikuru chomene yakuti: Kasi Chiuta ngwakwenelera nadi kuwusa?

Dyabulosi wakawuskaso nkhani yinyake. Wakati ŵanthu ŵakuteŵetera Chiuta chifukwa cha uryezi. Pakuyowoya vya Yobu, Dyabulosi wakati: ‘Kasi asi muli kumuvikilira na mpanda, iyo na nyumba yake na vyose ivyo wali navyo zingilizge kwete? Kweni nyoloskani woko linu sono, mukhwaske vyose ivyo wali navyo, muwone usange wangaleka kumutukani.’ (Job 1:10, 11) Nangauli apa Satana wakanenanga Yobu, fundo yake yikaŵa yakuti munthu waliyose wakuteŵetera Chiuta chifukwa cha uryezi.

UMO CHIUTA WACHITIRA NA NKHANI IZI

Kasi nthowa yiwemi yakumazgira ivyo Satana wakayowoya njakuti wuli? Pakuti Chiuta ngwavinjeru chomene, wali na nthowa yiwemi yakumazgira nkhani iyi. Ndipo para tayimanya, palije uyo wangakhuŵara. (Ŵaroma 11:33) Chiuta wazomerezga kuti ŵanthu ŵajilongozge ŵekha kwa kanyengo kuti ŵajiwonere ŵekha umo vinthu vingaŵira mwakuti ŵamanye uyo ngwakwenelera kuwusa.

 Vinthu viheni ivyo vikuchitika pa charu mbukaboni wakuti ŵanthu ŵatondeka kujilongozga. Maboma gha ŵanthu ghatondeka kukhazikiska mtende, kuvikilira ŵanthu, kweniso kuti ŵaŵe na chimwemwe. Kweniso ghapangiska kuti charu chinangike. Baibolo likuti: ‘Nkhwa munthu uyo wakwenda chara kurunjika mendero ghake.’ (Yeremiya 10:23) Mu Ufumu wa Chiuta ndimo ŵanthu ŵazamuŵa na mtende, chimwemwe, na ŵakuvikilirika, chifukwa ndilo khumbo lake.—Yesaya 45:18.

Kasi Chiuta wazamufiska wuli khumbo lake ku ŵanthu? Kumbukani ivyo Yesu wakasambizga ŵalondezgi ŵake pa umo ŵangalombera. Wakati: ‘Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike, umo kuliri kuchanya, ntheura pera pa charu chapasi.’ (Mateyu 6:10) Para nyengo yakwana, Chiuta wazamufumiskapo chilichose icho chikupangiska masuzgo ku ŵanthu. (Daniel 2:44) Ukavu, matenda, na nyifwa vizamuŵa vinthu vyakale. Baibolo likulayizga ŵakavu kuti Chiuta ‘wazamuthaska musauchi para wachema, na mukavu, na uyo walije movwiri.’ (Salmo 72:12-14) Pa nkhani ya matenda, Baibolo likuti: ‘Pazamuŵavya na yumoza mu charu uyo wazamuti, “Ndalwara.”’ (Yesaya 33:24) Kweniso ku awo ŵali kufwa, Yesu wakati: ‘Ora likwiza mu leneilo wose awo ŵali mu malaro gha chikumbusko ŵazamupulika lizgu lake na kufumira kuwaro.’ (Yohane 5:28, 29) Ivyo Chiuta wali kutilayizga ni vyakukondweska nadi!

Usange tili na chipulikano mwa Chiuta, vitovwirenge kuti tileke kughanaghana kuti Chiuta ndiyo wakupangiska viheni

KASI MUNGACHITA WULI?

Pakati pajumpha vyaka 17 kufuma apo wakachitira ngozi, Sidnei, uyo wazunulika kukwambilira kwa nkhani iyi wakati: “Nkhati nachita ngozi nkhakwenyelera chomene. Kweni nindaghanaghanepo kuti Chiuta ndiyo wakachitiska ngozi. Nyengo zinyake nkhudandawura na kulira para nkhujiwona umo niliri sono. Kweni Baibolo lanovwira kumanya kuti iyi yikaŵa waka ngozi. Ntchilango chakufuma kwa Chiuta yayi. Baibolo likuti ‘nyengo na mwaŵi yikuwira wose.’ Nkhulomba kwa Yehova na kuŵazga Baibolo. Ivi vyanovwira kuŵa paubwezi na Chiuta na kuzomerezga ivyo vili kunichitikira.”—Mupharazgi 9:11; Salmo 145:18; 2 Ŵakorinte 4:8, 9, 16.

Para tikumanya chifukwa icho Chiuta wazomerezgera masuzgo kweniso kuti sonosono apa ghamalenge, vitovwirenge kuti tileke kughanaghana kuti Chiuta ndiyo wakupangiska viheni. Baibolo likutiphalira kuti Chiuta ni “mupi wa njombe ku awo ŵakumupenja na mtima wose.” Waliyose uyo wali na chipulikano mwa iyo kweniso mwa Mwana wake wakhuŵarenge chara.—Ŵahebere 11:6; Ŵaroma 10:11.

Manyani Vinandi

KUSAMBIRA BAIBOLO

Chifukwa Wuli Mukwenera Kusambira Baibolo?

Baibolo likuzgora mafumbo ghakuzirwa gha ŵanthu ŵanandi pa charu chose. Kasi mukukhumba kuti mafumbo ghinu ghazgoreke?