Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI PARA MUNTHU WAFWA WANGAŴASO WAMOYO?

Kasi Mungagomezga Wuli Kuti Ŵakufwa Ŵazamuwuka?

Kasi Mungagomezga Wuli Kuti Ŵakufwa Ŵazamuwuka?

Kasi mbuzeleza kughanaghana kuti ŵakufwa ŵazamuŵaso ŵamoyo? Mpositole Paulosi wakawona kuti mbuzeleza yayi. Mu nkhongono ya Chiuta, iyo wakalemba kuti: ‘Usange mu umoyo uno pera tagomezga mwa Khristu, ipo pa ŵanthu wose tikwenera kulengekera chitima chomene. Ndipouli, Khristu wali kuwuskika ku ŵakufwa, chipambi chakwamba cha awo ŵali kugona tulo mu nyifwa.’ (1 Ŵakorinte 15:19, 20) Paulosi wakagomezganga kuti ŵakufwa ŵazamuwuka nadi. Ukaboni wakuti ŵanthu ŵazamuwuka nadi nkhuwuka kwa Yesu. * (Milimo 17:31) Lekani Paulosi wakati Yesu ‘ntchipambi chakwamba,’ chifukwa ndiyo wakaŵa wakwamba kuwuskikira ku umoyo wamuyirayira. Usange Yesu wakaŵa wakwamba kuwuka, ipo paliso ŵanyake awo ŵazamuwuka.

Yobu wakati: ‘Munwekerenge mulimo wa mawoko ghinu.’—Job 14:14, 15

Paliso chifukwa chinyake icho mungagomezgera kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Yehova ni Chiuta wa unenesko. ‘Chiuta wangateta chara.’ (Tito 1:2) Yehova wandatetepo, ndipo wazamutetapo yayi. Kasi wangayowoya waka kuti ŵakufwa ŵazamuwuka, na kupeleka ukaboni, mbwenu wasinthe na kuleka kufiska? Ichi chingachitika yayi.

Chifukwa wuli Yehova wakukhumba kuti wazakawuske ŵakufwa? Chifukwa ntchakuti iyo ngwachitemwa. Yobu wakafumba kuti: ‘Usange munthu wafwa, kasi wangaŵaso wamoyo? Muchemenge ndipo ine nimuzgoraninge; panji munganwekera mulimo wa mawoko ghinu.’ (Job 14:14, 15) Yobu wakagomezganga kuti Chiuta wazamukhumbisiska kumuwuska. Kasi Chiuta wali kusintha? Yayi. Baibolo likuti: ‘Ine Yehova kuti nkhuzgoka chara.’ (Malaki 3:6) Chiuta wachali wakukhumbisiska kuti ŵakufwa ŵaŵeso ŵamoyo, ŵakhale na umoyo uwemi kweniso mwakukondwa. Ivi ndivyo mupapi waliyose wakukhumba kuti para mwana wake wafwa waŵeso wamoyo. Kweni mphambano njakuti  Chiuta wali na nkhongono zakuchitira ivyo wakukhumba.—Salmo 135:6.

Nyifwa ni suzgo likuru, kweni Chiuta wazamulimazga makora waka

Yehova wazamupeleka nkhongono kwa Mwana wake kuti wazakaŵape chimwemwe chikuru awo ŵakulira ŵabali ŵawo awo ŵali kufwa. Kasi Yesu wakujipulika wuli para ŵanthu ŵakufwa? Pambere wandawuske Lazaro, Yesu wakawona kuti ŵadumbu ŵa Lazaro na ŵabwezi ŵawo ŵakaŵa na chitima chikuru, ndipo nayo “wakathiska masozi.” (Yohane 11:35) Nyengo yinyake, Yesu wakakumana na chokoro cha ku Nayini, icho mwana wake yekha na yekha wakafwa. Yesu ‘wakamuchitira chitima mama yura ndipo wakati kwa iyo: “Leka kulira.”’ Nyengo yeneyiyo wakawuska mwana yura. (Luka 7:13) Ntheura Yesu chitima chikumukora para ŵanthu ŵakulira kweniso ŵakufwa. Nayo wazamukondwa chomene apo wazamuzgora chitima cha ŵanthu kuŵa chimwemwe pa charu chose!

Kasi namwe chitima chili kumukoranipo? Mungawona nga kuti nyifwa ni suzgo ilo lingamara yayi. Kweni lizamumara, para Chiuta kwizira mwa Mwana wake wazakawuska ŵakufwa. Kumbukani kuti Chiuta wakukhumba kuti namwe muzakaŵepo apo suzgo ili lizamumalira. Wakukhumba kuti muzakavumbatiraneso na ŵakutemweka ŵinu. Vizamuŵa vyakunozga kuchitira vinthu pamoza kwamuyirayira, kwambura kulekanaso.

Lionel, uyo wazunulika mu nkhani yakwamba, wakati: “Paumaliro nkhasambira kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Pakwamba, vikanisuzga kugomezga, ndipo nkhamugomezga yayi munthu uyo wakanisambizganga vinthu ivi. Kweni nkhati nawona mu Baibolo nkhasanga kuti mbunenesko. Nkhukhazga waka kuti nizakawoneso asekuru ŵane.”

Kasi mukukhumba kumanya vinandi? Ŵakaboni ŵa Yehova mbakunozgeka kumulongorani mu Baibolo linu chifukwa icho ŵakugomezgera kuti ŵakufwa ŵazamuwuka nadi. *

^ ndime. 3 Kuti muŵe na ukaboni wakuti Yesu wakawuka nadi, wonani buku lakuti Baibulo—Kodi Ndilo Mawu a Mulungu Kapena a Munthu? peji 78-86, lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.

^ ndime. 9 Wonani mutu 7 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.