Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  August 2015

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Yehova Wanipa Vinandi Chomene Kuluska Ivyo Nkhwenelera

Yehova Wanipa Vinandi Chomene Kuluska Ivyo Nkhwenelera

Nkhaŵa waka na vyaka 17 ndipo nkhaŵa na mapulani ghanandi nga umo ŵanyamata wose ŵakuchitira. Nkhatemwanga chomene kuchezga na ŵanyane, kushuwa (kuskamba), na kutimba bola. Kweni zuŵa limoza, umoyo wane ukasinthirathu. Nkhachita ngozi pa muthuthuthu mwakuti thupi lane lili kufwa kwambira mu singo kukhilira musi. Ivi vikachitika vyaka 30 ivyo vyajumpha, ndipo kufuma nyengo yira m’paka sono nkhukhala waka chakugona.

Nkhakulira mu msumba wa Alicante, kumafumiro gha dazi kwa Spain. Vinthu vikalongosokanga yayi pa nyumba yithu, ntheura pakuŵa muwukirano nkhatandaliranga waka kuchezga mu misewu. Pafupi na nyumba yithu pakaŵa shopu iyo ŵakanozgerangapo matayara. Pa shopu yira pakaŵa wantchito munyake zina lake José María, ndipo nkhamba kuchezga nayo. Wakaŵa munthu muwemi ndipo wakanipulikiskanga chomene, chinthu icho pa nyumba yithu chikachitikanga yayi. Para vinthu vyanisuzga, wakaŵa nga ni mukuru wane mwenecho, mubwezi wane, nangauli tikapambananga vyaka 20.

José María wakasambiranga Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhawonanga kuti wakutemwa chomene fundo za mu Baibolo, ndipo kanandi nane wakaniphalirangako. Nkhamutegherezganga makora chomene, kweni nkhaŵikangako mahara yayi ku ivyo wakayowoyanga. Mtima wane ukaŵa ku vinthu vinyake. Kweni ivi vikaŵa pafupi kusintha.

NGOZI IYO YILI KUSINTHA UMOYO WANE

Nkhukhumba yayi kuti niyowoye vinandi vya ngozi iyi. Icho ningayowoya ntchakuti nkhaŵa chindere kweniso wambura kupwelerako pakuchita vinthu. Mu zuŵa limoza pera, umoyo wane wose ukasinthirathu. Pakwamba nkhaŵa makora waka na nkhongono zose, kweni nkhalemara mwamabuchi na kusangika mu chipatala. Pakaŵa pakusuzga chomene kugomezga kuti ivi vyanichitikira nadi. Nkhajifumbanga kuti, ‘Kasi paliso chifukwa chakuŵira wamoyo nthena?’

José María wakiza ku chipatala kuzakaniwona. Ndipo wakadumbiskana na Ŵakaboni ŵanyake ŵakufupi kuti ŵaniwonenge ku chipatala. Ŵanthu aŵa ŵakizanga nyengo zose, ndipo vikanikhwaska chomene. Nkhati nafuma mu chipinda cha ŵanthu ŵakulwara manyimanyi, nkhamba kusambira Baibolo. Nkhamanya chifukwa icho taŵanthu tikusuzgikira na kufwa kweniso chifukwa icho Chiuta wazomerezgera vinthu viheni kuchitika. Nkhasambiraso kuti Chiuta wali kulayizga vinthu viwemi munthazi. Charu chose chapasi chizamuzura na ŵanthu ŵarunji ndipo kuzamuŵavya uyo wazamuyowoya kuti: ‘Nalwara.’ (Yesaya 33:24) Kakaŵa kakwamba mu umoyo wane kumanya kuti kunthazi kuli vinthu viwemi nthena.

Nkhati nafuma mu chipatala, nkhalutilira kusambira Baibolo. Nyengo zinyake nkhalutangako ku maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhendanga pa kanjinga kapadera ka ŵanthu ŵakupendera kweniso nkhalutanga kukapharazga. Pa Novembala 5, 1988, apo nkhaŵa na vyaka 20, nkhabatizika. Yehova  Chiuta wakanovwira kuti nileke kujiwona kuti namara kale. Kweni nkhajifumbanga kuti kasi Chiuta ningamuwonga wuli?

NKHALUTILIRA NANGAULI NKHALEMARA

Nkhakhumba chara kuzomerezga suzgo lane kunitondeska kuchita ivyo ningafiska pakuteŵetera Yehova. Nkhakhumbanga kulutilira kukura mwauzimu. (1 Timote 4:15) Pakwamba chikaŵa chakusuzga chifukwa ŵapapi ŵane ŵakakhumbanga yayi kuti niŵe Kaboni wa Yehova. Kweni nkhaŵa na ŵabali na ŵadumbu awo ŵakanovwiranga. Ŵakawoneseskanga kuti pa maungano ghose nisangikengepo kweniso nipharazgenge.

Kweni nyengo yikati yajumphapo, vikawoneka kuti nkhakhumbikwiranga wovwiri wapadera. Tikati tafumbilira, nkhasanga malo ghakwenelera ghakusungako ŵanthu ŵakupendera mu msumba wa Valencia, kumpoto kwa Alicante. Ku malo agha ndiko nkhu nyumba yane sono.

Nangauli nkhutandara waka pa bedi, naŵikapo mtima kuti niphalireko ŵanji ivyo Baibolo likuyowoya

Nangauli nkhukhala waka chakugona, nkhaŵikapo mtima kuti nilutilire kuchita vinandi. Na ndalama izo nkhupokera chifukwa cha kupendera kweniso wovwiri unyake wa boma, nkhagura kompyuta ndipo ŵakaniŵikira pafupi na bedi lane. Nkhaguraso selufoni. Mulenji uliwose, munthu uyo wakunipwelelera wakunijulira kompyuta na selufoni. Kuti nichite vinthu pa kompyuta, nkhugwiliskira ntchito kanthu kanyake (joystick) ako nkhukayendeska na kalezulezu. Niliso na kakhuni kapadera ako nkhukolera na mulomo. Kakhuni aka kakunovwira kuti nilembenge vinthu pa kompyuta na kudofya manambara pa selufoni.

Nkhudofya manambara pa foni na kakhuni

Kasi vinthu ivi vyanovwira wuli? Chakwamba, vikunovwira kuti nijurenge Webusayiti ya jw.org na Watchtower ONLINE LIBRARY. Webusayiti na layibulare iyi vyanovwira chomene! Kanandi nkhumalira maora ghanandi kusambira na kusanda mabuku ghakulongosora Baibolo mwakuti nilutilire kusambira vya Chiuta na makhaliro ghake ghapadera. Para nachita phukwa panji chitima chanikora, nkhusanga kanthu kanyake pa Webusayiti iyi ako kakunikwezga nkhongono.

Kompyuta yikunovwiraso kuti nipulikizgenge maungano gha mpingo na kuzgorapo. Nkhuzgorapo, kulomba, kuyowoya nkhani, kweniso nkhuŵazga magazini gha Gongwe la Mulinda para ŵanipempha. Nangauli nkhuŵako yayi ku maungano agha, kweni nkhuwona kuti nane nili lumoza na mpingo.

Foni na kompyuta vyanovwiraso kuti nipharazgenge nyengo zose. Ningenda yayi nyumba na nyumba nga umo Ŵakaboni ŵanandi ŵakuchitira. Kweni ichi chindaniwezgere nyuma. Nkhupharazgira ŵanthu kwizira pa kompyuta na foni. Nakuti nkhutemwa chomene kudumbiskana na ŵanthu pa foni mwakuti ŵalara ŵa mpingo ŵali kunipempha kuti ninozge ndondomeko ya upharazgi wa pa telefoni. Upharazgi uwu wawovwira chomene ŵabali na ŵadumbu awo ŵakwenda yayi.

Nkhusambira Baibolo na munthu

 Kweni nkhutandalira waka pa kompyuta na foni yayi. Zuŵa lililose, ŵabwezi ŵakwiza kuzakaniwona. Ŵakwiza na ŵabali ŵawo na ŵanyawo awo ŵakukhumba kumanya vinandi vya Baibolo. Kanandi ŵakunipempha kuti nidumbiskane nawo ndine. Nyengo zinyake, mabanja ghakwiza ndipo ŵakunipempha kuti nane niŵepo para ŵakusopa. Nkhukondwa chomene para ŵana ŵachoko ŵakhala pafupi na bedi lane ndipo ŵakuniphalira chifukwa icho ŵakutemwera Yehova.

Tili pakusopa kwa mbumba pamoza na ŵabwezi

Nkhuwonga chomene kuti ŵanthu ŵanandi ŵakwiza kuzakaniwona. Kanandi mu chipinda chane ŵanthu ŵakukata yayi, ŵabwezi ŵakufupi na kutali wuwo ŵakwiza kuzakaniwona. Nakuti awo ŵakutipwelelera ku malo agha ŵakuzizwa chomene para ŵakuwona ŵanthu wose aŵa. Zuŵa lililose, nkhuwonga Yehova chifukwa cha kunizomerezga kuti niŵe pakati pa ŵabali ŵawemi aŵa.

NKHUPILIPITA

Para munthu wakunitawuzga na kunifumba umoyo, nkhuti waka, “Nthenanthena, nkhupilipita.” Nkhumanya kuti ndine pera yayi uyo wali mu suzgo. Ŵakhristu wose ŵali pa ‘nkhondo yiwemi ya chipulikano,’ kwali ŵali makora kwali mbakupendera. (1 Timote 6:12) Kasi ntchivichi icho chanovwira kuti nilutilire kupilipita vyaka vyose ivi? Zuŵa lililose nkhulomba na kuwonga Yehova chifukwa cha kunipa chigomezgo pa umoyo wane. Nkhulimbikira kuti niŵenge wakutangwanika pakuteŵetera Chiuta, maso ghane ghali pa viwemi ivyo vili munthazi.

José María

Kanandi nkhughanaghana vya charu chiphya kweniso umo vizamuŵira para nazakambaso kuchimbira na kudukaduka. Nyengo zinyake, nkhutemwa kuseka na mubwezi wane José María, uyo pasono ngwa poliyo, kuti mu charu chiphya tizakaphalizgane kuchimbira. Nkhumufumba kuti: “Ni njani wangawina?” Iyo wakuti: “Vilije kanthu kuti wawina ni njani. Kweni chikuru chomene nkhuchimbira kuti nkhafike mu Paradiso.”

Vyanitolera nyengo kuti nigomezge kuti nili wakupendera. Nkhumanya kuti ivyo nkhachita apo nkhaŵa muwukirano ukaŵa uchindere, ndipo vili kuniziyamo. Kweni nkhuwonga Yehova chifukwa wandanitaye. Wanipa vinandi chomene, mbumba yauzimu, khumbo lakuti nilutilire kuŵa wamoyo, chimwemwe chifukwa cha kovwira ŵanji, na chigomezgo cha vinthu viwemi munthazi. Usange vyose ivi ningati niviyowoye mwakudumura, ningayowoya waka kuti Yehova wanipa vinandi chomene kuluska ivyo nkhwenelera.