Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI MUNGACHITA WULI PARA MUKWENJERWA?

Kwenjerwa Chifukwa cha Ndalama

Kwenjerwa Chifukwa cha Ndalama

Paul, uyo wali na ŵana ŵaŵiri wakati: “Vyakurya vikadura chomene kweniso vikasoŵa mu charu chithu chifukwa chakuti ndalama yikakhira chomene nkhongono. Tikakhalanga pamzere maora ghanandi, kweni kanandi tikafikanga yayi kunthazi mbwe vyakurya vyamara. Ŵanthu ŵakaghanda na njara kwazanimuwone, ndipo ŵanyake ŵakajiwiranga waka mu msewu. Vinthu vikadura chomene. Paumaliro ndalama yikamara ntchito. Nkhaluza ndalama zane zose izo nkhaŵa nazo ku banki, za penshoni kweniso za inshuwalansi.”

Paul

Paul wakamanyanga kuti wakakhumbikwiranga kuchita vinthu ‘mwavinjeru’ mwakuti iyo na banja lake vinthu viŵaŵire makora. (Zintharika 3:21) Paul wakalongosora kuti: “Pakwamba nkhagwiranga ntchito ya vyamagesi. Kweni vinthu vikati vyasuzga, nkhagwiranga ntchito yiliyose iyo yasangika nangauli nkhapokeranga ndalama zichoko chomene. Ŵanyake ŵakanipanga waka chakurya panji vinthu vinyake vya mu nyumba. Usange munthu wanipa sopo zinayi, ziŵiri nkhagwiliskiranga ntchito nekha, zinyake ziŵiri nkhaguliskanga. Pamanyuma nkhaŵeta twana twa nkhuku 40. Tukati twakura, nkhaguliska na kugulirapo tunyake 300. Kufuma apo, nkhasinthiska nkhuku 50 na mathumba gha ufu ghaŵiri gha 50kg. Ufu uwu ukatovwira nyengo yitaliko, ise pa nyumba yithu na ŵanyithu ŵanyake.”

Paul wakamanyangaso kuti chinthu chakukhumbikwa chomene nkhugomezga Chiuta. Chiuta wakutovwira para tikuchita ivyo wakukhumba. Pa nkhani ya vyakukhumbikwa, Yesu wakati: ‘Lekani kufipa mtima; chifukwa Ŵawiskemwe ŵakumanya kuti mukukhumba vinthu ivi.’—Luka 12:29-31.

Chachitima ntchakuti Satana uyo ni mulwani mukuru wa Chiuta wapusika ŵanthu ŵanandi mu charu kuti ŵafipenge mtima chomene na vinthu vyakuthupi.  Ŵanthu ŵakufipa mtima chomene na vinthu ivyo ŵakughanaghana kuti ni vyakukhumbikwa. Ntheura ŵakutangwanika chomene kuti ŵasange vinthu ivyo nyengo zinyake ni vyakuzirwa viŵi yayi. Ŵanandi ŵakunjira mu ngongoli, kweni paumaliro ŵakukhawura. Apa ndipo ŵakumanya kuti ‘wakukongora ni muzga wa wakumubwereka.’—Zintharika 22:7.

Ŵanthu ŵanyake vinthu vikuŵasuzga chifukwa cha ivyo ŵakuchita. Paul wakati: “Ŵanyithu ŵanandi ŵakaleka mabanja ghawo na ŵabwezi ŵawo na kuluta ku vyaru vinyake kukapenja ndalama. Ŵanyake ŵakaŵavya vimakalata vyakwendera ndipo ntchito ŵakazisangaso yayi. Kanandi ŵakabisamanga ŵapolisi na kugona mu misewu. Ŵakatondeka kumupa m’pata Chiuta kuti waŵawovwire. Kweni ise tikawona kuti ntchiwemi tisuzgikire lumoza, ndipo tikagomezganga kuti Chiuta watovwirenge.”

KUPULIKIRA IVYO YESU WAKAYOWOYA

Paul wakayowoyaso kuti: “Yesu wakati: ‘Kwenjerwa chara vya zuŵa lakulondezgapo, chifukwa zuŵa lakulondezgapo liŵenge na vyenjezgo vyake na vyake. Zuŵa lililose ndakukwanira na masuzgo ghake.’ Ntheura zuŵa lililose nkhalombanga Chiuta kuti watipe chakurya cha zuŵa ilo mwakuti tilutilire kuŵa ŵamoyo. Chiuta wakatovwira nadi nga umo Yesu wakayowoyera. Nyengo zinyake ivyo tikakhumbanga ndivyo tikavisanganga yayi. Ulendo unyake, nkhakhala pamzere kuti nigure chakurya, kweni nkhamanyanga yayi ivyo ŵakaguliskanga. Nkhati nafika pafupi nkhasanga kuti ni yogati. Nangauli nkhumutemwa yayi yogati, kweni nkhagura ndipo ndiyo tikagonera usiku uwo. Nkhuwonga chomene Chiuta chifukwa panyengo yakusuzga iyi, banja lane lindagonepo na njara.”  *

Chiuta walayizga kuti: ‘Nikulekenge chara napachoko nesi kukutaya.’Ŵahebere 13:5

Paul wakati: “Pasono vinthu vili makorako. Kweni pa ivyo vikachitika, tasambirapo kuti chinthu chakovwira kuti munthu waleke kufipa mtima chomene nkhugomezga Chiuta. Nyengo zose Yehova * watovwirenge chikuru tikulutilira kuchita khumbo lake. Ise tajiwonera tekha kuti ivyo wamasalmo wakayowoya pa Salmo 34:8 ni vyaunenesko. Iyo wakati: ‘Chetani ‘mwe! muwone kuti Yehova ni muwemi, ngwamwaŵi munthu uyo wakumutamira iyo.’ Ntheura nanga suzgo la vyachuma lingizaso, tikopa chara.”

Chiuta wakovwira ŵanthu ŵake ŵakugomezgeka kusanga chakurya cha zuŵa lililose

Paul wakatiso: “Sono tikumanya makora kuti chakukhumbikwa pa umoyo, ni ntchito panji ndalama yayi, kweni chakurya. Tikulindilira nyengo iyo Chiuta wazamufiskira layizgo lakuti: ‘Mu charu muzamuŵa vyakurya vinandi.’ Kweni pasono chikuru tili na ‘chakurya na vyakuvwara, tiŵenge ŵakukhorwa na vinthu ivi.’ Ivyo Baibolo likuyowoya vikutipa nkhongono chomene. Likuti: ‘Umoyo winu uŵenge wambura kutemwa ndalama, uku mukukhorwa na vinthu ivyo vilipo. Pakuti iyo wati: “Nikulekenge chara napachoko nesi kukutaya mu nthowa yiliyose.” Mwakuti tiŵenge ŵakukhwima mtima na kuyowoya kuti: “Yehova ni movwiri wane; nopenge chara.”’” *

Kuti munthu ‘wende na Chiuta’ nga umo Paul na ŵamunyumba yake ŵakachitira, wakwenera kuŵa na chipulikano chakukhora. (Genesis 6:9) Kwali pasono tili na suzgo la ndalama panji tisanganenge nalo munthazi, tingachita makora kuŵa na chipulikano kweniso vinjeru ivyo vikawovwira Paul.

Kweni wuli usange tikufipa mtima chifukwa chakuti munyithu mu nthengwa watiyenda pasi?

^ ndime. 10 Yehova ni zina la Chiuta ilo likusangika mu Baibolo.