Nyengo zinyake para mukuŵazga nkhani za ŵanthu ŵanyake awo ŵakulumbika chomene mu Baibolo, mungayowoya kuti, ‘Ine ningafikapo yayi pa ŵanthu aŵa!’ Panji mungamba kughanaghana kuti, ‘Ine nili wakwananga chomene, ndipo nyengo zose nkhubudiska.’

Yobu ‘wakaŵa muwemi wakufikapo, na wakunyoloka.’—Job 1:1

Baibolo likuti Yobu wakaŵa munthu ‘muwemi wakufikapo, na wakunyoloka.’ (Job 1:1) Loti wakachemekanga “munthu murunji.” (2 Petrosi 2:8) Baibolo likutiso Davide wakachita ‘icho chikaŵa chiwemi’ pamaso pa Chiuta. (1 Mathemba 14:8) Kweni tiyeni timanye makora vya ŵanthu aŵa. Tiwonenge kuti (1) nawo ŵakabudapo, (2) tingasambirako vinandi kwa iwo, ndipo (3) taŵanthu ŵakwananga nase tingakondweska Chiuta.

ŴAKABUDAPO

Chiuta ‘wakathaska Loti, munthu murunji, mweneuyo wakakweŵekanga chomene na vyakuchita vya ukwakwa vya ŵanthu ŵakuswa malango.’—2 Petrosi 2:7

Yobu wakasuzgika chomene pa umoyo wake ndipo wakawona kuti ni nkhaza. Iyo wakamba kughanaghana kuti kwali wangagomezgeka panji yayi, Chiuta walije navyo ntchito. (Job 9:20-22) Yobu wakatenge ni murunji mwakuti ŵanyake ŵakawona nga kuti iyo wakujitora kuti ni murunji kuluska Chiuta.—Job 32:1, 2; 35:1, 2.

Loti wakazingilika chomene kuchita ivyo ŵakamuphalira. Wakasuzgikanga chomene mu mtima chifukwa cha uzaghali uwo ŵanthu ŵa mu Sodomu  na Gomora ŵakachitanga. ‘Umoyo wake waurunji ukasuzgikanga’ chifukwa cha nkharo ya ŵanthu aŵa. (2 Petrosi 2:8) Chiuta wakayowoya kuti waparanyenge ŵanthu awo ŵakakhalanga mu misumba yira. Kweni wakapeleka mwaŵi kwa Loti na banja lake kuti ŵafumemo mu malo ghara. Panji mungaghanaghana kuti Loti ndiyo wakaŵa wakwamba kufumamo chifukwa chakuti wakasuzgikanga nakale. Kweni Loti wakazingilikanga waka. Ŵangelo awo Chiuta wakaŵatuma ŵakachita kumukora pa woko Loti, muwoli wake, na ŵana na kuŵafumiskira kuwaro kwa msumba.—Genesis 19:15, 16.

Davide ‘wakalondezga Chiuta na mtima wake wose, kuchita icho chikaŵa chiwemi pera mu maso gha Chiuta.’—1 Mathemba 14:8

Davide wakatondeka kujikora nyengo yinyake ndipo wakachita uleŵi na muwoli wa munthu munyake. Chiheniso chomene ntchakuti Davide wakakoma mfumu wa mwanakazi yura kuti wabise ivyo wakachita. (2 Samuel, chaputara 11) Baibolo likuti ‘icho Davide wakachita chikaŵa chiheni pamaso pa Yehova.’—2 Samuel 11:27.

Yobu, Loti, na Davide, wose ŵakabudapo, nakuti vinyake ivyo ŵakabuda vikaŵa vikuru chomene. Kweni nga umo tiwonerenge, wose ŵakateŵetera Chiuta na mtima wose. Ŵakaŵa ŵakunozgeka kuzomera ubudi wawo na kusintha mendero ghawo. Lekani Chiuta wakaŵatemwanga, ndipo Baibolo likuti mbanthu ŵakugomezgeka.

KASI TIKUSAMBIRAKO VICHI?

Pakuti tili ŵanthu ŵakwananga, nase tingabudiska vinthu. (Ŵaroma 3:23) Kweni para tabudiska, tikwenera kuzomera na kusintha nkharo yithu.

Kasi ntchivichi icho chikawovwira Yobu, Loti, na Davide kusintha nkharo yawo? Pasi pa mtima, Yobu wakaŵa munthu murunji. Chiuta wakati wadumbiskana nayo, Yobu wakasintha maghanoghano ghake ndipo wakachita chitima na ivyo wakayowoya. (Job 42:6) Loti wakatinkhanga chomene  uzaghali uwo ŵanthu ŵa mu Sodomu na Gomora ŵakachitanga, ndipo Chiuta nayo wakawutinkhanga. Kweni suzgo chikaŵa chizingilika icho Loti wakachita. Paumaliro wakafumamo mu misumba yira ndipo wakapona apo Chiuta wakayiparanya. Wakapulikira, ndipo wakalaŵiskako yayi kumasinda ku vinthu ivyo wakavileka. Nangauli Davide wakaswa dango la Chiuta, kweni wakalongora kuti mtima wake ukaŵa uheni yayi chifukwa wakazomera ubudi wake ndipo wakapempha Chiuta kuti wamuchitire lusungu.—Salmo 51.

Umo Chiuta wakachitira na ŵanthu aŵa vikulongora kuti wakumanya ivyo ŵanthu ŵakwananga ŵangafiska panji yayi. Chiuta ‘wakumanya umo tili kulengekera, wakukumbuka kuti tili fuvu.’ (Salmo 103:14) Sono pakuti Chiuta wakumanya kuti nyengo zinyake tingabudiska, kasi wakukhazga vichi kwa ise?

Chiuta ‘wakumanya umo tili kulengekera, wakukumbuka kuti tili fuvu.’—Salmo 103:14

KASI TAŴANTHU ŴAKWANANGA TINGAKONDWESKA WULI CHIUTA?

Ivyo Davide wakaphalira mwana wake Solomoni vikutovwira kumanya umo tingakondweskera Chiuta. Davide wakati: ‘Iwe, Solomoni mwana wane, umanye Chiuta wa ŵawuso, umuteŵetere na mtima wakufikapo.’ (1 Midauko 28:9) Kasi mtima wakufikapo ni vichi? Ni mtima uwo ukutemwa Chiuta ndipo ukukhumbisiska kumanya na kuchita khumbo lake. Ni mtima wakuchita vyose ndendende yayi, kweni ni uwo ukupulikira na kuteŵetera Chiuta kweniso uwo ungasambizgika. Chifukwa cha kutemwa Chiuta na kumupulikira, lekani Yobu wakuchemeka munthu ‘wambura kafukwa.’ Loti wakuchemeka kuti “murunji,” ndipo Baibolo likuti Davide wakachitanga ‘icho chikaŵa chiwemi pera’ pamaso pa Chiuta. Iwo ŵakakondweska Chiuta, nangauli ŵakabudiskapo vinthu vinyake.

Mtima wakufikapo ukumanya Chiuta ndipo ukukhumbisiska kumupulikira na kumuteŵetera

Ntheura usange tikughanaghana vinthu viheni, tayowoya chinthu icho tikuchita nacho soni, panji tachita chinthu icho paumaliro tamanya kuti ntchakubudika, tiyeni tisambireko ku ŵanthu awo tadumbiskana. Chiuta wakumanya kuti pasono tingachita vinthu vyose nkhanira ndendende yayi. Kweni wakukhazga kuti timutemwenge na kumupulikira. Usange tili na mtima wakufikapo pa nkhani iyi, nase tikondweskenge Chiuta.