Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Mukumanya?

Kasi Mukumanya?

Kasi kale ŵanthu ŵakachitanga wuli pakusira vinthu pa lwara?

Lwara panji kuti libwe ndilo ŵakasirangapo ufu wakuphikira. Pafupifupi pa nyumba yiliyose, ŵanakazi panji ŵateŵeti ŵakasiranga pa lwara. Para munthu wakwenda mu vikaya wakapulikanga waka ŵanthu ŵakusira pa lwara.—Exodus 11:5; Yeremiya 25:10.

Vithuzi vyakale vya ku Eguputo vikulongora umo ŵakachitiranga. Pakusira, munthu wakatoranga tirigu na kumuŵika pa libwe ilo likuchemeka lwara. Munthu uyo wakasiranga wakajikamanga kumasinda kwa libwe ili. Kufuma apo, wakatoranga na mwanasko panji kuti libwe lichoko lakusilira. Wakakoranga mwanasko na mawoko ghose ghaŵiri na kwendeska pachanya pa tirigu uyo wali pa lwara. Para wakuchita nthena, mbwenu tirigu yura wakadinyikanga na kuŵa ufu. Buku linyake likuti kanandi libwe lichoko ili likaŵanga la makilogiramu ghaŵiri panji ghanayi. Likaŵa lakuti para ŵatimbira munthu mbwenu wakafwanga.—Ŵeruzgi 9:50-54.

Lwara chikaŵa chinthu chakuzirwa chomene pa umoyo wa munthu mwakuti dango likakanizganga kutora lwara kuŵa chikholi. Baibolo likuti: ‘Paŵavye munthu wakutora mphero (lwara) panji mwana-mphero (mwanasko), kuti yiŵenge chikholi; pakuti wakutora umoyo wa munthu kuŵa chikholi.’—Duteronome 24:6.

Kasi mazgu ghakuti ‘mu chifuŵa’ ghakung’anamurachi?

Baibolo likuti Yesu ‘wali mu chifuŵa cha Ŵawiske.’ (Yohane 1:18) Mazgu agha ghakung’anamura kuti Yesu wali pafupi na Awiske ndipo ŵakutemwana. Mazgu agha ghakukolerana na umo Ŵayuda ŵakakhaliranga para ŵali pa chakurya.

Mu nyengo ya Yesu, Ŵayuda ŵakakhalanga zamumphepete kuzingilizga thebulu. Waliyose mutu ukaŵanga kufupi na thebulu. Wakayegamiranga ku woko lamazere pa chinthu chinyake. Ntheura woko lamalyero likaŵa lakuti lingagwira ntchito kwambura suzgo. Munthu waliyose wakakhalanga lwande lamazere mwakulondezgana na munyake. Buku linyake likuti, “mutu wa munthu ukaŵanga pafupi na nganga ya munthu uyo wakhala kumanyuma kwake, ntheura ŵakatenge munthu uyu ‘wakhala mu chifuŵa’ cha munyake.”

Para munthu wakhala mu chifuŵa cha dada wake panji cha mulendo wakuzirwa, ŵanthu ŵakawonanga kuti munthu wanthena wali na mwaŵi wapadera panji kuti wachindikika chomene. Apo Yesu wakachitanga Paska laumaliro, Yohane “msambiri uyo Yesu wakamutemwanga” ndiyo wakakhala mu chifuŵa chake. Lekani Yohane ‘wakeghamira pa nganga ya Yesu’ kuti wamufumbe fumbo.Yohane 13:23-25; 21:20.