Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Wakwimikana na Khristu Ni Njani?

Kasi Wakwimikana na Khristu Ni Njani?

Friedrich Nietzsche wa mu vyaka vya m’ma 1800 wakalemba buku la mutu wakuti The Antichrist. (Wakwimikana na Khristu)

Mafumu ghanyake kale ghakatenge ŵanyawo mbakwimikana na Khristu.

Martin Luther, mulongozgi wa tchalitchi la German Reformation, wakati ŵapapa mbakwimikana na Khristu.

MAZGU ghakuti “wakwimikana na Khristu” ngakumanyikwa chomene. Kasi wakwimikana na Khristu ni njani? Chifukwa wuli tikwenera kumumanya? Zgoro likusangika mu Baibolo ndipo mazgu agha ghakusangikamo kankhondi.

KASI WAKWIMIKANA NA KHRISTU NI NJANI?

Mpositole Yohane ndiyo wali kulemba mazgu ghakuti “wakwimikana na Khristu.” Iyo wakati: ‘Mwaŵana, sono ni ora laumaliro, ndipo nga ni umo mukapulikira, wakwimikana na Khristu wakwiza, na sono wuwo ŵaliko ŵakwimikana na Khristu ŵanandi; nakuti ndicho tikumanyira kuti ni ora laumaliro. Ŵakafumako kwa ise, kweni ŵakaŵa ŵamoza na ise chara. Kasi mutesi ni njani, asi ni uyo wakukana kuti Yesu ni Khristu? Wakwimikana na Khristu ni mweneyuyu, uyo wakukana Ŵadada na Mwana.’—1 Yohane 2:18, 19, 22.

Wakwimikana na Khristu ni ŵanthu wose awo ŵakusambizga kuti Yesu ni Chiuta kweniso ŵakubendezga ivyo Yesu wakasambizganga

Mu lemba ili muli mazgu ghakuti “ŵakwimikana na Khristu ŵanandi.” Mazgu agha ghakung’anamura kuti wakwimikana na Khristu ni munthu yumoza yayi, kweni ni gulu la ŵanthu. Ŵanthu aŵa ŵakuyowoya mautesi, ŵakususka kuti Yesu ni Khristu panji Mesiya kweniso ŵakusambizga ŵanthu kuti Yesu ni Chiuta. Ŵakupusika ŵanthu kuti iwo ni Khristu panji kuti ŵakwimira Khristu. Kweni pakuti ‘ŵali kufumako kwa ise,’ ŵakukana unenesko wa mu Baibolo. Mu lemba ili muliso mazgu ghakuti “ora laumaliro.” Mazgu agha ghakulongora kuti ŵanthu aŵa ŵakaŵako apo Yohane wakalembanga kalata yake. Iyi yikaŵa nyengo apo ŵapositole ŵanandi ŵakaŵa kuti ŵafwa.

Yohane wakachenjezga vya ntchimi zitesi, wakati: ‘Mazgu ghalighose ghakuyowoyeka mwa mzimu agho ghakuzomera kuti Yesu Khristu wakiza mu thupi ngakufuma kwa Chiuta, kweni mazgu ghalighose ghakuyowoyeka mwa mzimu agho ghakukana Yesu, ngakufuma kwa Chiuta chara. Nakuti agha ni mazgu ghakuyowoyeka mwa mzimu gha wakwimikana na Khristu agho mukapulika kuti ghakwiza, ndipo sono ghali mu charu kale.’ (1 Yohane 4:2, 3) Mu kalata yachiŵiri, Yohane wakati: ‘Ŵakupusika ŵanandi ŵanjira mu charu, ŵanthu awo ŵakuzomera chara kuti Yesu Khristu wakiza mu thupi. Uyu ngwakupusika na wakwimikana na Khristu.’ (2 Yohane 7) Ntheura, wakwimikana na Khristu ni ŵanthu wose awo ŵakusambizga kuti Yesu ni Chiuta na kubendezga ivyo Yesu wakasambizganga.

 NTCHIMI ZITESI NA CHIKANAMALANGO

Yesu wakati ntchimi zitesi zizamwiza nga ni ‘mphumphi zanjara uku zavwara nga ni mberere’

Yesu Khristu wakachenjezga ŵasambiri ŵake vya ntchimi zitesi, wakati: ‘Chenjerani na zintchimi zitesi izo zikwiza kwa imwe uku zavwara nga ni mberere, kweni mukati ni mphumphi zanjara.’ (Mateyu 7:15) Mpositole Paulosi nayo wakachenjezga Ŵakhristu ŵa ku Tesalonika, wakati: ‘Munthu wangamupusikaninge chara munthowa yiliyose, chifukwa lizenge chara m’paka chigaluka chize dankha ndipo munthu uyo ntchikanamalango wavumbukwe, mwana wa pharanyiko.’—2 Ŵatesalonika 2:3.

Ntchimi zitesi na ŵakugaluka ŵakaŵako kale mu mpingo Wachikhristu ndipo ŵakapuluskanga ŵanyawo. Aŵa na wose awo ŵakasambizganga utesi wakuyowoya vya Yesu Khristu, ndiwo Yohane wakati “ŵakwimikana na Khristu.” Yehova wakuŵatinkha ŵanthu aŵa, lekani Paulosi wakati ‘mbana ŵa pharanyiko.’

CHENJERANI NA “WAKWIMIKANA NA KHRISTU”

Kasi wakwimikana na Khristu waliko mazuŵa ghano? Enya. Pali magulu ghanandi gha ŵanthu awo ŵakwimikana na Khristu na kususka ivyo Yesu wakasambizganga. Ŵakupusika ŵanthu kuti ŵaleke kumanya makora Yehova Chiuta na Mwana wake, Yesu Khristu. Tikwenera kuchenjera chomene kuti ŵaleke kutipusika. Tiyeni tiwone nthowa ziŵiri izo ŵakupusika nazo ŵanthu.

Kwamba kale, matchalitchi ghakusambizga kuti kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa yumoza. Ŵakuti Adada na Mwana mbamoza. Ivi vikutimbanizga ŵanthu kuti ŵaleke kumanya makora Yehova Chiuta na Yesu Khristu. Ŵanthu ŵakutondeka kulondezga Yesu Khristu kweniso kuŵa paubwezi na Chiuta.—1 Ŵakorinte 11:1; Yakobe 4:8.

Matchalitchi ghakutimbanizgaso ŵanthu chifukwa mu Mabaibolo ghanandi ŵali kuwuskamo zina la Chiuta lakuti Yehova. Lekani ŵanthu ŵakutondeka kumanya makora Chiuta. Kweni mu Mabaibolo ghakale mukaŵa zina lakuti Yehova maulendo 7,000.

Ŵanthu awo ŵamanya zina la Chiuta, ŵakuŵa nayo paubwezi. Ndivyo vikachitikira Richard. Iyo wakalongosora ivyo vikachitika apo wakakumana na Ŵakaboni ŵa Yehova. Wakati: “Ŵakanilongora zina la Chiuta mu Baibolo. Nkhamanyanga yayi kuti wali na zina. Pakuti namanya zina lake, Yehova ni mubwezi wane.” Richard wakasintha nkharo yake kuti waŵe mubwezi wa Yehova.

Wakwimikana na Khristu wakamba ni kale kupusika ŵanthu. Baibolo likutovwira kumumanya makora. Tikumanya mautesi ghake ndipo tikupusikika yayi.—Yohane 17:17.