Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  May 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI UMALIRO ULI PAFUPI?

Kasi “Umaliro” Ni Vichi?

Kasi “Umaliro” Ni Vichi?

Kasi mukughanaghana vichi para mwapulika mazgu ghakuti “umaliro uli pafupi”? Kasi mukughanaghana za muliska uyo wakukolomoka pakupharazga uku Baibolo lili mu mawoko? Panji kasi mukughanaghana za muchekuru wavimwembe uyo wimilira mumphepete mwa msewu uku wavwara mukhanjo na kupharazga kuti charu chimalenge? Ŵanyake ŵangafipa mtima, apo ŵanyake ŵangakayika panji kuseka para ŵapulika mazgu agha.

Baibolo likuti: “Umaliro wizenge.” (Mateyu 24:14) Umaliro uwu ukuchemekaso kuti “zuŵa likuru la Chiuta” kweniso “Haramagedoni.” (Uvumbuzi 16:14, 16) Ŵaliska ŵakutimbanizga ŵanthu, ntheura ŵanthu ŵanandi ŵakumanya yayi unenesko. Baibolo, ilo ni Mazgu gha Chiuta likulongosora makora pa nkhani iyi. Likutovwira kumanya usange umaliro uli pafupi. Kweniso likutiphalira umo tingachitira kuti tizakapone. Chakwamba, tiyeni tisuske dankha ivyo ŵanthu ŵakuyowoya, kufuma apo tiwone unenesko weneko pa nkhani iyi. Kasi Baibolo likuti “umaliro” ni vichi?

 1. UMALIRO CHIKUNG’ANAMURA KUTI CHARU CHIZAMUPHYA NA MOTO YAYI.

  Baibolo likuti: ‘Chiuta wali kuŵika malufura gha charu mwakuti chileke kusunkhunyika.’ (Salmo 104:5) Lemba ili na ghanyake ghakutisimikizgira kuti Chiuta wazamuparanyapo yayi charu, panji kuzomerezga ŵanthu kuti ŵachinangirethu.—Mupharazgi 1:4; Yesaya 45:18.

 2. UMALIRO NI VINTHU IVYO VIZAMUCHITIKA WAKA MWANGOZI YAYI.

  Baibolo likususka fundo yakuti umaliro uzamuchitika mwangozi waka. Chiuta wakumanyirathu nyengo iyo umaliro wizirenge. Baibolo likuti: ‘Vya zuŵa ilo panji ora palije munthu wakumanya, nanga mbangelo kuchanya nesi Mwana, kweni Ŵadada pera. Lutilirani kulaŵiska, muŵenge maso, pakuti mukumanya chara apo nyengo yakutemeka yikwizira.’ (Mariko 13:32, 33) Nadi, Chiuta ndiyo wakumanya “nyengo yakutemeka” apo umaliro wizirenge.

 3. UMALIRO UZAMUCHITIKA CHIFUKWA CHA ŴANTHU PANJI VIMALIBWE VYAKUFUMA KUCHANYA YAYI.

  Kasi ntchivichi icho chizamuchitika pa zuŵa laumaliro? Lemba la Uvumbuzi 19:11 likuti: ‘Nkhawona kuchanya kwajulika, ndipo wonani! hachi lituŵa. Ndipo uyo wakakhalapo wakuchemeka Wakugomezgeka na Waunenesko.’ Ndipo vesi 19 likulutizga kuti: ‘Ndipo nkhawona chikoko na mathemba gha charu chapasi na ŵankhondo ŵawo ŵakawungana pamoza kuti ŵarwe nkhondo na uyo wakakhala pa hachi na ŵankhondo ŵake.’ (Uvumbuzi 19:11-21) Panji ivyo vikuyowoyeka apa mungavipulikiska makora yayi, kweni fundo njakuti Chiuta wazamutuma ŵangelo kuparanya ŵaheni wose.

Ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya umaliro wa charu ni vyakukondweska

UNENESKO NGWAKUTI:

 1. MABOMA GHOSE GHA ŴANTHU GHAZAMUPARANYIKA.

  Baibolo likuti: ‘Chiuta wa kuchanya wati wimike uthemba [boma], uwo kuti wamkuparanyika chara muyirayira, panji mazaza ghake ghasidike ku fuko linyake chara. Wamkuteketa mauthemba ghose agha na kughamara kweni uwu uzamuŵako muyirayira.’ (Daniel 2:44) Lemba la Uvumbuzi 19:19 likuti ‘mathemba gha charu chapasi na ŵankhondo ŵawo’ ŵazamuwungana pamoza kuti ŵarwe nkhondo na uyo wakakhala pa hachi na ŵankhondo ŵake, ndipo ŵazamuparanyika.

 2. NKHONDO, VIWAWA, NA NKHAZA VIZAMUMARA.

  Baibolo likuti Chiuta ‘wazamurekeska nkhondo pa charu chose.’ (Salmo 46:9) Ndipo lemba la Zintharika 2:21, 22 likuti: ‘Ŵakunyoloka ŵazamukhala mu charu, na ŵawemi ŵakufikapo ŵazamukhalamo; kweni ŵaheni ŵazamudumulika mu charu, ndipo ŵaryarya ŵazamuzgulikamo.’ Lemba la Uvumbuzi 21:4, 5 likuti: ‘Wonani! Nkhupanga vinthu vyose kuŵa viphya.’

 3. MATCHALICHI GHAUTESI GHAZAMUPARANYIKA.

  Lemba la Yeremiya 5:31 likuti: ‘Zintchimi zikuchima utesi, na ŵapristi ŵakovwirana nawo; ŵanthu ŵane ŵakutemwa kuti kuŵe ntheura, kweni kasi muchitengechi para umaliro wiza?’ Ndipo lemba la Mateyu 7:21-23 likuti: ‘Ni waliyose chara uyo wakuyowoya kwa ine kuti, ‘Fumu, Fumu,’ wazamunjira mu ufumu wa kuchanya, kweni uyo wakuchita khumbo la Ŵadada awo ŵali kuchanya ndiyo. Ŵanandi ŵazamuyowoya kwa ine mu zuŵa lira, ‘Fumu, Fumu, asi tikachimanga mu zina linu, na kufumiska viŵanda mu zina linu, ndiposo kuchita milimo yankhongono yinandi mu zina linu?’ Penepapo nizamuŵaphalira pakweru kuti: Nkhamumanyani chara! Fumaniko kwa ine, imwe ŵakuchita uchikanamalango.’

 4. AWO ŴAKUDEMWERA NA VYA CHARU ŴAZAMUPARANYIKA.

  Yesu wakati: ‘Icho ŵanthu ŵeruzgikirenge ntchakuti, ungweru wiza mu charu kweni ŵanthu ŵatemwa chisi m’malo mwa ungweru, pakuti milimo yawo yikaŵa yiheni.’ (Yohane 3:19) Baibolo likulongosora ivyo vikachitika mu nyengo ya Nowa apo charu chikaparanyika. Likuti: ‘Charu icho chikaŵako nyengo yira chikaparanyika apo chikazura na maji. Kweni na mazgu gheneagha pera, machanya na charu chapasi ivyo viliko sono, vyaŵikikira moto, ndipo vikusungikira zuŵa la cheruzgo na la pharanyiko la ŵanthu ŵambura kopa Chiuta.’—2 Petrosi 3:5-7.

Wonani kuti ‘zuŵa la cheruzgo na la pharanyiko’ ilo likwiza ŵaliyaniska na ‘charu icho chikaŵako’ mu nyengo ya Nowa. Kasi ntcharu wuli icho chikaparanyika? “Ŵanthu ŵambura kopa Chiuta” panji kuti ŵaheni ndiwo ŵakaparanyika. Charu chapasi chikaparanyika yayi. Mwakuyana waka, pa zuŵa la cheruzgo la Chiuta ilo likwiza, ŵanthu ŵaheni ndiwo ŵazamuparanyika. Kweni ŵawemi ndiwo ŵazamupona nga umo vikaŵira na Nowa na banja lake.—Mateyu 24:37-42.

Charu chizamutowa chomene para Chiuta wazakaparanya ŵaheni wose. Ntheura ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya umaliro wa charu ni vyakukondweska. Kweni panji mungajifumba kuti: ‘Kasi Baibolo likuyowoya apo umaliro wizirenge? Kasi ungaŵa kuti uli pafupi chomene? Kasi ningachita wuli kuti nizakapone?’