Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Mafumbo Ghatatu Agho Ghakasintha Umoyo Wane

Mafumbo Ghatatu Agho Ghakasintha Umoyo Wane
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1949

  • UKO WAKABABIKIRA: UNITED STATES

  • KALE: NKHAPENJANGA UMOYO WAKUKHORWESKA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhakulira mu tawuni ya Ancram ku New York, U.S.A. Mu tawuni iyi mukaŵa ng’ombe zinandi kuluska ŵanthu.

Tose mu banja lithu tikasopanga tchalitchi ilo likaŵa mu tawuni iyi. Mulenji uliwose pa sabata, agogo ŵane ŵanalume ŵakanipolishiranga skapato ndipo nkhalutanga ku sande sukulu na Baibolo ilo agogo ŵakanipa. Ŵapapi ŵakatiphaliranga kuti tilimbikirenge ntchito, kuchindika ŵanyithu, kweniso kuti tiwongenge.

Nati nakura nkhafumapo panyumba ndipo nkhamba usambizgi. Nkhaŵa na mafumbo ghanandi pa nkhani ya Chiuta kweniso umoyo. Ŵana ŵa sukulu ŵanyake ŵakaŵa na maluso ghakubabika nagho apo ŵanyake ŵakaŵavya, kweni ŵakalimbikiranga. Ŵanyake ŵakaŵa ŵakupendera. Nyengo zinyake ŵapapi ŵa ŵana aŵa, ŵakatemwanga kuyowoya kuti, “Umu ndimo Chiuta wakanozgera kuti mwana wane waŵire.” Ntheura nkhawonanga kuti urunji palije. Nkhajifumbanga chifukwa icho Chiuta wakuzomerezgera kuti ŵana ŵanyake ŵababikenge ŵakupendera uku ŵandanangepo chilichose.

Kweniso nkhajifumbanga kuti, ‘Kasi ningachita wuli kuti niŵe na umoyo ŵakukhorweska?’ Nkhawonanga kuti umoyo ngufupi chomene. Nkhakulira mu banja lakusanga makora, nkhasambira sukulu zakudura ndipo nkhagwiranga ntchito iyo nkhayitemwanga chomene. Kweni nkhawonanga kuti umoyo uwo wakhalako ngwambura phindu. Ndipouli, nkhamanyanga kuti nizamutengwa, kuŵa na nyumba yiwemi, ŵana, kupumura pa ntchito ndipo paumaliro na kukakhala ku malo ghakusungirako ŵachekuru. Kweni nkhajifumbanga usange pali chinthu chinyake chakuzirwa chomene kuluska ivi.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Chaka chinyake mu chihanya, nkhaluta ku Europe na ŵasambizgi ŵanyane. Tikaluta ku tchalitchi la Westminster Abbey, Notre-Dame de Paris, Vatican kweniso ku matchalitchi ghanyake ghanandi. Ku tchalitchi lililose nkhafumbangako mafumbo, kweni nkhakhorwa yayi na mazgoro. Pamasinda tikawelera kukaya ku Sloatsburg, New York.

 Zuŵa linyake, mwana wa sukulu wa vyaka 12 wakanifumba mafumbo ghatatu. Lakwamba, wakanifumba usange namumanya kuti ni Kaboni wa Yehova. Ndipo nkhamuzgora kuti enya. Lachiŵiri, wakanifumba usange ningatemwa kuti nimanye vinandi vya Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhazomeraso. Lachitatu, wakanifumba uko nkhukhala. Nkhamuphalira, ndipo nkhawona kuti tikakhalanga kumoza. Kweni nkhamanya yayi kuti mafumbo agha ghasinthenge umoyo wane.

Pamasinda wakiza ku nyumba pa njinga na kwamba kusambira nane Baibolo. Nkhamufumba mafumbo agho nkhafumbapo ŵaliska ŵamatchalitchi. Mwakupambana na ŵaliska, kamsungwana aka kakanilongora makora mazgoro mu Baibolo. Mazgoro agha nkhaŵa kuti nindaghapulikepo.

Nkhakhorwa na ivyo nkhasambira ndipo vikanipa chimwemwe. Lemba la 1 Yohane 5:19, likanifika pa mtima. Likuti: ‘Charu chose chikugona mu nkhongono za muheni.’ Nkhakondwa nati namanya kuti ni Chiuta yayi uyo wakupangiska masuzgo, kweni Satana. Nkhakondwaso kuti Chiuta wazamumazga masuzgo. (Uvumbuzi 21:3, 4) Nkhawona kuti ivyo Baibolo likuyowoya ni vyaunenesko. Nangauli uyo wakanisambizganga wakaŵa mwana wa vyaka 12, kweni nkhawona kuti unenesko mbunenesko vilije kanthu kuti uyo wayowoya ni mwana.

Ndipouli, nkhakhumbanga kumanya usange ivyo Ŵakaboni ŵakuyowoya ndivyo ŵakuchita. Chifukwa mwana uyu wakaniphalira kuti Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchita ivyo ŵakupharazga ndipo mbalusungu. (Ŵagalatiya 5:22, 23) Ntheura nkhamuyezga usange ndivyo wakuchita. Zuŵa linyake, nkhachedwera dala kufika panyumba. Nkhakhumbanga kuti niwone usange wanilindilirenge kuti tisambire. Nkhajifumbanga kuti: ‘Para wanilindilirenge, kasi wakwiyenge?’ Nati nakhira mu galimoto, nkhamuwona kuti wakunilindilira ndipo wakanichimbilira. Wakayowoya kuti: “Nangukhala pachoko kuwera kuti nkhaŵaphalire amama kuti timupenjani. Tate tikayimbire foni ku vipatala na ku polisi kuti timanye usange muli makora, chifukwa mundachedwepo nthena. Ntheura namufipiraninge mtima.”

Nyengo yinyake, nkhamufumba fumbo ilo nkhaghanaghananga kuti mwana wa vyaka 12 wangazgora yayi. Nkhakhumbanga kuwona usange wazgorenge vya mu mutu wake. Nati namufumba, wakanilaŵisiska ndipo wakati: “Fumbo linu ndinonono chomene. Nilembenge kuti para nafika kunyumba nkhafumbe ŵapapi ŵane.” Ndivyo wakachita nadi. Apo wakiza kuti tizakasambire wakayegha magazini gha Gongwe la Mulinda umo mukaŵa zgoro. Ntheura nkhakhumbisiska kumanya vinandi vya Ŵakaboni ŵa Yehova, chifukwa mabuku ghawo ghakazgora mafumbo ghane ghose. Ndipo mazgoro agha ghakaŵa gha mu Baibolo. Nkhalutilira kusambira na kamsungwana aka. Ndipo pati pajumpha chaka nkhabatizika kuŵa Kaboni wa Yehova. *

PHINDU ILO NKHASANGA:

Nati nakhorwa na mazgoro gha mafumbo ghane, nkhakhumbanga kuphalirako waliyose. (Mateyu 12:35) Pakwamba ŵabali ŵane ŵakasuskanga ivyo nkhasambira. Kweni pati pajumpha nyengo ŵakaleka. Nyengo iyo amama ŵakaŵa pafupi kufwa ŵakamba kusambira Baibolo. Nangauli apo ŵakafwanga ŵakaŵa kuti ŵandabatizike, kweni nkhugomezga kuti ŵakakhumbanga kuteŵetera Yehova.

Mu 1978, nkhatengwa kwa Kaboni wa Yehova, Elias Kazan. Mu 1981, ine na mfumu wane Elias tikachemeka ku Beteli ya ku United States. * Kweni chachitima ntchakuti, tati tateŵetera Chiuta kwa vyaka vinayi, Elias wakafwa. Nangauli nkhaŵa chokoro, kweni nkhalutilira na uteŵeti wa pa Beteli, uwo ukanovwira kuti niwonenge vinthu mwakwenelera ndiposo kuti niŵenge wakukondwa.

Mu 2006, nkhatengwaso kwa Richard Eldred, uyo nayo wakuteŵetera pa Beteli. Ine na mfumu wane Richard, ndise ŵakukondwa kuti tili na mwaŵi wakuteŵetera pa Beteli. Nili wakukondwa chifukwa namumanya makora Chiuta kweniso kuti nkhasanga mazgoro gha mafumbo ghane. Ndipo mafumbo ghatatu agho kamsungwana kakanifumba ndigho ghakanovwira chomene.

^ ndime 16 Kamsungwana aka pamoza na ŵana ŵanyake mu banja lakwawo ŵakawovwira ŵasambizgi ŵankhondi kuti ŵasambirenge Baibolo na kusopa Yehova.

^ ndime 18 Zina lakuti Beteli, likung’anamura “Nyumba ya Chiuta.” Ntheura maofesi gha Ŵakaboni ŵa Yehova pa charu chose ghakumanyikwa na zina ili. (Genesis 28:17, 19) Ŵanthu awo ŵakugwira ntchito pa Beteli ŵakovwira pa ntchito ya kupharazga.