Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  April 2015

 KUCHEZGA NA MUNTHU

Chifukwa Wuli Tikwenera Kukumbukira Nyifwa ya Yesu?

Chifukwa Wuli Tikwenera Kukumbukira Nyifwa ya Yesu?

Mu nkhani iyi muwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitira pakuchezga na ŵanthu nkhani za mu Baibolo. Titore kuti Tiwonge ni Kaboni wa Yehova wakuchezga na Takondwa.

“LUTILIRANI KUCHITA ICHI KUTI MUNIKUMBUKENGE”

Tiwonge: Nkhakondwa chomene kuti sabata yamara mukiza ku Nyumba ya Ufumu kuzakakumbukira nyifwa ya Yesu. * Pali fumbo lililose na umo mukawonera?

Takondwa: Enya, vinyake nkhapulikiska yayi. Ine nkhumanya kuti ŵanthu ŵakukumbukira kubabika kwa Yesu pa Khisimasi na kuwuka kwake pa Isitara. Kweni nindapulikepo vyakukumbukira nyifwa yake.

Tiwonge: Mukuneneska, ŵanthu ŵanandi ŵakumanya Khisimasi na Isitara. Kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuwona kuti ntchakuzirwa chomene kukumbukira nyifwa ya Yesu. Para mungakhumba ningamulongosolerani chifukwa chake.

Takondwa: Longosorani.

Tiwonge: Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukumbukira nyifwa ya Yesu chifukwa ndimo iyo wakayowoyera. Kasi mwakumbuka ivyo vikachitika usiku pambere Yesu wandafwe?

Takondwa: Enya, para wakarya monesko na ŵasambiri ŵake?

Tiwonge: Ni nthena nadi. Ukuchemekaso kuti Mugonero wa Fumu. Panyengo iyi, Yesu wakaŵaphalira ŵasambiri ŵake umo ŵangachitira. Mungaŵerengako pa Luka 22:19?

Takondwa: Oho. Pakuti: ‘Kweniso wakatora chingwa, wakawonga, wakachimenya na kuŵapa, wakati: ‘Ichi chikwimira thupi lane ilo lipelekekenge chifukwa cha imwe. Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.’’

Tiwonge: Tawonga, mwaŵerenga makora. Wonani mazgu gha umaliro gha vesi ili ghakuti: “Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.” Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵamukumbukirenge na chifukwa icho ŵakwenera kuchitira nthena. Wakaŵaphaliraso kuti wakomekenge chifukwa cha iwo. Yesu wakayowoya ivi pa Mateyu 20:28. Wakati: “Nga umo Mwana wa munthu wakiza kuzakateŵetereka chara, kweni kuteŵetera na kupeleka umoyo wake kuŵa chiwombolero cha ŵanandi.” Mwakudumura tingati ndicho chifukwa Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukumbukira nyifwa ya Yesu chaka chilichose. Nyifwa yake yikovwira waliyose uyo wakupulikira kuti wazakasange umoyo wamuyirayira.

CHIFUKWA WULI PAKAKHUMBIKWANGA SEMBE?

Takondwa: Nili kupulikapo ŵanthu ŵakuyowoya kuti Yesu wakatifwira kuti tisange umoyo. Kweni ine nkhupulikiska yayi icho ŵakung’anamura.

 Tiwonge: Mukuneneska, mbanandi yayi ŵakupulikiska. Nkhani iyi njakusuzga nadi kuti munthu wayipulikiske. Kweni njakuzirwa chomene kuti muyimanye. Ka tingalutilira kuchezga?

Takondwa: Enya, palije suzgo.

Tiwonge: Oho. Lekani nimulongosolerani nkhani iyi, chifukwa nkhaŵerengapo.

Takondwa: Ningawonga.

Tiwonge: Kuti tipulikiske vya sembe chakwamba timanye ivyo Adamu na Eva ŵakananga mu munda wa Edeni. Tiyeni tiŵerenge Ŵaroma 6:23. Kasi mungaŵerenga?

Takondwa: Oho. Pakuti: “Malipiro agho kwananga kukupeleka ni nyifwa, kweni chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.”

Tiwonge: Nawonga. Para mungawona mazgu ghakwamba ghakuti: “Malipiro agho kwananga kukupeleka ni nyifwa.” Ili ni dango ilo Chiuta wakapeleka kale kwa Adamu na Eva. Pakwamba, Adamu na Eva ŵakaŵa ŵakwananga yayi ndipo mphanyi ŵakababa ŵana ŵarunji. Ndipo nyifwa nayo mphanyi kulije. Adamu na Eva pamoza na ŵana ŵawo mphanyi ŵakukhala kwamuyirayira. Kweni imwe mukuwona wuli, ndimo vinthu viliri?

Takondwa: Yayi. Adamu na Eva ŵakarya chipambi chakukanizgika.

Tiwonge: Mwaneneska. Adamu na Eva ŵakapulikira Chiuta yayi, ŵakananga. Ŵakasankha ŵekha kuti ŵaŵe ŵakwananga. Ndipo ivyo ŵakasankha vili kwambiska masuzgo na kwa ise wuwo.

Takondwa: Mukung’anamurachi?

Tiwonge: Icho nkhung’anamura ni ichi. Niyelezgere nthe. Kasi muli kuphikapo chikondamoyo?

Takondwa: Enya, nili kuphikapo.

Tiwonge: Tiyelezgere kuti mwagura sefuliya ndipo mukukhumba kuphikamo chikondamoyo. Pambere mundaphikemo mbwe sefuliya yawa pasi nakudifuka. Kasi ntchivichi icho chichitikenge na chikondamoyo icho muphikengemo? Asi nacho chiŵenge chakudifuka?

Takondwa: Enya.

Tiwonge: Ndimo viliri na Adamu na Eva. Ŵakasankha kuleka kupulikira Chiuta. Ivyo ŵakachita vingayana waka na sefuliya iyo yadifuka, panji kuti ŵakananga pakuleka kupulikira Chiuta. Pakuti ivi vikachitika pambere ŵandababe ŵana, ŵana wose awo ŵakababika ŵakaŵa ŵakwananga nga umo vikuŵira na chikondamoyo icho ŵaphikira mu sefuliya yakudifuka. Mu Baibolo lizgu lakuti “kwananga” likung’anamura kuchita viheni kweniso kwananga uko tili kuhara kufuma kwa Adamu. Ise tindachitepo kwananga uko wakachita Adamu nakuti panyengo iyo tikaŵa kuti tindababike, kweni ndise ŵakwananga chifukwa tili kufuma kwa iyo ntheura tikufwa. Lekani pa Ŵaroma 6:23 pakuti malipiro gha kwananga ni nyifwa.

Takondwa: Apa Chiuta wakachita makora yayi, tisuzgikenge ndise uku wakananga ni Adamu na Eva!

Tiwonge: Nkhumupulikiskani, vingawoneka nadi nga wandachite makora. Lekani Chiuta uyo ni murunji wakadumura kuti Adamu na Eva ŵafwe chifukwa cha ivyo ŵakachita. Kweni ise wali kutileka waka yayi. Chiuta wakatuma mwana wake Yesu kuti watifwire. Tiyeni tiwoneso pa Ŵaroma 6:23. Pakwamba na mazgu ghakuti: “Malipiro agho kwananga kukupeleka ni nyifwa.” Kweni likuyowoyaso kuti “Chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.” Nyifwa  ya Yesu yikutovwira kuti tizawombokwe ku kwananga na nyifwa. *

SEMBE NTCHAWANANGWA CHIKURU CHAKUFUMA KWA CHIUTA

Tiwonge: Pali fundo yinyake mu vesi ili iyo nkhukhumba kuti tidumbiskane.

Takondwa: Ni njini?

Tiwonge: Lemba ili likuti: “Chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.” Usange Yesu wakasuzgika na kutifwira, chifukwa wuli vesi ili likuti sembe ‘ntchawanangwa icho Chiuta’ wali kupeleka m’malo mwakuti ‘ntchawanangwa icho Yesu wali kupeleka’? *

Takondwa: Nadi. Nkhumanya yayi.

Tiwonge: Chiuta wakalenga Adamu na Eva. Ndipo iwo ŵakamunangira apo ŵakaleka kumupulikira mu munda wa Edeni. Chiuta vikamuŵinya chomene apo iwo ŵakagaluka. Kweni nyengo yeneyiyo Yehova wakayowoya nthowa yakumazgira suzgo ili. * Wakatuma mwana wake Yesu kwiza pa charu chapasi kuzakapeleka umoyo wake kuŵa sembe ya kutiwombora. Sembe iyi ntchawanangwa nadi cha kufuma kwa Chiuta. Paliso chinyake icho tikuyowoyera kuti sembe ntchawanangwa chakufuma kwa Chiuta. Kasi muli kughanaghanirapo umo Chiuta wakajipulikira apo mwana wake wakakomekanga?

Takondwa: Yayi, nindaghanaghanirepo.

Tiwonge: Nawona tuvidoli, ka muli na ŵana?

Takondwa: Enya, nili na ŵaŵiri, kanyamata na kasungwana.

Tiwonge: Imwe pakuŵa mupapi mukwenera kumanya umo Yehova wakajipulikira. Kasi mukuwona kuti Yehova wakajipulika wuli apo Mwana wake ŵakamukakanga, kumuseka, kumutimba, kumukhoma pa khuni, na kumuleka kuti wafwe?

Takondwa: Nindaghanaghanirepo. Kweni vikwenera kuti vikamuŵinya chomene.

Tiwonge: Enya nadi, nangauli ntchakusuzga kumanya umo wakajipulikira pa zuŵa ilo kweni fundo njakuti vikamuŵinya. Ndipo tikumanya chifukwa icho wakazomerezgera kuti Mwana wake wasuzgike. Lemba la Yohane 3:16 ndilo likulongosora makora chifukwa ichi. Mungaŵerenga lemba ili.

Takondwa: Oho. Likuti: “Pakuti Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.”

Sembe ya kuwombora ntchawanangwa chikuru icho Yehova wali kutipa chifukwa chakuti wakutitemwa

Tiwonge: Nawonga. Wonani kukwambilira kwa vesi ili. Likuti: “Chiuta wakachitemwa chomene charu.” Fundo yikuru apa ni chitemwa. Lekani Chiuta wakatuma Mwana wake kuti watifwire. Sembe ya kuwombora ntchawanangwa chikuru icho Yehova wali kutipa chifukwa chakuti wakutitemwa. Lekani chaka chilichose Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukumbukira nyifwa ya Yesu. Kasi mwapulikiska ivyo tadumbiskana?

Takondwa: Enya napulikiska. Nawonga chomene pakunilongosolera makora nkhani iyi.

Kasi muli na fumbo pa ivyo Baibolo likusambizga? Kasi pali vinthu ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga, kweni imwe mukuvipulikiska yayi? Usange ni nthena, fumbani yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova kuti wamulongosolerani.

^ ndime 5 Chaka chilichose Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukumbukira nyifwa ya Yesu. Chaka chino tikumbukirenge pa Chinkhondi, Epulero 3.

^ ndime 32 Nkhani yakunthazi yizamulongosora umo sembe ya Yesu yizamutovwilira kuti tizawombokwe ku kwananga. Kweniso ivyo tingachita kuti tizakasange vitumbiko.

^ ndime 36 Baibolo likuti Chiuta na Yesu ŵakuyana yayi. Kuti mumanye vinandi wonani chipaturo 4 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.