Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  March 2015

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Maso Ghakovwira Jairo Kuteŵetera Yehova

Maso Ghakovwira Jairo Kuteŵetera Yehova

Jitorani kuti ndimwe wakupendera ndipo viŵaro vinu vyose vikugwira ntchito yayi kupaturako maso. Ndimo mukuru wane Jairo waliri. Kweni ngwakukondwa. Pambere nindalongosore chifukwa icho wakukondwera, lekani nimuphalirani nkhani yake yose.

Jairo wali kubabika na nthenda yinyake ya ku wongo (spastic quadriplegia). * Ntheura vigaŵa vinandi vya thupi lake vikugwira ntchito yayi. Pakuti wongo wake uli na suzgo, wangaponya mawoko panji malundi mwambura kumanya. Ntheura nyengo zinyake wakujipweteka, kweniso kupweteka awo ŵali pafupi. Chachitima ntchakuti nyengo zinyake mawoko na malundi ghake ŵakughakakilira ku njinga yake iyo wakukhalapo kuti waleke kujipweteka kweniso kupweteka ŵanji.

WAKAPULIKANGA VYAKUŴINYA CHOMENE

Jairo wakapulikanga vyakuŵinya chomene apo wakakuranga. Apo wakaŵa na myezi yitatu wakamba kuzinduka pafupipafupi. Pakuti wakazindukanga, amama ŵakamukoranga mwankhongono na kuchimbilira nayo ku chipatala. Nyengo zinyake ŵakaghanaghananga kuti wafwa.

Chifukwa chakuti ŵakamukoranga na nkhongono, mukuluta kwa nyengo suzgo likasazgikira. Apo wakaŵa na vyaka 16, wakasangika na suzgo mu chiwuno ndipo ŵakamuchita opareshoni. Nkhukumbuka kuti usiku wose wakaliranga chifukwa cha vyakuŵinya.

Pakuti ngwakupendera wangachita yayi vinthu payekha. Kanandi amama na adada ndiwo ŵakumulyeska, kumuvwalika, na kukamugoneka. Nangauli Jairo wakukhumbikwira wovwiri nyengo zose, kweni adada ŵakumukumbuskanga kuti Yehova ndiyo wakumovwira chomene.

IVYO ŴAKACHITA KUTI ŴAMBE KUYOWOYESKANA

Ŵapapi ŵithu Mbakaboni ŵa Yehova ndipo kwambira apo Jairo wakaŵa kamwana ŵakamuŵazgiranga nkhani za mu Baibolo. Ŵakamanya kuti munthu wangaŵa wakukondwa para wali paubwezi na Chiuta. Nangauli ngwakupendera, suzgo lake lizamumara kunthazi. Kweni kanandi ŵapapi ŵakakayikiranga usange Jairo wangamanya ivyo Baibolo likusambizga.

Apo Jairo wakaŵa mwana, zuŵa linyake adada ŵakamufumba kuti: “Jairo, kasi ungayowoya nane?” Ndipo ŵakayowoyaso kuti: “Para ukunitemwa nadi yowoya.” Adada ŵati ŵamupempha kuti wayowoye, Jairo masozi ghakamba kufuma. Nangauli wakakhumbisiska kuti wayowoye, kweni ivyo wakayowoya vikapulikikwa yayi. Adada  chitima chikaŵakora kuwona Jairo wakulira. Kweni ivi vikalongora kuti wakapulika ivyo adada ŵakayowoya. Suzgo likaŵa lakuti wakatondekanga kuyowoya.

Pati pajumpha nyengo yichoko waka, ŵapapi ŵakamba kuwona kuti nyengo zinyake Jairo wakendeskanga maso mwakuti wayowoye ivyo wakukhumba. Nyengo zinyake Jairo vikamuŵinyanga kuwona kuti wakutondeka kulongosora ivyo wakukhumba. Jairo wakamba kukondwa wati wawona kuti ŵapapi ŵamba kumanya ivyo wakung’anamura para wakwendeska maso, na kumuchitira ivyo wakukhumba. Vikaŵa nga wakuyowoya kuti nawonga chomene.

Dokotala wakovwira awo ŵali na suzgo lakuyowoya wakasachizga kuti tiwuskenge mawoko para tikukhumba kuti wazgore kuti enya panji yayi. Woko lamalyero kwimira enya, lamazere kwimira yayi. Ntheura wakadodoliskanga woko ilo likukolerana na ivyo wakukhumba.

CHINTHU CHAPADERA CHOMENE PA UMOYO WA JAIRO

Katatu pa chaka, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuŵa na maungano ghakurughakuru ndipo pa maungano agha pakuŵa nkhani za mu Baibolo. Nyengo zose Jairo wakukondwa chomene na nkhani ya ubatizo. Zuŵa linyake apo wakaŵa na vyaka 16, adada ŵakamufumba kuti: “Jairo, kasi ukukhumba kubatizika?” Jairo wakadodoliska woko la malyero kulongora kuti wakukhumba kubatizika. Adada ŵakamufumbaso kuti: “Kasi wamulayizga Yehova mu lurombo kuti umuteŵeterenge umoyo wako wose?” Jairo wakadodoliskaso woko lamalyero la adada. Apa vikalongora kuti Jairo wakasankha kuti wateŵeterenge Yehova.

Wati wategherezgapo nkhani zinandi, Jairo wakamanya kuzirwa kwa ubatizo. Ntheura mu 2004 wakazgora fumbo lakuzirwa chomene ilo wakaŵa kuti wandafumbikepo. Fumbo ili likaŵa lakuti: “Kasi wajipeleka kwa Yehova kuti wuchitenge khumbo lake?” Pakuzgora fumbo ili wakakwezga maso chifukwa ndimo ŵakamuphalilira. Ntheura wakabatizika kuŵa Kaboni wa Yehova apo wakaŵa na vyaka 17.

WAKAŴIKAPO MTIMA KUTEŴETERA YEHOVA

Mu 2011, pakasangika nthowa yinyake yakuyowoyeskerana na Jairo. Nthowa iyi ni kompyuta iyo wakugwiliskira ntchito maso. Pakompyuta iyi pakuŵa vithuzithuzi. Para waphayira pa chithuzi  icho wasankha, vili nga wadofya batani. Ntheura yikufumiska mazgu agho ŵanthu ŵakupulika.

Jairo wakamba kupulikiska makora Baibolo ndipo wakaŵa na khumbo lakovwira ŵanyake kuti ŵamanye Yehova. Para tili kunyumba tikusambilirathu vyakuti tikayowoyepo ku Nyumba ya Ufumu. Panyengo iyi, Jairo wakulaŵiska ine na kompyuta yake. Para wachita nthena ndikuti wakunikumbuska kuti nilembe fundo iyo wangakayowoyapo ku Nyumba ya Ufumu.

Mu Nyumba ya Ufumu para wakukhumba kuyowoyapo, wakulaŵiska vithuzi ivyo vili pa kompyuta na kusankhapo, ndipo mazgu ghakupulikikwa pa kompyuta. Para wayowoyapo wakumwemwetera. Alex uyo njumoza wa ŵabwezi ŵake wakati: “Nyengo zose nkhukhozgeka chomene para napulika zgoro lake.”

Para wakukhumba kuyowoyapo mu Nyumba ya Ufumu kweniso kuphalirako ŵanyake vya mu Baibolo, Jairo wakugwiliskira ntchito kompyuta

Jairo wakuthembaso maso ghake kuti waphalireko ŵanji za chigomezgo chake. Wakuchita nthena mwa kuphayira pa chithuzi icho chikulongora kuti ŵanthu na vinyama ŵazamukhala pamoza mwa mtende mu paradiso. Para waphayira, kompyuta yake yikufumiska mazgu. Yikuti, “Ivi ndivyo Baibolo likulayizga kuti charu chose chizamuŵa paradiso ndipo pazamuŵavya matenda na nyifwa, Uvumbuzi 21:4.” Para munthu wakukhumba kumanya vinandi, wakuphayiraso pa chithuzi chinyake ndipo kompyuta yikufumiska mazgu ghakuti, “Kasi mungatemwa kuti nisambirenge namwe Baibolo?” A sekuru ŵakazomera kuti ŵasambirenge Baibolo. Chakukondweska ntchakuti Jairo wali kusambizga Baibolo a sekuru ndipo ŵakabatizika mu Ogasiti 2014 pa ungano wa chigaŵa uwo ukachitikira ku Madrid.

Ŵasambizgi ku sukulu ŵakuwona kuti Jairo wakuŵikapo mtima chomene kuteŵetera Yehova. Rosario uyo ni dokotala wakati: “Para nkhukhumba kunjira chisopa, ninganjira cha Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhuwona kuti Jairo wali na chipulikano chakukhora ndipo chikumovwira kuŵa wakukondwa nangauli wali mu suzgo.”

Nyengo zose Jairo wakukondwa para nkhuŵazga lemba la Yesaya 35:6. Lemba ili likuti: ‘Wakupendera wazamuduka nga ni mbaŵala, lulimi lwa mbuwu luzamwimba.’ Nangauli nyengo zinyake wakuŵa na chitima kweni kanandi wakuŵa wakukondwa. Wakukondwa chifukwa chakuti wali paubwezi na Yehova kweniso Ŵakhristu ŵanyake mu mpingo. Uwu mbukaboni wakuti para munthu wakuteŵetera Yehova wakuŵa wakukondwa nangauli wangaŵa na masuzgo.

^ ndime 5 Spastic quadriplegia ni nthenda yakofya chomene ya ku wongo. Nyengo zinyake munthu wangatondeka kunyoloska na kukhwinyatiska mawoko na malundi, kweniso singo yingatondeka kukhora.