‘Munthu waliyose waryenge na kumwa na kusekelera mu mulimo wake. Ntchawanangwa cha Chiuta.’ (Mupharazgi 3:13) Yehova wakukhumba kuti tikondwenge, ntheura wakutiphalira umo tingachitira. (Yesaya 48:17) Wakutiphalira kwizira mu Mazgu ghake Baibolo. Ulongozgi wakulondezgapo uwu ungawovwira kuti mukhorwenge na ntchito iyo mukugwira.

WONANI NTCHITO MWAKWENELERA

Kwali mukugwira ntchito ya mu ofesi, panji ya mawoko, manyani kuti ‘ntchito yiliyose iyo munthu wakugwira yili na phindu.’ (Zintharika 14:23) Yikutovwira kusanga vinthu ivyo tikukhumba. Nangauli Yehova wali kutilayizga kuti watipenge ivyo tikukhumba para tikumusopa na mtima wose, kweni tikwenera kulimbikira ntchito. (Mateyu 6:31, 32) Nadi, tikwenera kuchitapo kanthu.—2 Ŵatesalonika 3:10.

Ntheura ntchito njakuzirwa, yikutovwira kusanga ivyo tikukhumba. Ndipo tikwenera kugwira ntchito kuti tifiske udindo withu. Joshua wakati: “Para ntchito iyo ukugwira yikukovwira kusanga vyakukhumbikwa, mbwenu njiwemi.”

Kweniso munthu wakuchindikika para wakulimbikira ntchito nangauli ntchipusu yayi kugwira ntchito yinonono. Nangauli ntchito yingaŵa yinonono, kweni para munthu wagwira mwakugomezgeka wakuŵa ŵakukondwa. Mwakupambana na ivyo ŵanthu ŵakuyowoya, ise tikuwona kuti ntchito zinonono ni zakuzirwa. (Zintharika 26:14) Ntchito yingatovwira kuti tiŵe ŵakukondwa. Aaron uyo wazunulika mu nkhani  iyo yajumpha, wakati: “Nkhukondwa para nagwira ntchito zuŵa lose. Nyengo zinyake nkhuŵa kuti navuka chomene nangauli ntchito iyo nagwira ŵanji ŵangayiwona yayi, ndipouli nkhumanya kuti nachita chinthu chakuzirwa.”

LIMBIKIRANI NTCHITO

Baibolo likuyowoya za munthu “waluso pa mulimo wake” kweniso mwanakazi uyo ‘wakukondwa kugwira ntchito na mawoko ghake.’ (Zintharika 22:29; 31:13) Vikuchitika vyekha yayi kuti munthu waŵe waluso. Ŵanandi ŵakukondwa yayi kugwira ntchito iyo ŵakuyimanya makora yayi. Panji lekani ŵakukondwa yayi na ntchito yawo ndipo ŵakuŵikapo mtima yayi kuti ŵayimanye makora.

Kweni unenesko ngwakuti, munthu wangakondwa na ntchito yiliyose usange wakuyiwona mwakwenelera ndipo wakuŵikapo mtima kuti wayimanye. William wa vyaka 24, wakati: “Para munthu wakulimbikira ntchito na kuwona uwemi wake, wakuŵa wakukondwa ndipo wakuchita vyose ivyo vikukhumbikwa pa ntchito.”

GHANAGHANIRANI UMO NTCHITO YINU YIKOVWILIRA ŴANJI

Lekani kughanaghanira waka vya ndalama izo mukusanga. Mungachita makora kujifumba mafumbo agha: Chifukwa wuli ntchito iyi njakuzirwa? Kasi ntchivichi chingachitika usange yindachitike panji usange yindachitike makora? Kasi yikovwira wuli ŵanji?

Fumbo laumaliro ili ndakuzirwa chomene kughanaghanirapo, chifukwa ntchito yikuŵa yakukondweska para yikovwira ŵanji. Yesu wakati: “Muli kukondwa kukuru mu kupeleka kuluska mu kupokera.” (Milimo 20:35) Para tikulimbikira ntchito, yikovwira makasitomara na mabwana ghithu pera yayi. Ŵanyake awo yikuŵawovwira mba munyumba yithu kweniso ŵanyithu.

Ŵamunyumba yithu. Para dada wakulimbikira ntchito wakovwira ŵamunyumba yake pa vigaŵa viŵiri. Chakwamba, wakuwoneseska kuti ŵamunyumba yake ŵali na chakurya, vyakuvwara na pakugona. Para wachita nthena ndikuti ‘wakupwelelera awo mbake’ umo Chiuta wakukhumbira. (1 Timote 5:8) Chachiŵiri, wakusambizga ŵanyake uwemi wa kulimbikira ntchito. Shane uyo wazunulika mu nkhani iyo yajumpha, wakati: “Adada ŵane ŵakulimbikira ntchito ndiposo mbakugomezgeka chomene pa ntchito yawo yaukalipentala. Nasambirako ntchito za mawoko, nga nkhuzenga ndipo nkhovwira ŵanji.”

Ŵanyithu. Paulosi wakachiska Ŵakhristu kuti ‘ŵagwirenge ntchito mwakuti ŵaŵe na kanthu kakuti ŵamupeko uyo wakusoŵerwa.’ (Ŵaefeso 4:28) Para tikulimbikira ntchito tikovwira banja lithu kweniso ŵakusoŵerwa. (Zintharika 3:27) Ntheura tikuŵa ŵakukondwa chifukwa tikovwira ŵanyithu.

 CHITANI VINANDI

Yesu wakati: ‘Usange munyake wamazaza wakuchichizga kuchita mulimo kilomita limoza, ulute nayo makilomita ghaŵiri.’ (Mateyu 5:41) Kasi mungalondezga wuli fundo iyi apo mukugwira ntchito? M’malo mwakugwira waka ntchito iyo mwapika, sangani mpata kuti musazgireko. Ŵani na chilato kuti mugwirenge makora ntchito yinu kweniso mwaluŵiro. Nanga ntchito yingaŵa yichoko wuli, ŵikanipo mtima kuti mugwire makora.

Para tikuchita nthena, tikuŵa ŵakukondwa na ntchito chifukwa tikugwira na mtima wose. Tikugwira kwambura kuchichizgika. (Filemoni 14) Nkhani iyi yikutikumbuska fundo iyo yili pa Zintharika 12:24, iyo yikuti: ‘Woko la ŵachitatata liwusenge, kweni ŵakata ŵathereskekenge na kuzgoka ŵantchito.’ Mbunenesko kuti mbachoko waka awo ŵangazgoka nadi ŵazga mwakuyana na lemba ili. Ndipouli, munthu mukata wakuŵa muzga chifukwa nyengo zose wakuwona kuti ŵanji ŵakumuchichizga kuti wamalizge ntchito. Kweni uyo wakulimbikira, na kuchita vinandi chifukwa chakuti wakhumba yekha, wakuŵa wakukondwa. Ndipo wakuŵa bwana pa ntchito yake.

ŴIKANI NTCHITO PAMALO GHAKWENELERA

Munthu wakulumbika para wakulimbikira ntchito, nakuti Baibolo likutichiska kuti tilimbikirenge ntchito. (Zintharika 13:4) Kweni fundo iyi yikung’anamura kuti nyengo zose tikhalirenge waka kugwira ntchito yayi. Lemba la Mupharazgi 4:6 likuti: ‘Woko limoza lakuzura na chimango ndiwemi kwakuluska mawoko ghaŵiri ghakuzura na suzgo na kukweŵeka kwa mtima.’ Kasi fundo njakuti wuli? Munthu uyo wakupumura yayi wangakondwa yayi na ntchito chifukwa yikumumalira nyengo na nkhongono zake. Ntchito yake yikuŵa yambura phindu chifukwa vili nga ‘wakuchimbizga waka mphepo.’

Baibolo likutovwira kuti tiwonenge ntchito mwakwenelera. Nangauli likuti tilimbikirenge ntchito, kweni likutiso ‘tisandenge vinthu ivyo ni vyakuzirwa chomene.’ (Ŵafilipi 1:10) Kasi vinthu vyakuzirwa chomene ni vichi? Ni vinthu vyauzimu, nga nkhuŵazga Mazgu gha Chiuta na kughanaghanirapo, kuchezga na banja lithu kweniso ŵabwezi ŵithu.

Awo ŵakuwona ntchito mwakwenelera, nyengo zose ŵakuŵa ŵakukondwa. William uyo tangumuzunura pakwamba, wakati: “Bwana wane wakale wakuchita mwamahara chomene pa nkhani ya ntchito. Wakukolerana na makasitomara ghake. Nangauli wakulimbikira chomene ntchito, kweni zuŵa lililose wakuchezga na kusopa na banja lake. Njumoza wa ŵanthu awo mbakukondwa chomene.”