• CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1987

  • UKO WAKABABIKIRA: AZERBAIJAN

  • KALE: ADADA ŴAKAŴA MUSILAMU, AMAMA MUYUDA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni ya Baku mu charu cha Azerbaijan. Kukwithu tiliko ŵaŵiri ndipo ine ndine wachiŵiri. Adada ŵakaŵa Musilamu ndipo amama ŵakaŵa Muyuda. Nangauli ŵakaŵa ŵakupambana vigomezgo, ŵakatemwananga. Para adada ŵakaziŵizganga kurya pa nyengo ya Ramadan, amama ŵakaŵawovwiranga. Ndipo adada nawo ŵakawovwiranga amama pa nyengo ya Paska. Mu nyumba yithu tikaŵa na Koran, Tora, na Baibolo.

Ine nane nkhaŵa Musilamu. Nangauli nkhagomezganga kuti Chiuta waliko, kweni nkhaŵa na mafumbo ghanandi agho ghakanizizikanga. Nkhajifumbanga kuti, ‘Chifukwa wuli Chiuta wali kutilenga uku wakumanya kuti tisuzgikenge umoyo wose kweniso para tafwa na kukaphyaso ku moto kwamuyirayira?’ Ŵanthu ŵakaniphaliranga kuti vyose ivyo vikuchitika ni khumbo la Chiuta, ntheura nkhajifumbanga kuti, ‘Kasi Chiuta wakwambiskira dala masuzgo kuti ŵanthu ŵasuzgikenge?’

Apo nkhaŵa na vyaka 12 nkhamba kuchita namazi. Namazi ni malurombo gha Chisilamu agho ghakuchitika kankhondi pa zuŵa. Pa nyengo iyi adada ŵakatuma ine na mukuru wane ku sukulu za Chiyuda. Ku sukulu tikasambirangaso visambizgo vya Chiyuda vyakuchemeka kuti Tora kweniso chiyowoyero cha Chihebere. Pambere tindambe kusambira, tikalombanga dankha mwakuyana na umo Ŵayuda ŵakuchitira. Ntheura namulenji pa nyumba nkhachitanga vya Chisilamu, para nili ku sukulu vya Chiyuda.

Nkhaŵa wakukhumbisiska chomene kuti nisange mazgoro gha mafumbo agho nkhaŵa nagho. Kanandi nkhafumbanga asambizgi pa sukulu kuti: “Chifukwa wuli Chiuta wali kutilenga? Kasi Chiuta wakuŵawona wuli adada ŵane awo Mbasilamu? Adada ŵane ni munthu muwemi waka, kweni chifukwa wuli ŵakuti mbakufipirwa? Chifukwa wuli Chiuta wakaŵalenga? Nkhakhorwanga yayi na ivyo ŵakanizgoranga kweniso vikaŵa vyambura kupulikikwa.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Mu 2002, nkhaleka kumugomezga Chiuta. Tikati tasamukira ku Germany, nyengo  yichoko waka adada ŵakachita sitiroku ndipo ŵakazemphuka. Kwa vyaka vinandi nkhalomberanga banja lakwithu kuti liŵe na umoyo uwemi. Pakuti nkhamanyanga kuti Chiuta ndiyo wali na mazaza pa ŵamoyo na ŵakufwa, zuŵa lililose nkhamuŵeyeleranga kuti adada ŵaŵe makora. Nkhaŵa na chigomezgo chose kuti Chiuta wanizgorenge. Kweni adada ŵakafwa.

Nkhakhuŵara chomene pakuwona kuti Chiuta wandanizgore. Nkhajifumbanga kuti: ‘Panji ine ndine nkhulomba makora yayi, ‘panji vingaŵa kuti Chiuta ndiyo kulije.’ Nkhazizikika chomene ndipo nkhalekera papo kuchita namazi. Nkhalekaso kugomezga chisopa chilichose, ndipo nkhadumura kuti Chiuta kulije.

Pati pajumpha myezi 6, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakiza ku nyumba kwithu. Pakuti ine na mukuru wane vya Chikhristu vikendangako viŵi yayi, tikakhumbanga waka kuti tiŵasuske mwantchindi. Tikaŵafumba kuti: “Chifukwa wuli mwa Ŵakhristu mukusopa Yesu, mphinjika, Mariya, na vikozgo uku Malango 10 ghakukana?” Kweni Ŵakaboni aŵa ŵakatizgora makora kufuma mu Malemba kuti Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakwenera yayi kusopa vikozgo. Ndipo ŵakwenera kupemphera kwa Chiuta pera. Ivi vikanizizika chomene.

Pamasinda tikaŵafumbaso kuti: “Mukutipo wuli pa nkhani ya ŵachiuta ŵatatu? Usange Yesu ni Chiuta, chifukwa wuli wakiza pa charu chapasi na kukomeka na ŵanthu?” Apa napo ŵakazgoraso kufuma mu Baibolo. Ndipo ŵakalongosora kuti Yesu ni Chiuta yayi, kweniso wakuyana yayi na Chiuta. Ŵakaboni aŵa ŵakati lekani iwo ŵakugomezga yayi kuti kuli ŵachiuta ŵatatu. Nkhazizwa chomene ndipo mu mtima nkhaghanaghananga kuti ‘Mbakhristu ŵatesi.’

Nkhakhumbangaso kumanya chifukwa icho ŵanthu ŵakufwira kweniso icho Chiuta wazomerezgera kuti ŵanthu ŵasuzgikenge. Ŵakaboni aŵa ŵakanilongora buku lakuti Cimanyisko Ceneico Cikurongozgera ku Umoyo Wamuyirayira. * Mu buku ili mukaŵa mazgoro gha mafumbo ghane. Nyengo yeneyiyo ŵakamba kusambira nane Baibolo.

Nyengo yiliyose apo tikasambiranga, nkhasanganga mazgoro ghakukhorweska gha mafumbo ghane. Nkhamanya kuti zina la Chiuta ni Yehova. (Masalmo 83:18) Kweniso nkhamanya kuti Chiuta ntchitemwa. (1 Yohane 4:8) Ndipo wakalenga ŵanthu kuti waŵagaŵireko umoyo. Nkhamanyaso kuti nangauli Chiuta wazomerezga vinthu viheni kuchitika, kweni wakuvitinkha ndipo sonosono apa wavimazgenge. Nkhasambira kuti ŵanthu ŵakusuzgika chifukwa cha kugaluka kwa Adamu na Eva. (Ŵaroma 5:12) Ghanyake mwa masuzgo agha ni nyifwa. Kweni Chiuta wazamumazga nyifwa mu charu chiphya ndipo ŵazamuwuska ŵakufwa.—Milimo 24:15.

Nkhakhorwa na mazgoro gha mu Baibolo, ntheura nkhambaso kumugomezga Chiuta. Nati naŵamanya makora Ŵakaboni ŵa Yehova, nkhamanya kuti mbanthu ŵakukolerana pa charu chose. Nkhachontheka kuwona kuti ŵanthu aŵa ŵakutemwana chomene kweniso mbakukolerana. (Yohane 13:34, 35) Ivyo nkhasambira vyakukhwaskana na Yehova vikanovwira kuti niŵe na khumbo lakuti nimuteŵetere. Ntheura nkhasankha kuŵa Kaboni wa Yehova. Nkhabatizika pa Janyuwale 8, 2005.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Baibolo lanovwira chomene kuti niwonenge vinthu mwakwenelera. Nili na mtende wa mtima chifukwa chakumanya unenesko wakupulikikwa makora wakufuma mu Baibolo. Nkhukondwa chomene pakumanya kuti Chiuta wazamuwuska adada ŵane ndipo nizamuwonanaso nawo.—Yohane 5:28, 29.

Sono pajumpha vyaka 6 kufuma apo tikatolerana na Jonathan, uyo nayo ni Kaboni wa Yehova. Tose tikumanya kuti unenesko wakukhwaskana na Chiuta ngwambura kusuzga kupulikiska. Kweniso ni usambazi wapadera. Lekani nase tikuphalirako ŵanyithu ivyo tikugomezga kweniso vithu vyakukondweska ivyo tikulindilira. Sono nkhumanya kuti Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu ŵatesi yayi kweni Ŵakhristu ŵaunenesko.

^ ndime 15 Lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova kweni pasono ŵakusindikizgaso yayi.