Ŵanthu awo ŵali paubwezi ŵakuyowoyeskana. Ŵangayimbirana foni, kulemberana kalata, panji kutumirana imelu. Ntheura kuti tiŵe paubwezi na Chiuta tikwenera kuyowoyeskana nayo. Kasi tingayowoyeskana nayo wuli?

Para tikupemphera kwa Yehova, ndikuti tikuyowoyeskana nayo. Kweni para tikuyowoya na Chiuta vikupambana na para tikuyowoya na munthu munyithu. Tikwenera kukumbuka kuti tikuyowoya na Mlengi, uyo Ngwapachanya chomene. Ntheura tikwenera kuyowoya nayo mwantchindi. Kweni pali vinthu vinyake ivyo tikwenera kuchita kuti Chiuta wapulike malurombo ghithu. Tiyeni tiwonepo vitatu.

Chakwamba, tikwenera kupemphera kwa Yehova pera. Tikwenera yayi kupemphera kwa Yesu, kwa munthu, panji ku chikozgo. (Exodus 20:4, 5) Baibolo likuti: “Mu vinthu vyose, mu lurombo na ŵeyelero pamoza na kuwonga, madando ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta.” (Ŵafilipi 4:6) Chachiŵiri, tikwenera kupemphera mu zina la Yesu Khristu. Yesu wakati: “Palije uyo wakwiza ku Ŵadada kweni kwizira mwa ine.” (Yohane 14:6) Chachitatu, tikwenera kupemphera mwakukolerana na khumbo la Chiuta. Baibolo likuti: “Kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.” *1 Yohane 5:14.

Ŵanthu awo ŵali paubwezi ŵakuyowoyeskana

Ubwezi ungalutilira yayi para wakuyowoya ni munthu yumoza pera. Ntheura para Chiuta wakuyowoya nase titegherezgenge. Kweni kasi Chiuta wakuyowoya nase wuli?

Mazuŵa ghano, Yehova wakuyowoya nase kwizira mu Baibolo. (2 Timote 3:16, 17) Chifukwa wuli tikuyowoya nthena? Tiyelezgere kuti mubwezi winu wamulemberani kalata. Mwati mwaŵerenga kalata iyi mukuphalirako ŵanyinu kuti: “Mwapulika ivyo waniphalira mubwezi wane?” Nangauli mwayowoya nthena, kweni mwachita kuŵerenga mu kalata. Para mukuŵazga Baibolo, ndikuti Yehova wakuyowoya namwe. Lekani Gina, uyo tamuzunura mu nkhani yakwamba, wakati: “Kuti niŵe paubwezi na Chiuta nkhwenera kuŵazga Baibolo.” Kweniso wakati: “Pakuti nkhuŵerenga Baibolo zuŵa lililose, nili mubwezi wa Chiuta.” Para mukukhumba kuti Yehova wayowoyenge namwe, muŵerengenge Baibolo zuŵa lililose. Para muchitenge nthena, muŵenge paubwezi na Chiuta.

^ ndime 5 Kuti mumanye vinandi pa umo mungalombera kwa Chiuta, wonani chipaturo 17, mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.