Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  November 2014

 KUCHEZGA NA MUNTHU

Kasi Ufumu wa Chiuta Ukamba Pawuli Kulamulira?—Chigaŵa Chachiŵiri

Kasi Ufumu wa Chiuta Ukamba Pawuli Kulamulira?—Chigaŵa Chachiŵiri

Musi umu, muwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuzgolera mafumbo agho ŵanthu ŵakuŵafumba. Titore kuti a Manda, awo Mbakaboni ŵa Yehova, ŵizaso ku nyumba kwa a Kaunda.

KUWELERAMO MWAKUDUMURA LOTO LA NEBUKADINEZARA

A Manda: A Kaunda, nakondwa kuti tasanganaso. Nkhukondwa para sabata yiliyose tikudumbiskana vya Baibolo. * Kweni chakwamba muli wuli?

A Kaunda: Nili makora.

A Manda: Nakondwa kupulika kuti muli makora. Sabata yamara apo nkhaŵa pano tikadumbiskana chifukwa icho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezgera kuti Ufumu wa Chiuta ukamba kulamulira mu 1914. * Apo tikadumbiskananga tikasanga uchimi mu buku la Daniel chipaturo 4. Kasi mukukumbuka ivyo vili mu chipaturo ichi?

A Kaunda: Enya, chikuyowoya za loto la Themba Nebukadinezara lakukhwaskana na chikhuni chikuru.

A Manda: Mwazgora makora. Themba likalota chikhuni chikuru icho chikafika m’paka kuchanya. Likapulika mungelo wa Chiuta wakuyowoya kuti khuni ili lidumulike, kweni chisinkho chake ŵachileke. Ndipo para pajumpha “nyengo zinkhondi na ziŵiri” khuni ili lizamukuraso. * Tikadumbiskanaso kuti uchimi uwu ukafiskika mu vigaŵa viŵiri. Kasi mukukumbuka pakwamba apo uchimi uwu ukafiskika?

A Kaunda: Pakwamba ukafiskika kwa Nebukadinezara. Wakafuntha kwa vyaka 7, naneneska?

A Manda: Mwaneneska nadi. Nebukadinezara wakafuntha nadi kwa vyaka 7, ndipo ufumu wake ukatimbanizgika. Kweni kufiskika kukuru kwa uchimi uwu ni apo Ufumu wa Chiuta ukatimbanizgika kwa nyengo zinkhondi na ziŵiri. Nga umo tikawonera, nyengo zinkhondi na ziŵiri zikamba apo Yerusalemu wakaparanyika mu 607 B.C.E. Kwambira nyengo iyi, pa charu chapasi pakaŵavya themba lililose lakwimira Ufumu wa Chiuta. Kweni kuumaliro wa nyengo zinkhondi na ziŵiri, Yehova wakasora Themba liphya kuchanya. Ntheura tingati apo nyengo zinkhondi na ziŵiri zikamaranga ndipo Ufumu wa Chiuta ukambira kulamulira kuchanya. Ntheura tikadumbiskana kale apo nyengo zinkhondi na ziŵiri zikayambira. Ipo para tingamanya apo nyengo izi zikamalira, mbwenu chitiŵirenge chipusu kumanya chaka icho Ufumu wa Chiuta ukambira kulamulira. Tili limoza?

A Kaunda: Enya, nakuti apa mwanovwira kuti nikumbukire makora.

A Manda: Nawonga chomene. Ipo tiyeni tilutilire. Chakwamba tiyeni tiwone apo nyengo zinkhondi na ziŵiri zikamalira. Namalizga waka kuŵazga nkhani iyi kuti nikumbuke fundo zikuru. Lekani nimulongosolerani.

A Kaunda: Oho.

 NYENGO ZINKHONDI NA ZIŴIRI ZIKAMARA, MAZUŴA GHAUMALIRO GHAKAMBA

A Manda: Mu chigaŵa chakwamba cha uchimi uwo ukafiskika pa Nebukadinezara, nyengo zinkhondi na ziŵiri vikaŵa vyaka 7. Kweni kufiskika kukuru uko kukukhwaska Ufumu wa Chiuta, nyengo zinkhondi na ziŵiri ni vyaka 7 yayi, kweni nyengo yitali.

A Kaunda: Mukumanya wuli?

A Manda: Chifukwa chimoza icho tikuyowoyera nthena ntchakuti nyengo zinkhondi na ziŵiri zikamba apo Yerusalemu wakaparanyika mu 607 B.C.E. Usange tingapenda kwambira mu chaka ichi, vyaka 7 vikumalira mu 600 B.C.E. Kweni palije chilichose chapadera icho chikachitika chakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta. Kweniso nga umo tikadumbiskirana, apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi wakalongora kuti nyengo zinkhondi na ziŵiri zindamare.

A Kaunda: Mwaneneska nadi, nakumbuka sono.

A Manda: M’malo mwakughanaghana kuti ni vyaka 7, nyengo zinkhondi na ziŵiri yikwenera kuŵa nyengo yitali.

A Kaunda: So njitali wuli?

A Manda: Buku la Uvumbuzi likukolerana chomene na buku la Daniel ndipo lingatovwira kumanya utali wa nyengo zinkhondi na ziŵiri. Mwachiyelezgero likuvumbura kuti nyengo yimoza na nyengo ziŵiri na hafu ya nyengo, ni mazuŵa 1,260. * Nyengo yimoza na nyengo ziŵiri na hafu ya nyengo ni hafu ya nyengo zinkhondi na ziŵiri. Ntheura nyengo zinkhondi na ziŵiri ni mazuŵa 2,520. Tili lumoza?

A Kaunda: Enya, kweni nkhuwona yayi apo pakulongora kuti Ufumu wa Chiuta ukamba kulamulira mu 1914.

A Manda: Oho, lekani tiwone kukolerana kwake. Mu Baibolo, nyengo zinyake zuŵa limoza likwimira chaka. * Usange tingapulikiska fundo yakuti zuŵa limoza ni chaka, ndikuti nyengo zinkhondi na ziŵiri ni vyaka 2,520. Ndipo para vyaka ivi tingavipenda kwambira mu 607 B.C.E., kuluta munthazi, vyaka ivi vikumalira mu 1914. * Umo ndimo tikusangira chaka cha 1914 apo nyengo zinkhondi na ziŵiri zikamalira. Ndipo Yesu Khristu wakamba kulamulira mu Ufumu wa Chiuta. Nakuti mu 1914, ndimo vinthu vikuruvikuru ivyo Baibolo likayowoya vikambira kuchitika.

A Kaunda: Vinthu wuli?

A Manda: Wonani ivyo Yesu wakayowoya pa Mateyu 24:7. Pakuyowoya za nyengo iyo wazamwambira kulamulira kuchanya iyo wakati: “Mtundu uzamuwuka kwimikana na mtundu ndipo ufumu kwimikana na ufumu, ndiposo kuzamuŵa njara na vindindindi mu malo na malo.” Wonani kuti Yesu wakayowoyerathu kuti pa charu pazamuŵa njara na vindindindi panyengo iyo wazamwambira kulamulira. Asi vinthu ivi vikuchitika mu charu?

A Kaunda: Vikuchitika nadi.

A Manda: Mu vesi ili Yesu wakayowoyaso kuti pa charu pazamuchitika nkhondo. Nakuti buku la Uvumbuzi likayowoyerathu kuti nkhondo izi zizamuchitika waka ku malo ghamoza yayi, kweni pa charu chose. * Kasi mungakumbuka apo nkhondo yakwamba ya charu chose yikambira?

A Kaunda: Enya, mukaŵa mu 1914, chaka icho mukuti Yesu wakamba kulamulira kuchanya. Sono ndipo namba kuwamo.

A Manda: Tikupulikiska makora nkhani iyi para  tasanda uchimi wakuyowoya za nyengo zinkhondi na ziŵiri kweniso mauchimi ghanyake agho ghakuyowoya za mazuŵa ghaumaliro. Ŵakaboni ŵa Yehova mbakukhorwa kuti Yesu wakamba kulamulira kuchanya mu Ufumu wa Chiuta mu 1914. Kweniso ŵakumanya kuti mazuŵa ghaumaliro ghakambira mu chaka chenechichi. *

A Kaunda: Nichali kughanaghanirapo.

A Manda: Ntchakupulikikwa. Ndimo vikaŵiraso na ine, vikanitolera kanyengo kuti nipulikiske. Kweni mungawona kuti ivyo tadumbiskana vyamovwirani kumanya kuti ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga vikufuma mu Baibolo, nangauli Baibolo likuyowoyapo yayi vya chaka cha 1914.

A Kaunda: Ine icho mukundikondweskera ntchenechichi, chifukwa para mwayowoya fundo yikuŵa kuti yafuma mu Baibolo. Kweni ni na fumbo. Chifukwa wuli tazingilira kose uku, Chiuta wakalekerachi kuyowoya mu Baibolo kuti chaka cha 1914 ndicho Yesu wazamwambira kulamulira kuchanya?

A Manda: Ilo ni fumbo liwemi chomene. Kweni manyani kuti mu Baibolo muli mauchimi ghanandi agho tingamanya makora yayi ng’anamuro lake. Kweni fumbo ndakuti, chifukwa wuli Chiuta wakukhumba kuti para munthu wakuŵazga Baibolo wafwilirengepo kuti walipulikiske? Kasi mungatemwa kuti nizakagore fumbo ili ulendo unyake?

A Kaunda: Palije suzgo.

Kasi muli na fumbo pa ivyo Baibolo likusambizga? Kasi pali vinthu ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga, kweni imwe mukuvipulikiska yayi? Usange ni nthena, fumbani yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova para mwakumana nayo. Wazamukondwa chomene kumuzgorani.

^ ndime 5 Para Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambira Baibolo na munthu, kanandi ŵakudumbiskana dankha nkhani yimoza pa nyengo yimoza.

^ ndime 7 Wonani nkhani ya mutu wakuti, “Kuchezga na Munthu—Kasi Ufumu wa Chiuta Ukamba Pawuli Kulamulira?—Chigaŵa Chakwamba” mu Gongwe la Mulinda la Okutobala 1, 2014.

^ ndime 24 Wonani tchati la mutu wakuti “Loto la Nebukadinezara.”