Chithuzi cha ku Madrid, Spain, chakulongora kuti Satana wakuponyeka pasi

ROGELIO wakati: “Nkhakulira ku El Salvador, ndipo para nachita nkhwesa amama ŵakaniwofwanga kuti, ‘Satana uyo, wazamukutora!’ Ine nkhaŵazgoranga kuti, ‘Mulekani wize!’ Nkhugomezga Chiuta, Satana yayi.”

Kasi mukukolerana na ivyo mwana uyu wakayowoya? Pasi apa pali ivyo ŵanthu ŵakughanaghana, ndipo kasi ni fundo nji iyo imwe mukuwona kuti njaunenesko? Ŵanji ŵakuti:

  • Satana kulije, kweni ni viheni ivyo vikuchitika.

  • Satana waliko, kweni ngwakofya yayi ku ŵanthu.

  • Satana ntchilengiwa chauzimu icho chili na nkhongono ndipo wakupuluska ŵanthu.

Fundo yiliyose iyo yazunulika pachanya apa, pali ŵanthu ŵanandi awo ŵakuyigomezga. Kasi ntchakuzirwa nadi kumanya fundo iyo njaunenesko pa fundo izi? Enya, chifukwa usange Satana kulije, ndikuti awo ŵakuti waliko ŵapusikika. Ndipo usange Satana waliko kweni ngwambura kofya, ndikuti awo ŵakumopa ŵakuphyoka pawaka. Kweni usange Satana wakupuluska ŵanthu, ndikuti ngwakofya chomene kuluska umo ŵanandi ŵakughanaghanira.

Tiyeni tiwone umo Baibolo likuzgolera mafumbo agha: Kasi Satana ni njani? Ni vinthu waka viheni panji ni munthu wanadi? Usange ni munthu, kasi ngwakofya? Ndipo usange ngwakofya kasi mungajivikilira wuli?