Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PACHIKOPI | KASI SATANA WALIKO NADI?

Kasi Satana Ni Vinthu Waka Viheni Ivyo Vikuchitika?

Kasi Satana Ni Vinthu Waka Viheni Ivyo Vikuchitika?

Para tikuŵazga Baibolo, nyengo zinyake tingawona nga Satana ni vinthu waka viheni ivyo vikuchitika. Kweni kasi ndivyo Baibolo likusambizga? Usange mbunenesko, chifukwa wuli pera Baibolo likuti Satana wakayowoyanga na Yesu kweniso Chiuta? Tiyeni tiwone viyelezgero viŵiri pa nkhani iyi.

SATANA WAKAYOWOYA NA YESU

Apo Yesu wakambanga uteŵeti wake pa charu chapasi, Satana wakamuyezga katatu. Kakwamba, Satana wakakhumbanga kuti Yesu wazgore malibwe kuŵa vingwa mwakuti wajikondweske yekha. Kachiŵiri Satana wakakhumbanga kuti Yesu waŵikire dala umoyo wake pangozi kuti watchukirepo. Kachitatu, Satana wakaphalira Yesu kuti wamupenge maufumu ghose gha pa charu usange wangamusopako pachoko waka. Yesu wakakana vyose ivi, ndipo pa chiyezgo chilichose wakazunuranga Malemba.—Mateyu 4:1-11; Luka 4:1-13.

Kasi apa tingati Yesu wakayowoyanga na njani? Kasi tingati wakayowoyanga na uheni uwo ukaŵa mu mtima wake? Baibolo likuti: Yesu ‘wakayezgeka mu vyose nga ndise, ndipo wakakhalilira wambura kwananga.’ (Ŵahebere 4:15) Likutiso: ‘Wakachitapo kwananga chara, nesi upusikizgi kusangikamo mu mulomo wake.’ (1 Petrosi 2:22) Yesu wakalutilira kuŵa murunji na wakugomezgeka. Wakazomerezgapo yayi kuti wambe kuŵa na mtima uheni. Apa Yesu wakayowoyanga na chinthu chiheni icho chikaŵa mwa iyo yayi, kweni wakayowoyanga na Satana.

Ivyo ŵakadumbiskananga vikulongora kuti Satana ni munthu wanadi.

  • Kumbukani kuti Satana wakakhumbanga kupa Yesu maufumu ghose gha pa charu chapasi chikuru Yesu wamusopako. (Mateyu 4:8, 9) Ichi mphanyi chikaŵa chambura kupulikikwa Satana ŵaŵenge kuti ni munthu wanadi yayi. Kweniso Yesu wakamususkapo yayi kuti vinthu ivi vili mu mawoko yake.

  • Yesu wati wakana viyezgo vyose, Satana “wakafumako kwa iyo kulindilira m’pata unyake uwemi.” (Luka 4:13) Umo tawonera mu nkhani iyi, kasi tingati Satana ni vinthu waka viheni panji ni munthu wanadi?

  • Wonani kuti “ŵangelo ŵakiza na kwamba kumuteŵetera.” (Mateyu 4:11) Kasi ŵangelo aŵa, awo ni vilengiwa vyauzimu ŵakaŵa ŵanadi? Enya. Ipo ntchakupulikikwa yayi kuyowoya kuti Satana ni vinthu viheni ivyo vikuchitika, kweni ntchilengiwa chanadi chauzimu.

 SATANA WAKAYOWOYA NA CHIUTA

Ukaboni wachiŵiri wakulongora kuti Satana waliko nadi tikuwusanga mu buku la Job. Mu buku ili mavesi ghanyake ghakulongora kuti Chiuta na Satana ŵakadumbiskananga. Mu mavesi agha, Chiuta wakalumbanga Yobu chifukwa wakaŵa wakugomezgeka. Satana wakati Yobu wakateŵeteranga Chiuta chifukwa wakasangangapo phindu. Apa tingati Satana wakayowoyanga kuti: “Ine nkhumumanya makora Yobu kuluska imwe a Chiuta.” Yehova wakamuzomerezga Satana kuti wamupoke Yobu usambazi, ŵana, na kwiziska matenda pa iyo. * Nyengo yikati yajumphapo, vikamanyikwa kuti Yehova wakayowoyanga unenesko, apo Satana wakatetanga. Paumaliro Chiuta wakatumbika Yobu chifukwa wakaŵa wakugomezgeka.—Job 1:6-12; 2:1-7.

Kasi mu chidumbirano ichi tingati Chiuta wakadumbiskananga na vinthu viheni ivyo vikaŵa mwa iyo? Yayi, chifukwa Baibolo likuti: ‘Nthowa ya Chiuta waunenesko njakufikapo.’ (2 Samuel 22:31) Likutiso: “Mutuŵa, mutuŵa, mutuŵa ni Yehova Chiuta, Wankhongonozose.” (Uvumbuzi 4:8) Chinthu icho ntchituwa ndikuti ntchakupatulika panji kuti chambura kufipirwa. Yehova ni murunji na wambura kafukwa. Mulije kaheni kalikose mwa iyo.

Ivyo Satana wakadumbiskana na Chiuta, vikachitiska kuti Yobu wasuzgike

Ndipouli, ŵanji ŵangati Yobu wakaŵako nadi yayi, na kughanaghana kuti nkhani iyi ntchidokoni waka. Kasi maghanoghano agha, ngaunenesko? Yayi. Mu Baibolo muliso mavesi ghanandi agho ghakulongora kuti Yobu wakaŵako nadi. Mwachiyelezgero, pa Yakobe 5:7-11 pakuyowoya za umo Yobu wakazizipizgira. Ivyo vili kulembeka vikutovwira kuti nase tizizipizge nga ndiyo, kweniso kutikumbuska kuti Yehova wakamutumbika. Kasi chiyelezgero ichi chingaŵa na chandulo wuli usange Yobu wakaŵako nadi yayi? Kweniso pa Ezekiel 14:14, 20, Yobu wakuzunulikaso pamoza na ŵanalume ŵarunji nga Nowa na Daniyeli. Nga Nowa na Daniyeli, Yobu wakaŵako nadi, ndipo wakaŵa munthu wachipulikano. Usange Yobu wakaŵako, asi ndikuti Satana uyo wakamutambuzganga nayo wakaŵako?

Baibolo likulongora kuti Satana ni munthu wanadi kweni tingamuwona yayi. Kweni panji mungajifumba kuti, ‘Kasi mazuŵa ghano Satana ngwakofya kwa ine na ŵamumbumba yane?’

MAZUŴA GHANO KE?

Tiyelezgere kuti mu tawuni yinu mwiza vigeŵenga. Ntchakuwonekerathu kuti umoyo winu na wa ŵanji ungaŵa pangozi. Ivi ndivyo vili kuchitika. Satana na viŵanda vyake ŵali kuchimbizgika kuchanya na kwiza pano pasi. Kasi ni vichi vikuchitika? Para mukuwonelera nkhani pa TV panji para mukutegherezga wayilesi, kasi mukuwona kuti:

  • Vinthu vyawakawaka na nkhaza vyazara chomene nangauli maboma pa charu chose ghakuyezgayezga kumazga vinthu ivi?

  • Vyakusanguluska vinandi vyazura na vinthu vyamizimu, masalamusi panji ufwiti, nangauli ŵapapi ŵanandi ŵakuvitinkha?

  • Ŵanthu ŵakunanga chomene charu nangauli mawupu ghanyake ghakuyezgayezga kuchivikilira?

  • Pali munthu munyake wankhongono uyo wakunjizga ŵanthu mu masuzgo?

Baibolo likutiphalira uyo wakuchitiska masuzgo. Likuti: “Chinjoka chikuru chikaponyeka pasi, njoka ya papo kale, iyo yikuchemeka Dyabulosi na Satana, uyo wakupuluska charu chose; wakaponyeka pa charu chapasi, ndipo ŵangelo ŵake ŵakaponyeka pasi pamoza nayo. . . . Soka ku charu chapasi na nyanja, chifukwa Dyabulosi wakhilira pasi kwa imwe, wali na ukali ukuru, pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.” (Uvumbuzi 12:9, 12) Pakuwona ukaboni wose uwu, ŵanji ŵawona kuti Satana ngwakofya ndipo ndiyo wakupuluska ŵanthu pa charu chose.

Kweni panji mungafipa mtima kuti muvikilirikenge wuli? Ntchiheni yayi kughanaghana nthena. Nkhani yakulondezgapo yitiphalirenge ivyo vingatovwira.

^ ndime 12 Yehova ni zina la Chiuta nga umo Baibolo likuyowoyera.