Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  October 2014

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI UFUMU WA CHIUTA UZAMUMUCHITIRANI VICHI IMWE?

Chifukwa Wuli Yesu Wakatemwanga Kuyowoya vya Ufumu wa Chiuta?

Chifukwa Wuli Yesu Wakatemwanga Kuyowoya vya Ufumu wa Chiuta?

Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi wakasambizganga nkhani zinandi chomene. Wakasambizga ŵasambiri ŵake umo ŵangalombera, ivyo wangachita kuti ŵakondweske Chiuta, kweniso umo ŵangasangira chimwemwe cheneko. (Mateyu 6:5-13; Mariko 12:17; Luka 11:28) Kweni pa vyose, Yesu wakatemwanga kuyowoya chomene vya Ufumu wa Chiuta.—Luka 6:45.

Mu nkhani iyo yajumpha, tawona kuti Yesu wakatemwanga chomene “kupharazga makani ghawemi gha Ufumu.” (Luka 8:1) Wakalimbikiranga, kwenda mitunda yitali mu charu chose cha Israyeli kusambizga ŵanthu vya Ufumu wa Chiuta. Mabuku gha Mateyu, Mariko, Luka na Yohane, muli vya uteŵeti wa Yesu. Ndipo mazgu ghakuti Ufumu ghakusangika mu malo 100 mu mabuku agha. Nangauli vili nthena, kweni ivyo vili kulembeka ni vichoko pakuyaniska na ivyo wakayowoyanga vyakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta.—Yohane 21:25.

Chifukwa wuli Yesu wakatemwanga kuyowoya vya Ufumu wa Chiuta apo wakaŵa pa charu chapasi? Chifukwa chimoza ntchakuti Yesu wakamanyanga kuti Chiuta wali kumusora kuti waŵe Themba la Ufumu uwu. (Yesaya 9:6; Luka 22:28-30) Kweni Yesu wakaŵikanga mtima pakujisangira mazaza na uchindami yayi. (Mateyu 11:29; Mariko 10:17, 18) Iyo wakatemwanga chomene Ufumu wa Chiuta ndipo wachali kuwutemwa. * Wakuwutemwa kuti wajisangire phindu yayi. Kweni wakuchita ivi chifukwa cha ivyo Ufumu uwu uzamuchitira Ŵadada ŵake na ŵalondezgi ŵake ŵakugomezgeka.

IVYO UFUMU UZAMUCHITIRA ŴADADA ŴAKE

Yesu wakuŵatemwa chomene Ŵadada ŵake. (Zintharika 8:30; Yohane 14:31) Wakutemwa mikhaliro yawo yiwemi nga ntchitemwa, lusungu, na urunji. (Duteronome 32:4; Yesaya 49:15; 1 Yohane 4:8) Yesu wakwenera kuti wakukwenyelera para wakupulika mautesi agho ŵanthu ŵakuyowoyera Adada ŵake. Ŵanthu ŵakuti Chiuta wakuŵikako mahara yayi ku masuzgo ghithu kweniso kuti wakukondwa para tikusuzgika. Lekani Yesu wakakhuka kupharazga “makani ghawemi gha Ufumu.” Yesu wakamanyanga kuti Ufumu uwu ndiwo uzamutozga zina la Adada ŵake. (Mateyu 4:23; 6:9, 10) Kasi uzamutozga wuli?

Na Ufumu uwu, Yehova wazamunozga vinthu pa charu kuti ŵanthu ŵaleke kusuzgika. Baibolo likuti Chiuta “wazamufyura sozi lililose” ku maso gha ŵanthu ŵakugomezgeka. Yehova wazamumazga ivyo vikuchitiska kuti ŵanthu ŵalirenge. Baibolo likuti, “nyifwa yizamuŵakoso chara, nesi kutengera panji kutampha nesi vyakuŵinya vizamuŵakoso chara.” (Uvumbuzi 21:3, 4) Mu Ufumu uwu, Chiuta wazamumazga masuzgo ghose gha ŵanthu. *

 Lekani ntchakuzizika yayi kuti Yesu wakakhukanga kuphalira ŵanthu vya Ufumu. Yesu wakamanyanga kuti Ufumu uwu uzamulongora kuti Adada ŵake ŵali na nkhongono kweniso lusungu. (Yakobe 5:11) Yesu wakamanyangaso kuti ŵanthu ŵakugomezgeka ŵazamutumbikika na Ufumu wa Chiuta.

IVYO UFUMU UZAMUCHITIRA ŴANTHU ŴAKUGOMEZGEKA

Kale chomene pambere Yesu wandize pa charu chapasi, wakakhalanga na Ŵadada ŵake kuchanya. Wakaŵawovwiranga pakulenga vinthu vyose, kuchanya na vyose ivyo viliko kweniso charu chapasi na vyose ivyo vilimo. (Ŵakolose 1:15, 16) Kweni pa vilengiwa vyose, Yesu ‘wakakondwa’ chomene na ŵanthu.—Zintharika 8:31.

Ivyo Yesu wakachitanga apo wakapharazganga, vikulongora kuti wakatemwanga ŵanthu. Kufuma waka pakwamba, Yesu wakayowoya kuti wakiza pa charu chapasi kuti ‘wapharazge makani ghawemi.’ (Luka 4:18) Kweni Yesu wakachita vinandi padera pakuyowoya vyakovwira ŵanthu. Kanandi wakalongoranga kuti wakutemwa ŵanthu. Apo mzinda ukawungana kuti utegherezge kwa iyo, Yesu “wakaŵalengera chitima, ndipo wakachizga ŵalwari ŵawo.” (Mateyu 14:14) Munthu munyake uyo wakalwaranga nthenda yakofya wakagomezga kuti Yesu wangamuchizga. Ntheura Yesu wakamulengera lusungu na kumuchizga. Ndipo mwalusungu wakamuphalira kuti: “Nkhukhumba. Tozgeka.” (Luka 5:12, 13) Apo Yesu wakawona Mariya wakulira nyifwa ya mudumbu wake Lazaro, ‘wakatampha mu mzimu, wakakweŵeka, ndipo wakathiska masozi.’ (Yohane 11:32-36) Pamasinda wakachita munthondwe, wakamuwuska Lazaro nangauli wakaŵa kuti wakhala mu malaro mazuŵa ghanayi.—Yohane 11:38-44.

Yesu wakamanyanga kuti wovwiri uwo wakapelekanga ukaŵa wakanyengo kachoko waka. Wakamanyangaso kuti awo wakaŵachizga ŵalwarengeso ndipo awo wakaŵawuska nyengo yinyake ŵazamufwaso. Kweniso wakamanyanga kuti Ufumu wa Chiuta uzamumazgirathu masuzgo ghose. Lekani Yesu ŵakaŵikanga waka mtima pakuchita minthondwe yayi, kweni pakupharazga “makani ghawemi gha Ufumu.” (Mateyu 9:35) Minthondwe iyo wakachita yikutipa waka chithuzithuzi cha ivyo Ufumu wa Chiuta uzamuchita pa charu chose. Wonani ivyo Baibolo likulayizga.

 •  Matenda kuzamuŵavya.

  ‘Penepapo maso gha ŵachibulumutira ghazamujulika, makutu gha ŵakumangwa nagho ghazamubanuka, ndipo wakupendera wazamuduka nga ni mbaŵala, lulimi lwa mbuwu luzamwimba.’ Kweniso nyengo iyo, ‘pazamuŵavya mwenecharu uyo wazamuyowoya kuti nalwara.’—Yesaya 33:24; 35:5, 6.

 • Nyifwa Kuzamuŵavya.

  ‘Ŵakunyoloka ŵazamuhara charu na kukhala mwenemumo kwamuyirayira.’Salmo 37:29.

  Chiuta ‘Wazamumazga nyifwa muyirayira, ndipo Yehova Ciuta wazamufyura masozi ku visko vyose.’—Yesaya 25:8.

 • Ŵakufwa ŵazamuwuka.

  “Wose awo ŵali mu malaro gha chikumbusko ŵazamupulika lizgu lake na kufumira kuwaro.”—Yohane 5:28, 29.

  “Kuzamuŵa chiwuka.”—Milimo 24:15.

 • Ŵanthu ŵazamusoŵa pakukhala yayi panji ntchito.

  ‘Ŵanthu ŵazamuzenga nyumba na kukhalamo, ndipo ŵazamupanda minda ya mpheska na kurya vipambi vyake. Ŵazamuzenga chara, munyake na kukhalamo, nanga nkhupanda, ŵanyake na kurya. . . . Ŵakusoleka ŵane ŵazamusekelera swi na milimo ya mawoko ghawo.’—Yesaya 65:21, 22.

 • Nkhondo kuzamuŵavya.

  Chiuta ‘wazamulekeska nkhondo pa charu chose chapasi.’—Salmo 46:9.

  ‘Mtundu uzamuwuskira mtundu unyake lupanga chara, nanga nkhusambiraso nkhondo nako chara.’—Yesaya 2:4.

 • Kuzamuŵa vyakurya vinandi.

  ‘Charu chizamupambika vipambi vyake; Chiuta, Chiuta withu, wazamutitumbika.’—Salmo 67:6.

  ‘Muzamuŵa vyakurya vinandi mu charu, vizamuŵa na pachanya pa mapiri.’—Salmo 72:16.

 • Ukavu uzamumara.

  ‘Ŵakavu ŵaluwikenge yayi nyengo zose.’—Salmo 9:18.

  ‘Wazamuthaska mukavu para wachema, na wakuyuyuka, na uyo walije movwiri. Wazamuchitira lusungu ŵakuyuyuka na ŵakavu, na kuponoska umoyo wa ŵakavu.’—Salmo 72:12, 13.

Mwakuyana na malayizgo agho tawona, mphake kuti Yesu wakatemwanga kuyowoya vya Ufumu wa Chiuta. Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi, wakatemwanga kuyowoya vya Ufumu wa Chiuta kwa waliyose uyo wakakhumbanga kutegherezga. Wakachitanga nthena chifukwa wakamanyanga kuti ndiwo uzamumazga masuzgo ghose.

Kasi namwe mukuwona kuti ivyo Baibolo likulayizga pa nkhani ya Ufumu ni vyakukondweska? Usange ni vyakukondweska, kasi mungachita wuli kuti musambire vinandi vya Ufumu? Kasi mungachita wuli kuti muzakasange vitumbiko ivi? Nkhani yakulondezgapo yizgorenge mafumbo agha.

^ ndime 5 Nkhani iyi mu malo ghanyake yalembeka kuti vikuchitika sono, chifukwa chakuti Yesu ngwamoyo kuchanya. Ndipo kufuma waka apo wakakwelera kuchanya wachali kutemwa chomene Ufumu wa Chiuta.—Luka 24:51.

^ ndime 8 Kuti mumanye chifukwa icho Chiuta wazomerezgera kuti taŵanthu tisuzgikenge kwa kanyengo, wonani chipaturo 11 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.