Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  October 2014

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhaŵa Wakujighanaghanira Nekha

Nkhaŵa Wakujighanaghanira Nekha
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1951

  • UKO WAKABABIKIRA: GERMANY

  • KALE: WAKAŴA WAKUJIKUZGA NA WAKUJIGHANAGHANIRA YEKHA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nati nababika, tikakhalako vyaka vichoko waka ku Germany. Tikakhalanga kufupi na tawuni ya Leipzig kufupi na mphaka ya charu cha Poland. Kweni apo nkhaŵa na vyaka 6, tikakhalapo ku Brazil na ku Ecuador chifukwa ndiko adada ŵakaŵatumizga kukagwira ntchito.

Apo nkhaŵa na vyaka 14, ŵakanitumizga ku sukulu ya boding’i. Pakuti ŵapapi ŵane ŵakaŵa kutali, ku South America, vinthu vinandi nkhajichitiranga nekha. Ntheura nkhazgoŵera kuchita vinthu panekha. Nakuti nkhaŵikangako mahara viŵi yayi kuti ŵanji ŵakhwaskikenge wuli na ivyo nkhuchita.

Apo nkhaŵa na vyaka 17, ŵapapi ŵane ŵakawelera ku Germany. Ntheura ŵati ŵiza nkhakhalanga nawo. Kweni chifukwa chakuti nkhazgoŵera kuchita vinthu panekha vikanisuzganga kuti nikolerane nawo. Ntheura, apo nkhaŵa na vyaka 18, nkhafumapo panyumba.

Nkhaŵa wambura kukhazikika, chifukwa nkhakhumbanga kumanya chilato cha umoyo. Nati nenda mu magulu na mu mawupu ghakupambanapambana, nkhawona kuti icho ningachita nkhwenda charu chose kuwona malo ghakutowa pambere ŵanthu ŵandanangirethu charu.

Nkhafumako ku Germany na kuluta ku Africa pa muthuthuthu. Kweni nati nazingilirazingilira, nkhaweleraso ku Europe kuti nkhanozgeske njinga yane. Nyengo yichoko waka yati yajumphapo, nkhaluta ku nyanja ku Portugal. Nkhaghanaghana vyakuti nileke kwenda pa muthuthuthu na kwamba kwenda pa boti.

Nkhanjira gulu la ŵachinyamata ilo likanozgekanga kwambuka Nyanja ya Atlantic. Pa gulu ili nkhasangana na Laurie, uyo pati pajumpha nyengo tikatorana. Pakwamba, tikaluta ku virwa vya Caribbean. Kufuma apo tikakhala ku Puerto Rico pachoko, na kuweleraso ku Europe. Tikakhumbanga kusanga boti la thanga kuti tilizgore kuŵa la injini kweniso kuti tikhalengemo. Kweni tikati tapenja kwa myezi yitatu, tikalekezga dankha chifukwa ŵasilikari ŵa ku Germany ŵakanitora kuti nkhagwireko ntchito ya usilikari.

 Nkhagwira ntchito ya usilikari chaka chimoza na myezi yitatu. Pa nyengo iyi, ine na Laurie tikaŵa kuti tatorana, ndipo tikanozgekeranga kuti tilutilizge ulendo withu wakuwona charu. Kweni pa nyengo iyo ŵakaŵa kuti ŵandanitore ku usilikari, tikagura boti. Apo nkhaŵa ku usilikari mwapachokopachoko boti ili tikalinozga kuti tendengemo. Tikakhumbanga kuti tikhalenge mu boti ili na kulutilira kuwona malo ghakutowa. Nati nawerako ku usilikari, tikasangana na Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo tikamba kusambira Baibolo.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Pakwamba, nkhawonanga kuti palije chifukwa cha kusinthira vinthu vinandi pa umoyo wane. Nkhakhalanga na muwoli wane, ndipo pa nyengo iyi nkhaŵa kuti naleka kale kukhweŵa hona. (Ŵaefeso 5:5) Pakuti tikakhumbanga kwendendeka na kuwona chilengiwa cha Chiuta, nkhaghanaghananga kuti nachita kale chinthu chakuzirwa chomene.

Kweni nkhakhumbikwiranga kusintha vinthu vinyake, chomenechomene nkharo yane. Pakuti nkhaŵa wakujikuzga na wakujithemba, nkhawonanga nga vyose ningachita panekha. Nkhaghanaghaniranga vyanekha pera.

Zuŵa linyake nkhaŵazga ivyo Yesu wakayowoya mu upharazgi wake wapadera wa pa phiri. (Mateyu, chipaturo 5-7) Nkhazizwa na ivyo Yesu wakayowoya pa icho chingawovwira munthu kuti waŵe wakukondwa. Wakati ŵakukondwa ni awo ŵali na njara kweniso nyota. (Mateyu 5:6) Nkhazizwa usange vingachitika kuti munthu mukavu waŵe wakukondwa. Kweni apo nkhasambiranga Baibolo, nkhamanya kuti tili ŵakavu mwauzimu panji kuti tikumumanya makora yayi Chiuta. Munthu kuti wamumanye Chiuta wakwenera kuŵa wakujiyuyura. Lekani Yesu wakati: “Mbakukondwa awo ŵakumanya kusoŵerwa kwawo kwauzimu.”—Mateyu 5:3.

Tikati tamba kusambira Baibolo ku Germany, ine na muwoli wane tikaluta ku France, ndipo pamasinda ku Italy. Kose uko tikalutanga tikasanganga Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhakhwaskikanga chomene na chitemwa chawo kweniso kukolerana. Nkhawona kuti Ŵakaboni ŵa Yehova mbakukolerana pa charu chose. (Yohane 13:34, 35) Pati pajumpha nyengo ine na Laurie, tikabatizika kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova.

Nati nabatizika, nkhalutilira kusintha nkharo yane. Ine na muwoli wane tikenda mumphepete mwa Africa na kwambukira ku United States, kwizira pa Nyanja ya Atlantic. Tikaŵa waka taŵaŵiri mu kaboti pakati pa nyanja yikuru iyi, kutali chomene na ku mtunda. Pa nyengo iyi, nkhawona kuti nili muchoko chomene pakuyaniska na Mlengi. Pakuti nkhaŵa na nyengo yinandi pa nyanja, (palije vinandi ivyo wamunthu ungachita pakati pa nyanja) nkhaŵa na nyengo yinandi yakuŵazgira Baibolo. Nkhakondwa chomene na nkhani yakulongosora za umoyo wa Yesu apo wakaŵa pa charu chapasi. Iyo wakaŵa wakufikapo, kweniso wakaŵa na nkhongono zapadera. Kweni wakajighanaghaniranga yekha yayi. Iyo wakaghanaghaniranga vya Ŵadada ŵake.

Nkhawona kuti nkhwenera kuŵika Ufumu wa Chiuta pakwamba mu umoyo wane m’malo mwa vyakukhumba vyane

Apo nkhaghanaghanirangapo umo Yesu wakachitiranga, nkhawona kuti nkhwenera kuŵika Ufumu wa Chiuta pakwamba mu umoyo wane, m’malo mwa vyakukhumba vyane. (Mateyu 6:33) Tikati tafika ku United States, tikawona kuti ntchiwemi kukhazikika na kuŵikapo mtima kusopa Chiuta.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Pakuti kale nkhajighanaghaniranga waka nekha, kanandi nkhasankhanga vinthu mwambura mahara. Kweni sono nkhuchita vinthu mwamahara chifukwa nasambira Baibolo. (Yesaya 48:17, 18) Namanyaso kuti chakuzirwa chomene pa umoyo, nkhusopa Chiuta na kovwira ŵanji kuti nawo ŵamumanye.

Pakuti tikulondezga fundo za mu Baibolo, nthengwa yithu yakhora chomene. Yehova watitumbikaso pakutipa mwana msungwana uyo nayo wakutemwa Yehova.

Nase nyengo zinyake tikusangana na masuzgo. Kweni pakuti Yehova wakutovwira, taŵikapo mtima kuti tilutilire kumugomezga.—Zintharika 3:5, 6.