Apo nkhaŵa mwana, nkhakwenyeleranga kuwona kuti ŵanthu ŵali na sankho. Ndipo nkhagongowanga kuchita vinthu vinyake kopa kuti ningabudiska, kweniso nkhaŵa wa soni. Ntheura nkhamba kuluta ku Tchalitchi la Katolika kuti panji ningakasanga wovwiri. Kweni nkhawerako khwatukhwatu, ndipo pamasinda nkhamba waka kuŵika mtima pa maseŵera.

Nakalinga nkhamba kuchita maseŵera ghakugadabukagadabuka na kunyamura visulo. Pamasinda, nkhajura malo ghakuchitirako mafizo ku San Leandro, California, U.S.A. Nkhagwiranga ntchito lumoza na ŵanyane awo ŵakamanyanga vya maseŵera agha. Yumoza wawo wakawinapo maseŵera agha America yose. Nangauli nkhaŵa kaswiri pa maseŵera agha, kweni nkhawonanga kuti nkhusoŵeka chinthu chinyake.

IVYO NKHAPENJANGA NKHAVISANGA

Munyane munyake wakamanya kuti nkhukhumba kupulikiska Baibolo, ndipo wakaniphalira kuti nkhakumane na munthu munyake uyo wakumumanya. Zuŵa lakulondezgapo Kaboni wa Yehova wakiza ku nyumba yane. Tikadumbiskana maora ghanayi, ndipo wakanizgora mafumbo ghane ghose kufuma mu Baibolo. Nkhamupempha kuti wizeso mise, wakiza nadi ndipo tikadumbiskana vya Baibolo m’paka usiku pakati. Nkhakondwa chomene na ivyo nkhasambira, ndipo nkhamupempha kuti namachero nizakalute nayo mu upharazgi kuti nkhawone umo wakuchitira. Nkhazizwa kuwona umo wakazgoleranga mafumbo kufuma mu Baibolo. Ivi ndivyo nkhakhumbanga kuchita.

Ntheura, nkhajara bizinesi yane na kwamba kwenda na mupayiniya uyu mu upharazgi. Ŵakaboni ŵa Yehova awo ŵakumalira nyengo yinandi pa kupharazga ndiwo mbapayiniya. Nkhabatizika mu Meyi 1948, pa ungano wa chigaŵa ku Cow Palace Arena mu San Francisco, California. Mu chaka chenechichi nane nkhamba upayiniya.

Panyengo iyi, nkhapempha Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵakapharazgire amama ŵane. Ŵakazomera kusambira ndipo pamanyuma nawo ŵakaŵa Kaboni wa Yehova. Nangauli wose munyumba yakwithu ŵakaŵasuskanga, kweni ŵakagomezgeka m’paka apo ŵakafwira. Nakuti palije munyake wali kuzomerapo kuŵa Kaboni.

UMO TIKASANGIRANA NA MUWOLI WANE

Mu 1950, nkhaluta ku Grand Junction, Colorado, uko nkhakumana na Billie. Wakababika mu 1928. Mu chaka ichi, chuma chikanjira pasi chomene mu America. Amama ŵake ŵakamuŵazgiranga Baibolo mise yiliyose na kakoloboyi. Apo wakaŵa na vyaka vinayi, Billie wakamanyanga kuŵazga, ndipo wakasunga pa mtima nkhani zinandi za mu Baibolo. Kuumaliro wa m’ma 1940, amama ŵake ŵakasambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ndipo ŵakamanya kuti helo ni malo ghakutambuzgirako ŵanthu yayi, kweni ni malaro. (Mupharazgi 9:5, 10) Anyina na awiske ŵakazgoka Ŵakaboni.

Mu 1949, Billie wakamalizga masambiro ghake gha ku koleji ku Boston. Wati wawerako ndipo wakamba kulimbikira kusambira Baibolo. M’malo  mwakuti wambe kusambizga, iyo wakajipeleka kwa Chiuta. Wakabatizika mu 1950, pa ungano wa chigaŵa uwo ukachitikira ku Yankee Stadium mu New York. Nyengo yichoko waka wati wabatizika tikakumana. Ndipo pamasinda, tikatorana na kwamba kupharazgira lumoza nyengo zose.

Tikambira ku Eugene, Oregon, ndipo tikaŵa na ŵabwezi ŵanandi. Mu 1953, tikasamukira ku Grants Pass, Oregon, kukawovwira mpingo unyake uwo ukaŵa na ŵapharazgi ŵachoko. Chaka chenechichi tikachemeka ku Sukulu ya Giliyadi kilasi nambara 23. Sukulu iyi nja Ŵakaboni ŵa Yehova, yikusambizga ŵamishonale ndipo yikaŵa kufupi na South Lansing, New York, makilomita 400 kufuma ku New York City.

UMISHONALE KU BRAZIL

Mu Disembala 1954, pati pajumpha myezi yinkhondi tati tamalizga Sukulu ya Giliyadi, tikaluta ku Brazil pa ndege. Tati tenda ora limoza, injini yimoza yikazimwa, kweni tikadeka makora waka ku Bermuda. Tati tanyamuka tikayimaso ku Cuba chifukwa cha suzgo linyakeso. Ulendo wose ukatora maora 36, ukaŵa wakuvuska, kweni tikafika makora waka ku ofesi ya munthavi ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Rio de Janeiro, Brazil.

Nyumba ya Ufumu yakwamba iyo tikachitanga lenti mu Bauru, pali chikhwangwani icho nkhalemba, 1955

Pamanyuma pa mazuŵa ghachoko waka, ine na muwoli wane pamoza na ŵamishonale ŵanyithu ŵaŵiri, tikaluta ku Bauru, São Paulo. Ndise tikaŵa ŵamishonale ŵakwamba ku malo agha. Mu tawuni iyi mukaŵa ŵanthu wakujumpha 50,000. Pa nyengo iyi Ŵakaboni ŵa Yehova tikaŵamo tekha.

Tikambapo kupharazga nyumba na nyumba. Kweni wasembe munyake wa tchalitchi la Katolika wakamba kususka ntchito yithu. Nayo wakendanga nyumba na nyumba kuphalira ŵanthu kuti ŵaleke kutegherezga. Pati pajumpha masabata ghachoko waka, mbumba yinyake yikuru yikazomera kusambira Baibolo ndipo pamasinda wose ŵakabatizika. Kweni ŵanthu ŵanyakeso ŵakamba kusambira Baibolo.

Mbumba iyo tayizunura, yikaŵa na mubali wawo uyo wakaŵa mulongozgi wa kilabu yinyake. Nkhamupempha kuti malo agho kilabu iyi yikukumanako, tichitireko ungano. Wakatizomerezga, kweni wasembe yura wakakosera kuti ŵatikanizge malo agha. Mulara wa kilabu wakaphalira mamembara ghake kuti: “Usange mwaŵakanira Ŵakaboni, mbwenu nane nkhuthura pasi udindo.” Ntheura ungano ukachitika.

Mu 1956, tikachemeka ku ungano wa chigaŵa ku Santos, São Paulo. Ŵakaboni pafupifupi 40 ŵa mu mpingo withu, ŵakaluta ku ungano uwu. Ŵakenda pa sitima ya pamtunda. Tati tawerako, nkhasanga kalata. Ndipo mu kalata iyi ŵakaniphalira kuti nkhayambe kwendera mipingo ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhendera mipingo vyaka pafupifupi 25, ndipo nkhendera vigaŵa vinandi chomene mu Brazil.

Pati pajumpha waka chaka chimoza, tikaŵa na ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵamwamphu ku Bauru

IVYO TIKAKUMANANGA NAVYO MU UTEŴETI

Nyengo izo, mendero ghakaŵa ghakusuzga. Kanandi tikendanga pa basi, sitima ya pamtunda, ngolo, njinga kweniso pasi. Tawuni yakwamba iyo tikendera yikaŵa Jaú, São Paulo. Mu tawuni iyi wasembe wakatihuzukira.

Wakati: “Kupharazgira ‘mberere zane’ cha!”

Tikamuzgora kuti: “Ni mberere zinu yayi, kweni ni za Chiuta.”

Tikanozga vyakuti tiwoneske filimu yakuti The New World Society in Action, yakulongosora umo ntchito yakupharazga yikwendera pa charu chose. Kweni tikapulika kuti wasembe yura wakumba ŵanthu kuti ŵazakatimbanizge. Mwaluŵiro tikamanyiska ŵapolisi. Apo wasembe na gulu lake ŵakafikanga, ŵakasanga ŵapolisi futi zili mu mawoko.  Ŵanthu ŵakawonelera filimu iyi m’paka paumaliro kwambura nthimbanizgo.

Kulikose uko tikapharazganga ŵalongozgi ŵa visopa ŵakasuskanga na kutinkha ntchito yithu. Mwachiyelezgero, ku Brusque kukaŵa ŵapayiniya ŵaŵiri awo nawo ŵakaŵasuskanga chomene. Kweni ŵakatumbikika chifukwa cha kuzizipizga. Sono pajumpha vyaka 50, ndipo mu tawuni iyi muli mipingo ya Ŵakaboni ŵa Yehova yakujumpha 60, kweniso nyumba yakutowa yakuchitiramo maungano ghakuru.

Apo nkhenderanga mipingo, nkhakondwanga chomene kugwira ntchito lumoza na ŵabali kunozgekera maungano ghakuru. M’ma 1970, nkhaŵa mulaŵiliri wa ungano wa chigaŵa uwo ukachitikira mu sitediyamu yikuru ya Morumbi. Mipingo pafupifupi 100 yakuzingilira chigaŵa ichi, yikapempheka kuti uliwose utume ŵanthu 10 kuti ŵakanozge mu sitediyamu pambere ungano undachitike.

Pa zuŵa ili mu sitediyamu mukaŵa bola. Apo ŵanthu ŵakafumanga ŵakamba kunena ŵadumbu ŵithu kuti, “Tuwonani, waka vikolopa na mphyelero yolokoto.” Kweni kufika usiku pakati, tikaŵa kuti tamara kutozga sitediyamu yose. Mulara wa sitediyamu wakati, “Tiŵenge ise, tate titolenge sabata yose tichali kutozga, kweni imwe mwatozga nyengo yichoko waka.”

TIKAWELERA KU UNITED STATES

Adada ŵakafwa mu 1980, ndipo pamasinda tikawelera ku United States kukapwelelera amama awo ŵakhalanga ku Fremont, California. Usiku tikagwiranga ntchito yakutozga nyumba za ŵanthu. Kweni muhanya tikachitanga upayiniya, tikapharazgiranga Ŵaphwitikizi awo ŵakaŵa ku malo agha. Pamasinda tikasamira kufupi na San Joaquin Valley, uko tikapenjanga ŵanthu ŵakuyowoya Chiphwitikizi awo ŵakakhalanga ku Sacramento m’paka ku Bakersfield. Pasono mu California muli mipingo ya Chiphwitikizi pafupifupi 10.

Amama ŵakati ŵafwa mu 1995, tikasamira ku Florida kuti tikapwelelere adadavyara. Tikaŵapwelelera m’paka apo ŵakafwira. Amamavyara ŵakafwa mu 1975. Mu 2000, tikasamira ku Colorado. Tikupharazgira ŵanthu ŵa kwenekuko ku America ŵa mtundu wa Navajo na Ute. Chachitima ntchakuti Billie wali kufwa mu Febuluwale, 2014.

Nili wakukondwa chomene kuti nkhakumana na Kaboni wa Yehova uyo wakanizgora mafumbo ghose kufuma mu Baibolo. Sono pajumpha vyaka 65. Nkhukondwaso kuti nane panekha nkhapenjerezganga kuti niwone usange ivyo wakayowoyanga ndivyo Baibolo likusambizga nadi. Lekani natumbikika chomene pakuteŵetera Chiuta.