Baibolo likutiphalira kuti Yehova na Mwana wake Yesu Khristu, ŵazamuwuskapo masuzgo agho Satana Dyabulosi wakupangiska. Baibolo likuti: “Pa cifukwa ici, Mwana wa Ciuta wakawoneka, mwakuti waparanye milimo ya Dyabulosi.” (1 Yohane 3:8) Viheni vyose ivyo vili mu caru sono nga mburyezi, kutinkhana, na vinyake vyantheura vizamumara. Ndipo Yesu walayizga kuti ‘wazamuponya kuwaro’ Satana Dyabulosi uyo ni “muwusi wa caru ici.” (Yohane 12:31) Para Satana wazakawuskikapo, kuzamuŵa caru ciphya caurunji na mtende.—2 Petrosi 3:13.

Kasi nchivici cizamucitikira awo ŵakukana kusintha nthowa zawo ziheni, ndipo ŵakulutilira kucita vinthu viheni? Wonani ivyo Baibolo likuyowoya: “Ŵakunyoloka tiŵakhalenge mu caru, na ŵawemi ŵakufikapo tiŵakhalenge mumo. Kweni ŵaheni ŵadumulikenge mu caru, ndipo ŵajuvyi [ŵaheni] tiŵazgulikemo.” (Zintharika 2:21, 22) Ŵanthu ŵaheni ŵazamuwuskikapo pa caru. Pa nyengo iyi, pa caru pazamuŵa mtende, ndipo pacoko na pacoko ŵanthu ŵakupulikira ŵazamufwatuka ku wuzga wa kwananga uwo ŵali kuhara.—Ŵaroma 6:17, 18; 8:21.

Kasi Ciuta wazamumazga wuli viheni mu caru ciphya? Ciuta wazamuŵapoka yayi ŵanthu wanangwa wawo wakusankha. Ŵanthu ŵazamuŵa nga ni maroboti yayi. Ŵanthu ŵakupulikira wazamuŵasambizga nthowa zake. Wazamuŵawovwira kuti ŵaleke kuŵa na maghanoghano ghaheni ndiposo kucita viheni.

Ciuta wazamuwuskapo vyose ivyo vikwambiska masuzgo

Kasi Ciuta wazamucita wuli na masoka agho ghakutiwira? Iyo walayizga kuti sonosono apa caru capasi cilongozgekenge na boma lake. Ciuta wali kusora Yesu Khristu kuŵa Fumu ya Ufumu wake. Yesu wali na nkhongono zakucizgira ŵalwari. (Mateyu 14:14) Yesu waliso na nkhongono zakukanizgira masoka ghacilengiwa. (Mariko 4:35-41) Ntheura, masuzgo agho ghakutiwira ghazamumara. (Mupharazgi 9:11) Mu nyengo iyo Yesu Khristu wazamulamulira caru ici, masoka ghazamuwiraso ŵanthu yayi.—Zintharika 1:33.

Kasi nchivici ico cizamucitikira ŵanthu ŵanandi ŵambura kafukwa awo ŵali kufwa cifukwa ca masoka? Apo wakaŵa pafupi kuwuska mubwezi wake Lazaro, Yesu wakati: “Ndine ciwuka na umoyo.” (Yohane 11:25) Yesu wali na nkhongono zakuwuskira awo ŵali kufwa.

Usange namwe mukukhumba kuzakakhala mu caru ico viheni vizamucitikiraso ŵanthu ŵawemi yayi, tikumupemphani kuti musambire Baibolo. Para mungacita nthena, mumanyenge vinandi vyakukhwaskana na Ciuta waunenesko na khumbo lake. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵa mu cigaŵa cinu, ŵangakondwa comene kumovwirani. Tikumupemphani kuti mukumane na Ŵakaboni ŵa Yehova ŵa uko mukukhala, panji mulembere ku ofesi yawo.