Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Palipose Nkhaŵanga na Futi Yane

Palipose Nkhaŵanga na Futi Yane
  • CAKA ICO WAKABABIKIRA: 1958

  • UKO WAKABABIKIRA: ITALY

  • IVYO WAKACITANGA: WAKAŴA CIGEŴENGA CAKOFYA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni ya Rome, cigaŵa ca ku mizi ndipo nkhakulira mwenemumo. Ŵanthu ŵanandi mu tawuni iyi ŵakagwiranga nchito za malipiro ghacoko. Umoyo ukaŵa wakusuzga. Amama ŵakunibaba nkhaŵamanyanga yayi, ndipo tikakolerananga yayi na adada. Apo nkhakulanga, nkhasambira umoyo wamasuzgo.

Apo nkhaŵa na vyaka 10, nkhaŵa kuti namba kale kwiba. Nkhamba kucimbira pa nyumba apo nkhaŵa na vyaka 12. Adada ŵakanitoranga ku polisi kanandi waka na kuluta nane ku nyumba. Nkhakhaliranga waka kukangana na ŵanthu. Nkhaŵa wankhaza ndipo nkhakwiyiranga waliyose. Apo nkhaŵa na vyaka 14, nkhawukirapotho pa nyumba. Nkhamba kumwa munkhwala wakuzweteska wongo na kuyingayinga waka mu misewu. Para kwakugona kwasoŵa, nkhanjiranga waka mu galimoto za ŵanthu na kukhala mwenemumo m’paka ku matandakuca. Kufuma apo nkhapenjanga maji mu tuvisime kuti nigeze.

Nkhaŵa wamaseŵera yayi pa kwiba. Tuvikwama twa ŵanthu nakwacapurapo, kweniso nausiku nkhibanga mu nyumba za ŵanthu bweka na za ŵasambazi. Nkhamba kumanyikwa na mbiri yiheni, ndipo mwaluŵiro gulu linyake la vigeŵenga vyakofya likanitora. Apa nkhasanga “mwaŵi” wakuti nambe kwiba na mu mabanki wuwo. Pakuti nkhaŵa munthu wambura kulongoleka kamunwe, mwaluŵiro gulu ili likamba kunicindika. Palipose nkhaŵanga na futi yane, nakuti yikagonanga ku mutu. Mbembe, munkhwala wakuzweteska wongo, kwiba, kutuka, na uzaghali, vikaŵa waka cakurya cane. Ŵapolisi ŵakakhaliranga waka kunipenja. Kukoleka na ŵapolisi yikaŵa nkhani yayi. Mu jele nkhatenge nanjira, nanjiraso.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Zuŵa linyake nkhati nafuma mu jele, nkhaghanaghana kuti nkhawone amama ŵacoko. Nkhamanyanga yayi kuti amama ŵacoko na ŵana ŵawo ŵaŵiri ŵali kuzgoka Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵakanicemera ku maungano gha Ŵakaboni. Nkhazomera kuluta kuti  nkhawone waka umo ŵakusopera. Tikati tafika ku Nyumba ya Ufumu, nkhakosera kuti nikhale pafupi na mulyango kuti niwonenge uyo wakunjira na kufuma. Apa napo nkhaŵa na futi.

Ungano uwu ukasintha umoyo wane. Nkhukumbuka kuti nkhajiwona nga nili pa caru capasi yayi. Ŵanthu ŵakanitawuzganga mwaubwezi, ndipo visko vyawo vikaŵa vyacimwemwe. Nicali kukumbuka makora umo Ŵakaboni ŵakalongolera kuti mbanthu ŵalusungu ndiposo ŵambura uryarya. Nkhazizwa comene kuti pa caru pali ŵanthu ŵanthena.

Ŵakaboni ŵakamba kunisambizga Baibolo. Apo nkhasambiranga, nkhamba kuwona kuti nkhwenera kusintha umoyo wane. Mazgu gha pa Zintharika 13:20 ghakanifika pa mtima. Ghakuti: “Uyo wakwenda na ŵavinjeru naye tiwaŵe wavinjeru, kweni mulongozgani wa vindere tiwapwetekekenge.” Nkhawona kuti nkhwenera kudumura ubwezi na vigeŵenga. Ici cikaŵa cipusu yayi, kweni Yehova wakanovwira ndipo nkhadumura ubwezi uwu.

Nkhamba kujikora pakucita vinthu. Pa umoyo wane kakaŵa kakwamba kucita nthena

Nkhambaso kujipwelelera. Nkhaleka kukhweŵa hona na kumwa munkhwala wakuzweteska wongo nangauli cikaŵa cinonono. Nkhameta sisi lane litali, nkhataya ndewelewe zane, ndipo nkhaleka kutuka. Nkhamba kujikora pakucita vinthu. Pa umoyo wane kakaŵa kakwamba kucita nthena.

Nkhatemwanga yayi vyakuŵazgaŵazga, ntheura para nili pa Sambiro la Baibolo, vikanisuzganga kuŵika maghanoghano ghose pa ivyo nkhasambiranga. Kweni nkhafwilirapo ndipo mwapacokopacoko nkhamba kumutemwa Yehova. Cinthu cinyake cikamba kusintha mukati mwane. Njuŵi yane yikamba kunisuzga. Kanandi nkhajiwonanga wawakawaka, nkhakayikiranga kuti Yehova wanganigowokera, cifukwa nkhacita viheni vinandi. Pa nyengo izi, nkhapembuzgikanga para naŵazga nkhani iyo yikuyowoya umo Yehova wakagowokelera Themba Davide lati lacita zakwananga zikuru.—2 Samuel 11:1–12:13.

Suzgo linyake likaŵa la kupharazga ku nyumba na nyumba. (Mateyu 28:19, 20) Nkhopanga kuti ningakakumana na ŵanthu awo kumasinda nkhaŵacitirapo viheni. Kweni pacoko na pacoko nkhamarana nalo suzgo ili. Nkhamba kupharazga ndipo nkhawona kuti nchakukondweska comene kovwira ŵanthu kuti ŵamanye Dada withu wakucanya, uyo wakugowokera comene.

VYANDULO IVYO NASANGA:

Nili wamoyo cifukwa nili kumanya Yehova. Ŵanyane ŵanandi awo nkhendanga nawo ŵali kufwa ndipo ŵanji ŵali mu jele. Kweni ine nili na umoyo wakukondweska ndipo nkhulindilira vinthu viwemi munthazi. Nasambira kuŵa wakujiyuyura, wakupulikira, kweniso kuwukora mtima wane wakunjoŵe. Cifukwa cakuti nasintha, nili paubwezi uwemi na ŵanthu awo nkhukhala nawo. Nili kutora mwanakazi muwemi, zina lake Carmen, ndipo tikukhala mwakukondwa. Ine na muwoli wane tikukondwa comene para tikovwira ŵanji kuti ŵamanye Baibolo.

Nakuti sono nkhusanga kopara mu nthowa yaurunji. Nyengo zinyake nkhugwira nchito mu mabanki, kweni m’malo mwa kwiba mu mabanki, nkhunozgamo.