Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  July 2014

 NKHANI ZAKWAMBILIRA | CIFUKWA WULI VINTHU VIHENI VIKUCITIKIRA ŴANTHU ŴAWEMI?

Cifukwa Wuli—Vinthu Viheni Vikucitikira Ŵanthu Ŵawemi?

Cifukwa Wuli—Vinthu Viheni Vikucitikira Ŵanthu Ŵawemi?

Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti vinthu vyose ivyo vikucitika mu caru, kwali ni viwemi panji viheni, wakupangiska ni Yehova Ciuta. * Ŵakughanaghana nthena cifukwa cakuti iyo ndiyo ni Mlengi wa vinthu vyose ndiposo ngwankhongonozose. Kweni tiyeni tiwone ivyo Baibolo likuyowoya vyakukhwaskana na Yehova, uyo ni Ciuta waunenesko:

  •  “Yehova ngwakurunjika mu nthowa zake zose.”—Salmo 145:17.

  •  “[Ciuta] nthowa zake zose ndi urunji. Ciuta waunenesko na wambura kwananga, Iye ndi urunji ndipo ngwakunyoloka.”Duteronome 32:4.

  •  “Yehova wali na mtima wacitemwa comene na cisungusungu.”Yakobe 5:11.

Ciuta wakucitiska vinthu viheni yayi. Kasi iyo wakukhuŵilizga ŵanthu kuti ŵacitenge vinthu viheni? Yayi. Baibolo likuti, “Para yunji wakuyezgeka, waleke kuyowoya kuti: ‘Nkhuyezgeka na Ciuta.’” Cifukwa wuli? Cifukwa “Ciuta wangayezgeka na vinthu viheni cara, ndipo iyo kuti wakuyezga waliyose cara.” (Yakobe 1:13) Ciuta wakuyezga munthu yayi, nesi kumukhuŵilizga kuti wacite viheni. Ni Ciuta yayi uyo wakupangiska viheni, nesi kukhuŵilizga ŵanthu kuti ŵacitenge viheni. Ipo ni njani panji nchivici ico cikupangiska vinthu viheni kuti vicitikenge?

KUŴA PA MALO GHAHENI PA NYENGO YIHENI

Baibolo likuyowoya cifukwa cimoza ico ŵanthu ŵakusuzgikira. Likuti: “Nyengo na mwaŵi yikuwira wose,” panji kuti vinthu vyamabuci vikuwira waliyose. (Mupharazgi 9:11) Para kwacitika vinthu vyamabuci panji ngozi, ŵanthu awo ŵakukhwaskika ni awo ŵanguŵa pa malo agho pacitika ngozi. Pafupifupi vyaka 2,000 ivyo vyajumpha, Yesu Khristu wakayowoyapo za ngozi iyo pakafwa ŵanthu 18. Ŵanthu aŵa cikaŵawira cigongwe. (Luka 13:1-5) Iwo ŵakafwa cifukwa cakuti ŵakacita cinthu ciheni yayi, kweni cifukwa cakuti ŵakaŵa musi mwa cigongwe apo cikawanga. Ca mu Janyuwale 2010, ku Haiti kukacitika cindindindi cakofya. Boma la Haiti likati ŵanthu ŵakujumpha 300,000 ŵakafwa. Cindindindi ici cikakoma ŵanthu wose aŵa kwambura kusankha kuti uyu ni njani. Matenda nagho ghakukora waliyose pa nyengo yiliyose.

Cifukwa wuli Ciuta wakuŵavikilira yayi ŵanthu ŵawemi ku masoka?

Ŵanyake ŵangafumba kuti: ‘Kasi Ciuta wakulekeraci kucitapo kanthu kuti masoka ghakofya ghaleke kucitika? Kasi ŵanthu ŵawemi, wangatondeka kuŵavikilira ku soka?’ Kuti Ciuta wacitepo kanthu panthena apa, ipo wakhumbikwirenge kuti wamanyirethu vinthu viheni pambere vindacitike. Pakuti Ciuta wangamanyirathu vyamunthazi, fumbo ilo tikwenera kujifumba ndakuti: Kasi ndikuti Ciuta wakucita kusankha vinthu vyamunthazi ivyo wakukhumba kumanyirathu?—Yesaya 42:9.

Baibolo likuti: “Ciuta withu wali kucanya, wakucita vyose ivyo vikumukondwereska.” (Salmo 115:3) Nangauli Yehova wali na nkhongono zakucitira cilicose, kweni wakusankha kucita ico wawona kuti nchakwenelera. Ici cikulongoraso kuti wakucita kusankha  vyamunthazi ivyo wakukhumba kumanyirathu. Mwaciyelezgero, uheni ukati wakura comene mu misumba ya Sodomu na Gomora, Ciuta wakaphalira Abrahamu kuti: “Tindikhire sono, nkhawone usange ŵacita vyose kwakuyana na kucombola, uko kwafika kwa ine; ndipo usange cara, nditindimanye.” (Genesis 18:20, 21) Kwa kanyengo, Yehova wakasankha kuti waleke kumanya uheni uwo ukacitikanga mu misumba iyi. Apa tawona kuti Yehova wangasankha kuleka kumanyirathu vinthu vyose vyamunthazi. (Genesis 22:12) Fundo iyi yikung’anamura kuti ngwambura kufikapo yayi nesi wakwananga. “Pakuti nthowa zake zose ndi urunji,” Ciuta wakucita mwamahara na nkhongono zake zakumanyirathu vyamunthazi. Iyo wakucicizga ŵanthu yayi kuti ŵalondezgenge malango ghake. * (Duteronome 32:4) Kasi apa tikutorapo fundo wuli? Ciuta wakucita kusankha para wakhumba kumanyirathu vyamunthazi, kweniso wakucita mwavinjeru.

Cifukwa wuli Ciuta wakuŵavikilira yayi ŵanthu ŵawemi ku vigeŵenga?

KASI ŴANTHU NDIWO ŴAKUCITISKA?

Viheni vinyake vikucitika na ŵanthu. Wonani umo Baibolo likulongosolera kuti munthu wafike pakucita viheni. Likuti: “Waliyose wakuyezgeka para wayegheka na kukopeka na khumbiro lake. Kufuma apo, para khumbiro lima, likubaba kwananga; ndipo para kwananga kwafiskika, kukubaba nyifwa.” (Yakobe 1:14, 15) Para ŵanthu ŵakucita viheni ivyo ŵakughanaghana panji kulondezga makhumbiro ghawo ghaheni, paumaliro ŵakuvuna ivyo ŵamija. (Ŵaroma 7:21-23) Mbiri yikulongora kuti ŵanthu ŵacita vinthu viheni comene na kupangiska masuzgo ghakuru comene. Nakuti ŵanthu ŵaheni ŵakukhuŵilizga ŵanyawo kuti ŵacitenge viheni, lekani uheni ukulutilira.—Zintharika 1:10-16.

Ŵanthu ŵacita vinthu viheni comene na kupangiska masuzgo ghakuru comene

Kasi Ciuta wakwenera kukanizga ŵanthu para ŵakucita viheni? Kuti tizgore fumbo ili, tiyeni tiwone umo munthu wali kulengekera. Baibolo likuti Ciuta wakalenga munthu mu cikozgo cake, kung’anamura kuti munthu wakukozgana na Ciuta. Lekani ŵanthu ŵanyake ŵakulongora mikhaliro ya Ciuta. (Genesis 1:26) Ŵanthu ŵali na wanangwa wakucita ico ŵakhumba. Ŵangasankha kumutemwa Ciuta na kucita vinthu ivyo vikumukondweska mwakuti ŵalongore kuti mbakugomezgeka kwa iyo. (Duteronome 30:19, 20) Usange Ciuta wangacicizga ŵanthu kucita ivyo iyo wakukhumba, asi mbwe waŵapoka wanangwa wawo? Ŵanthu ŵali nga ni maroboti yayi, agho ghakucita waka ndendende vinthu ivyo awo ŵali kughapanga ŵakukhumba kuti ghacitenge. Usange vyose ivyo tikucita na ivyo vikuticitikira vili kulembekerathu, mbwe ndikuti tilije wanangwa wa kusankha. Tili ŵakukondwa comene cifukwa Ciuta watipa wanangwa wakuti tisankhenge ivyo tikukhumba. Nangauli vili nthena, masuzgo agho ghakucitika cifukwa ca kwananga kwa ŵanthu na agho ghakucitika cifukwa cakuti ŵanthu ŵasankha uheni, ghose ghazamumara.

 KASI ŴANTHU ŴAKUSUZGIKA CIFUKWA CA IVYO ŴAKACITA MU UMOYO WAWO WAKALE?

Usange Muhindu panji Mubuda mungamufumba fumbo ilo lili pa cikopi ca magazini iyi, wamuzgoraninge kuti: “Vinthu viheni vikucitikira ŵanthu ŵawemi cifukwa ca ivyo ŵakacita mu umoyo wawo wakumanyuma. Ŵakuvuna ivyo ŵakamija mu umoyo wawo wakale.” *

Kweni ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya nyifwa vingatovwira kumanya usange cisambizgo cakuti munthu wakaŵapo na umoyo unyake kumanyuma nchaunenesko panji yayi. Ŵanthu ŵakalengekera mu munda wa Edeni. Mlengi wakaphalira munthu wakwamba, Adamu kuti, “Vya makuni ghose gha mu munda uryenge kwawanangwa. Kweni vya khuni la kumanyiska uwemi na uheni ungaryanga, cifukwa mu zuŵa leneilo uryerengepo, ufwenge nadi.” (Genesis 2:16, 17) Adamu wapulikirenge Ciuta, mphanyi wakafwa yayi. Nyifwa nchilango ca kuleka kupulikira dango la Ciuta. Ntheura “nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose” awo ŵali kufuma mwa Adamu. (Ŵaroma 5:12) Lekani Baibolo likuti, “malipiro agho kwananga kukupeleka ni nyifwa.” (Ŵaroma 6:23) Baibolo likuyowoyaso kuti: “Uyo wafwa wafwatuka ku kwananga kwake.” (Ŵaroma 6:7) Tingayowoyaso kuti, palije cilango ico munthu wakulutilira kupokera pamanyuma pakuti wafwa.

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti masuzgo agho ŵanthu ŵakukumana nagho nchifukwa ca ivyo ŵakacita mu umoyo wawo wakale. Ndipo uyo wakugomezga cisambizgo ici, kanandi wakuzomerezga waka kuti masuzgo agho ghakumuwira na agho ghakuwira ŵanyake nchifukwa ca ivyo ŵakacita mu umoyo wawo wakale. Kweni cisambizgo ici cikupeleka cilindizga cilicose yayi kuti vinthu viheni vimalenge. Ŵanthu awo ŵakugomezga cisambizgo ici ŵakugomezga kuti munthu uyo wakusuzgika wangafwatuka ku masuzgo pekha para wangaleka kubabikaso. Ndipo ivi kuti vicitike, munthu wakukhumbikwira kuŵa na nkharo yakukondweska ŵanthu ndiposo mahara ghapadera. Kaghanaghaniro aka kakupambana comene na ivyo Baibolo likuyowoya. *

UYO WALI PAKWAMBA

Kasi mukumanya kuti uyo wakupangiska masuzgo ni “muwusi wa caru” ici, Satana Dyabulosi?—Yohane 14:30

Uyo wakupangiska vinthu viheni ni munthu yayi.Satana Dyabulosi, uyo pakwamba wakaŵa mungelo wakugomezgeka wa Ciuta, “wakima mu unenesko cara” ndiyo wakanjizga kwananga mu caru. (Yohane 8:44) Wakakhuŵilizga ŵanthu m’munda wa Edeni kugalukira Ciuta. (Genesis 3:1-5) Yesu wakamucema kuti, “muheni,” na “muwusi wa caru.” (Mateyu 6:13; Yohane 14:30) Ŵanthu ŵanandi ŵakupulikira Satana ndipo ŵakukana kwenda mu nthowa za Yehova. (1 Yohane 2:15, 16) Lemba la 1 Yohane 5:19 likuti: “Caru cose cikugona mu nkhongono za muheni.” Paliso ŵangelo ŵanyake awo ŵakakolerana na Satana. Baibolo likuti Satana na viŵanda vyake ‘ŵakupuluska caru cose,’ ndipo ŵakupangiska ‘masoka pa caru capasi.’ (Uvumbuzi 12:9, 12) Ntheura Satana Dyabulosi ndiyo ni mulongozgi wa viheni ivyo vikucitika.

Unenesko ngwakuti viheni ivyo vitikuwira vikufuma kwa Ciuta yayi, nakuti iyo wakupangiska masuzgo yayi. M’malo mwake, iyo walayizga kuti wawuskengepo viheni, nga umo nkhani yakulondezgapo yikulongosolera.

^ ndime 3 Baibolo likuti zina la Ciuta ni Yehova.

^ ndime 11 Kuti mumanye cifukwa ico Ciuta wazomerezgera uheni kuti ulutilire, wonani cipaturo 11 mu buku lakuti, Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.

^ ndime 16 Kuti mumanye umo cisambizgo ici cikambira, wonani kabuku kakuti, What Happens to Us When We Die? kakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Peji 8 m’paka 12.

^ ndime 18 Kuti mumanye vinandi ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani ya ŵakufwa, kweniso ivyo vizamucitikira awo ŵali kufwa, wonani vipaturo 6 na 7 mu buku lakuti, Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene?

Manyani Vinandi

CHIUTA WAKUTIPHALIRA UTHENGA UWEMI!

Chifukwa Wuli Chiuta Walekelera Uheni na Suzgo?

Kasi uheni ukamba wuli? Chifukwa wuli Chiuta wakuwuwona waka m’paka sono?