Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  June 2014

Kasi Pali Cigomezgo Wuli ku Ŵasekuru Ŵane Awo Ŵali Kufwa?

Kasi Pali Cigomezgo Wuli ku Ŵasekuru Ŵane Awo Ŵali Kufwa?

KUMANYUMA uku, pa peji lakwamba mu nyuzipepara yinyake ya ku Korea, pakalembeka mutu wakutindika comene, wakuti: “Kasi ‘Shim Cheong,’ Uyo Wakamumanyanga Yayi Yesu, Wali Kuluta ku Moto?”

Mutu uwu ukavundura vinandi. Shim Cheong wakaŵa mwanakazi muwemi uyo wakuyowoyeka mu cidokoni ca ku Korea. Mwanakazi uyu wakapeleka umoyo wake kuti wawovwire awiske, awo ŵakalaŵiskanga yayi. Ŵanthu ŵakumulumba comene mwanakazi uyu. Nakuti mu Korea, ŵanthu ŵakuwona kuti Shim Cheong wakaŵa mwana muwemi uyo ŵasungwana wose ŵakwenera kutolerako nkharo.

Mutepanji Shim Cheong uyo wakuyowoyeka mu cidokoni ici wakaŵa kuti wandapulikepo uthenga wa Khristu. Ŵanandi ŵakuwona kuti ni nkhaza kuyowoya kuti ŵanthu ŵanthena aŵa ŵamulangika ku moto cifukwa cakuti ŵakaŵa ŵandabapatizike mu Cikhristu.

Mu nyuzipepara iyi mukalembekaso cidumbirano na mulara wa cisopa. Muliska uyu wakafumbika usange ŵanthu wose awo ŵali kufwa kwambura kusambira vya Yesu ŵakuya ku moto. Kasi wakazgora wuli? Wakati: ‘Tikumanya yayi. Tikughanaghana waka kuti Ciuta wakwenera kuti wakuŵaghanaghanira ŵanthu ŵanthena aŵa.’

KASI CAKUKHUMBIKWA NCHIVICI KUTI MUNTHU WAZAKAPONOSKEKE?

Katekisimu wa Mpingo Wakatolika wakuti: “Nadi palije munthu wangamanya kunjira mu Ufumu wa Ciuta kwambura kubabiwaso mu MAJI NA MU MZIMU MUTUŴA (Yohane 3:1-8).” Cifukwa ca fundo iyi, ŵanyake ŵakugomezga kuti awo ŵali kufwa kwambura kubapatizika ŵakuponyeka ku moto panji ŵakusuzgika mu nthowa yinyake para ŵafwa.

Kweni paliso ŵanyake awo ŵakuwona kuti fundo iyi njawakawaka. Mbanthu ŵanandi comene awo ŵali kufwa kwambura kumanya Baibolo. Kasi ŵanthu aŵa mbakwenelera nadi kusuzgika muyirayira? Kasi Baibolo likuti wuli pa nkhani iyi?

BAIBOLO LIKULAYIZGA VIWEMI MUNTHAZI

Baibolo likuphara makora comene kuti Ciuta wakuŵataya waka cara ŵanthu awo ŵakamanyanga yayi ivyo iyo wakukhumba. Pa Milimo 17:30 pakuti: “Ciuta wazerezga nyengo za ulemwa wantheura.” Ipo kasi Baibolo likuti vinthu vizamuŵa wuli ku ŵanthu awo ŵali kufwa kweni ŵakaŵavya mwaŵi wa kusambira vya Ciuta?

Kasi Yesu wakang’anamurangaci apo wakati: “Uzamuŵa na ine mu Paradiso”?

Zgoro tikulisanga apo tikuwona ivyo Yesu wakaphalira cigeŵenga cinyake ico wakapayikika pamoza naco. Cigeŵenga cira cikati kwa Yesu: “Muzakanikumbuke para mwiza mu ufumu winu.” Kasi Yesu wakazgora wuli? Wakati: “Nadi pano nkhukuphalira muhanya uno, Uzamuŵa na ine mu Paradiso.”—Luka 23:39-43.

Kasi apa Yesu wakaphaliranga munthu yura kuti wazamuluta kucanya? Yayi. Munthu yura wakaŵa wambura ‘kubabikaso’ ku maji na mzimu. Ici ndico nchakukhumbikwa kuti munthu wakanjire mu Ufumu wakucanya. (Yohane 3:3-6) Kweni Yesu wakaphaliranga munthu yura kuti wazamuŵaso wamoyo, mu Paradiso. Munthu yura wakaŵa Muyuda, ntheura wakwenera kuti wakamanyanga vya Paradiso wa pa caru capasi, munda wa Edeni, uwo ukulongosoreka mu Baibolo. (Genesis 2:8) Ivyo Yesu wakamuphalira, vikamupa munthu yura cigomezgo cakuti wazamuwuka na kukhala mu Paradiso para caru capasi cazakanozgeka.

Nakuti Baibolo likuti kuzamuŵa “ciwuka ca ŵarunji na ŵambura urunji wuwo.” (Milimo 24:15) “Ŵambura urunji” awo ŵakuyowoyeka apa mbanthu awo pambere ŵandafwe ŵakalondezganga yayi fundo za Ciuta cifukwa cakuti khumbo lake ŵakalimanyanga yayi. Yesu wazamuwuska cigeŵenga cira cikayowoya nayo kweniso ŵanthu ŵanandi comene, awo ŵakafwa kwambura kumanya khumbo la Ciuta. Mu Paradiso ndimo ŵazamusambizgika ivyo Ciuta wakukhumba. Ici cizamuŵapa mwaŵi wakuti ŵalongore usange ŵakumutemwa Ciuta pakupulikira malango ghake.

 IVYO VIZAMUCITIKA PARA “ŴAMBURA URUNJI” ŴAZAKAWUSKIKA

Para ŵanthu “ŵambura urunji” ŵazakawuskika, kasi ŵazamweruzgika kuyana na ivyo ŵakacitanga kale? Yayi. Pa Ŵaroma 6:7 pakuti: “Uyo wafwa wafwatuka ku kwananga kwake.” Apo “ŵambura urunji” ŵakafwanga, ndikuti ŵakalipira mulandu wa kwananga kwawo. Ntheura ŵazamweruzgika kuyana na ivyo ŵazamucita para ŵawuskika. Ŵazamweruzgika kuyana na ivyo ŵakacita kwambura kumanya yayi pambere ŵandafwe. Kasi ŵazamusanga mwaŵi wuli?

Para ŵazakawuka, “ŵambura urunji” ŵazamupika mwaŵi kuti ŵasambire malango gha Ciuta, agho ŵazamuphalirika para mipukutu yazakajulika. Kufuma apo, ŵazamweruzgika “kwakuyana na milimo yawo,” iyo yizamulongora usange ŵapulikira malango gha Ciuta panji yayi. (Uvumbuzi 20:12, 13) Ku ŵanthu ŵanandi “ŵambura urunji,” uwu uzamuŵa mwaŵi waciŵiri yayi, kweni uzamuŵa mwaŵi wawo wakwamba wakuti ŵazakasange umoyo wamuyirayira pa caru capasi pakusambira na kucita khumbo la Ciuta.

Ŵanthu ŵanandi comene ŵawovwirika kuti ŵambeso kugomezga Ciuta cifukwa ca cisambizgo ici ca mu Baibolo. Yumoza wawo ni Yeong Sug. Mwanakazi uyu wakaŵa Mukatolika. Ŵabali ŵake ŵanyake ŵakaŵa ŵabambo. Yeong Sug wakakhumba kuŵa mayi, ntheura wakaluta ku seminare. Pamanyuma wakafumako cifukwa ivyo vikacitikanga kura vikamugongoweska. Cinyake nchakuti vikamusuzga kugomezga cisambizgo cakuti Ciuta wakocha ŵanthu ku moto, cifukwa wakawonanga kuti izi ni nkhaza, nchitemwa yayi.

Zuŵa linyake, yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova wakamulongora Yeong Sug mazgu agha mu Baibolo: “Ŵamoyo ŵakumanya kuti ŵafwenge, kweni ŵakufwa kuti ŵakumanya kanthu cara, nanga nkhuŵa nayo njombe.” (Mupharazgi 9:5) Kaboni yura wakamovwira Sug kuti ŵasekuru ŵake awo ŵali kufwa ŵakusuzgika mu moto yayi. Kweni ŵakugona mu tulo twa nyifwa, ŵakulindilira kuzakawuka.

Pakumanya kuti ŵanthu ŵanandi ŵandawupulikepo unenesko kufuma mu Baibolo, Yeong Sug wakasungilira mazgu gha Yesu pa Mateyu 24:14, ghakuti: “Makani ghawemi agha gha ufumu, ghazamupharazgika mu caru cose kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose; penepapo ndipo umaliro wizenge.” Sono wakupharazga makani ghawemi na kuphalirako ŵanji vinthu viwemi ivyo Baibolo likulayizga.

“CIUTA WAKUTEMWERA CARA”

Baibolo likutiphalira kuti: “Ciuta wakutemwera cara, kweni mu mtundu uliwose munthu uyo wakumopa na kucita urunji ngwakuzomerezgeka kwa iyo.” (Milimo 10:34, 35) Uwu ndiwo ni urunji uwo tose tikulindilira kufuma kwa Ciuta, uyo “wakutemwa urunji na kweruzga.”—Salmo 33:5.