Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU WA PA CIKOPI

Kasi Walipo Uyo Wangamanyirathu Vyamunthazi?

Kasi Walipo Uyo Wangamanyirathu Vyamunthazi?

Tose tikukhumba nga tingamanya vyamunthazi. Tikukhumba kumanya ivyo vicitikirenge ise na ŵabali ŵithu. Lekani nyengo zinyake tikujifumba kuti: ‘Kasi ŵana ŵane ŵazamukhala wuli? Kasi caru capasi cizamuparanyika? Kasi cilipo ico ningacita kuti vinthu vizakaniyendere makora munthazi?’ Tose tikukhumba kumanya mazgoro gha mafumbo nga ni agha. Mwakawiro, tikukhumba kumanya makora vinthu ivyo vicitikenge munthazi. Usange tingamanya umo vinthu vizamuŵira, tingacitapo kanthu.

Kasi vinthu vizamuŵa wuli munthazi? Kasi walipo uyo wangamanya? Ŵanthu ŵanyake ŵayezgapo kuyowoya vyamunthazi, kweni vinandi vikucitika yayi. Kweni uyo wakumanya makora vyamunthazi ni Ciuta. Baibolo likuti: “Nkhupharazga vya umaliro kwamba ku mtendeko ndipo na vyapakwamba kuya na ku ivyo vindacitike.” (Yesaya 46:10) Kasi ivyo Ciuta wakuyowoya vikucitika nadi?

IVYO CIUTA WAYOWOYA VIKUCITIKA

Cifukwa wuli nchakuzirwa kumanya vinthu ivyo Ciuta wakayowoyerathu ndipo vikafiskika? Usange mwawona kuti munthu munyake uyo wakumanya vya nyengo wakuneneska nyengo zose, asi mungamugomezga? Nakuti mungakhazga comene para wakuyowoya za umo namacero kucirenge. Mwakuyana waka, para tawona kuti ivyo Ciuta wayowoya vikucitika, tinganweka kumanya ivyo walayizga.

Ciliŵa ico ŵali kuzengaso apo kale pakaŵa msumba wa Nineve

KUPARANYIKA KWA MSUMBA UKURU:

Cingaŵa cakuzizika comene usange munthu wangayowoya kuti msumba ukuru ndiposo wankhongono uwo wakhala vyaka vinandi uzamuparanyika. Ivi ndivyo Ciuta wakacita. Wakayowoyerathu kuti msumba  wa Nineve uzamuparanyika. (Zefaniya 2:13-15) Kasi ŵanthu ŵakusanda vya mdauko ŵakuti wuli? Ŵakuti Ŵababuloni na Ŵamedi ŵakapoka msumba wa Nineve pati pajumpha vyaka 15 kufuma apo Ciuta wakayowoyera kuti Nineve wazamuparanyika. Kweniso Ciuta wakayowoyerathu kuti Nineve wazamuparanyika na kuŵa nga ni caru cakomira ca “mapopa.” Kasi ici cikacitika nadi? Enya. Nangauli msumba uwu ukaŵa ukuru comene, ŵalwani ŵakawuleka yayi nesi kusidako kanthu kanyake. Kweni ŵakawuparanya tetete. Kasi walipo uyo wangayowoyerathu vinthu vyanthena na kucitika nadi?

VIWANGWA VYA ŴANTHU VIZAMOCHEKA:

Ni njani uyo wangayowoyerathu ivyo vizamucitika vyaka 300 kunthazi, kweniso kuzunulirathu zina la munthu uyo wazamuwocha viwangwa vya ŵanthu pa jochero, fuko lake, na tawuni iyo kuzamuŵa jochero ili? Usange vinthu nga ni ivi vingacitika nadi, mbwe uyo wakayowoya mungamuwuskira woko. Nchimi ya Ciuta yikayowoyerathu kuti, ‘mwana mwanalume zina lake Yosiya wazamubabika mu nyumba ya Davide, wazamocha viwangwa vya ŵanthu’ pa jochero mu tawuni ya Beteli. (1 Mathemba 13:1, 2) Vyaka 300 vikati vyajumphapo, mu nyumba ya Davide mukafuma themba zina lake Yosiya. Ivi vikacitika nadi. Yosiya wakatuma ŵanthu kuti ŵafumiske viwangwa mu malaro, ndipo ŵakaviwochera pa jochero ilo likaŵa ku Beteli. (2 Mathemba 23:14-16) Kasi walipo uyo wangayowoyerathu vinthu ivi kwambura kuti Ciuta Wankhongonozose wamuphalira?

Baibolo likayowoyerathu kuti msumba wa Babuloni uzamuparanyika ndipo vikacitika nadi

KUPARANYIKA KWA BABULONI:

Cingaŵa cakuzizika comene kuyowoyerathu zina la munthu uyo wandababike kuti wazamuparanya ufumu wankhongono comene pa caru cose, kweniso umo wazamucitira. Ciuta wakayowoyerathu kuti Sayirasi ndiyo wazamuparanya Babuloni. Kweniso kuti Sayirasi wazamuwombora Ŵayuda ku wuzga na kuwovwira kuti tempile lizengekeso. Ciuta wakayowoyaso kuti Sayirasi wazamukamuska mlonga kweniso kuti mageti ghazamuŵa mwazi  ndipo wazamunjira kwambura suzgo. (Yesaya 44:27–45:2) Kasi vyose ivi vikacitika nadi? Enya. Ŵakusanda mdauko ŵakuti Sayirasi ndiyo wakaparanya Babuloni. Ŵasilikari ŵa Sayirasi ŵakapatuska maji, ndipo milonga yikaphwa. Kweniso ŵasilikari ŵakanjilira pa mageti agho ghakalekeka mwazi. Pamasinda, Sayirasi wakawombora Ŵayuda ku wuzga na kuzomerezga kuti ŵazengeso tempile ku Yerusalemu. Ici cikaŵa cakuzizika cifukwa Sayirasi wakasopanga Ciuta wa Ŵayuda yayi. (Ezra 1:1-3) Kasi padera pa Ciuta ni njani uyo wangayowoyerathu vinthu vya nga ni ivi?

Tawona vinthu vitatu ivyo vikulongora kuti ivyo Ciuta wayowoya vikucitika. Kweni ni vyenevivi pera yayi. Joshua wakaphalira Ŵayuda fundo iyo palije nanga njumoza uyo wakasuska. Wakati: “Mukumanya mu mitima yinu yose na miyoyo yinu yose, kuti palije kutondeka kanthu pa viwemi vyose ivyo Yehova Ciuta winu wakayowoya namwe; vyose vyafiskika kwa imwe, palije cinthu cimoza ca ivyo catondeka.” (Joshua 23:1, 2, 14) Ŵayuda ŵa mu nyengo ya Joshua ŵakajiwonera ŵekha kuti ivyo Ciuta wakayowoya vyacitika. Kasi Ciuta wakufiska wuli malayizgo ghake? Ciuta ni nthanga na munthu yayi. Nchakuzirwa comene kumanya fundo iyi cifukwa Ciuta wali kulayizga vinthu vinyake ivyo vicitikenge sonosono apa, ivyo namwe vikumukhwaskani.

MPHAMBANO PAKATI PA CIUTA NA ŴANTHU

Para ŵanthu ŵakuyowoya vyamunthazi, kanandi ŵakugomezga ivyo ŵasayansi ŵasanga, ivyo ŵanji ŵali kulongosora kale, vyakucitika ivyo ŵakuwona, ndiposo ivyo ŵakuwukwa ŵakuyowoya. Ndipo para ŵayowoya, ŵakukhala waka na kulindilira kuti cicitikenge nchivici.—Zintharika 27:1.

Mphambano njakuti Ciuta wakumanya vyose. Wakumanya makora umo ŵanthu ŵaliri ndiposo makhumbiro ghawo. Ntheura para Ciuta wakhumba, wangamanya umo munthu waliyose ndiposo mtundu wa ŵanthu uzamucitira kunthazi. Kweni Ciuta wangacitaso vinandi. Wangacita cilicose kuti wafiske ivyo walayizga. Baibolo likuti: “Mazgu ghane agho ghakufuma mu mulomo wane; ntha ghawelerenge waka kwa Ine, kweni tighafiske ico nkhuca naco.” (Yesaya 55:11) Ipo tingati, Ciuta wakuyowoya maucimi ghake kuti watiphalire ivyo vizamucitika munthazi. Ndipo wakutisimikizgira kuti wazamucita nadi ivyo wayowoya.

IVYO VICITIKENGE MUNTHAZI

Kasi walipo uyo wangatiphalira ivyo vizamuticitikira munthazi? Tiyelezgere kuti mwamanyirathu kuti kwizenge cimphepo cakofya, asi mungacitapo kanthu kuti muzakapone? Ndimoso mungacitira na maucimi gha mu Baibolo. Ciuta wakuti sonosono apa vinthu visinthenge pa caru cose capasi. (Wonani bokosi lakuti: “ Vinthu Vyamunthazi Ivyo Ciuta Wavumbura.”) Vinthu vyamunthazi ivyo Baibolo likuyowoya vikupambana comene na ivyo ŵanthu ŵakuyowoya.

Manyani kuti: Baibolo lili kuyowoya kale ivyo vizamucitika munthazi. Ntheura lingatovwira kumanya ivyo vili munthazi. Ciuta wakuti: “Nkhupharazga vya umaliro kwamba ku mtendeko . . . nkhuti, Fundo yane tiyimilirenge, tindifiskenge vyose ivyo nkhuca navyo.” (Yesaya 46:10) Imwe na ŵabali ŵinu mungazakakondwa comene munthazi. Kuti mumanye vinandi ivyo vicitikenge munthazi, fumbani Ŵakaboni ŵa Yehova, ndipo ŵamuphaliraninge ivyo Baibolo likuyowoya. Kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵalije nkhongono zapadera zakumanyira vyamunthazi. Iwo ŵakusambira waka Baibolo ndipo ŵangamulongorani vinthu viwemi ivyo Ciuta watinozgera munthazi.